Thạc Sĩ Xác định một số hợp chất có hoạt tính sinh học bằng phương pháp von-ampe hòa tan

Thảo luận trong 'Hóa Học' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 13/9/11
  Chỉnh sửa cuối: 21/9/11
  M ÐÂU
  Trong điều kiện khả thi cho phép và tài liệu tham khảo được, trong luận văn này tôi tập trung nghiên cứu quy trình phân tích cephalexin bằng phương pháp von-ampe hòa tan, từ đó áp dụng phân tích một số mẫu thuốc có trên thị trường.
  Ngày nay, loài ngýi thýng xuyên phi ðôi mat vi nhiêu dch benh
  nguy hiem có s
  c tàn phá d doi và có qui mô rong ln. Ðac biet
  các nýc
  ðang phát trien và kém phát trien, do ðiêu kien ve sinh còn kém nên vân ðê
  dch benh li xy ra thýng xuyên hõn. Nhýng, nh có s phát trien ca khoa
  hc ky thuat, mà con ngýi ðã tìm kiêm và tong hp ðýc nhiêu loi thuôc
  mi, giúp con ngýi chông li các dch benh nguy hiem ðó. Mot trong sô các
  loi thuôc quan trng mà con ngýi ðã tong hp ðýc, ðó là các thuôc kháng
  sinh hb -Lactam.
  Trong y hc hien ði, các b -Lactam là thuôc kháng sinh tong hp quan
  trng nhât cha benh cho con ngýi và ðong vat. Nh các thuôc kháng sinh
  này mà y hc ðã có the loi b ðýc các dch benh nguy hiem nhý: dch hch,
  t, thýõng hàn và ðiêu tr nhiêu benh gây ra b
  i các vi khuan.
  Hien nay nhu câu dùng kháng sinh trên thê gii ngày càng tang. Trong
  viec ðiêu tr các benh nhiem khuan, ngýi benh và thây thuôc ð
  ng trýc
  hàng ngàn loi thuôc kháng sinh và moi th
  li có các dng bào chê khác
  nhau ðe tiêm hoac uông. Chính vì vay, nhiêu to ch
  c, cá nhân ðã cho ra ði
  nhiêu loi thuôc gi, thuôc kém chât lýng gây nguy hi vê s
  c khe và kinh
  tê cho con ngýi. Ði dien to ch
  c Y tê Thê gii cnh báo thuôc gi ðang
  chiêm 7-15% tong sô thuôc
  các nýc phát trien, 25%
  các nýc ðang phát
  trien, trong ðó các nýc
  khu vc châu Á chiêm 50%. Các mau thuôc gi
  ðýc phát hien ch yêu là các loi kháng sinh nhý Ampicillin,
  Amoxicillin, Ðiêu khiên nhiêu ngýi quan tâm là t le thuôc gi
  Viet Nam
  ngày mot dien biên ph
  c tp nên công tác kiem tra ngày mot khó khan hõn.
  Vì vay, vân ðê kiem ðnh li hàm lýng ca thuôc theo ðúng tiêu chuan
  là mot vân ðê rât quan trng. Hien nay, ðã có rât nhiêu phýõng pháp xác ðnh
  Luan van thc sy khoa hc Nam 2010
  Hc viên: Phm Van Thi - 2 -
  hàm lýng kháng sinh ðt hieu qu cao nhý phýõng pháp HPLC, các phýõng
  pháp quang hc hay nhóm các phýõng pháp ðien hóa. Von-ampe hòa tan là
  phýõng pháp phân tích lýng vêt có ðo nhy cao mà quy trình phân tích ðõn
  gin. Chính vì vay tôi ðã chn ðê tài: “XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN” làm noi dung nghiên c
  u
  cho luan van tôt nghiep ca mình.
  Trong ðiêu kien kh thi cho phép và tài lieu tham kho ðýc, trong luan
  van này tôi tap trung nghiên c
  u quy trình phân tích cephalexin bang phýõng
  pháp von-ampe hòa tan, t ðó áp d!ng phân tích mot sô mau thuôc có trên th
  trýng.
  [charge=1500]http://up.4share.vn/f/7e4f474a484d4e4b/Pham Van Thoi.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...