Thạc Sĩ Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây

Thảo luận trong 'Hóa Học' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 13/9/11
  Chỉnh sửa cuối: 21/9/11
  M ÐÂU
  Ngày nay , người ta đã khẳng định được rằng nhiều nguyên tố kim loại có vai trò cực kỳ quan trọng đối với cơ thể sống và con người.Tuy nhiên nếu hàm lượng lớn chúng sẽ gây độc hại cho cơ thể. Sự thiếu hụt hay mất cân bằng của nhiều kim loại vi lượng trong các bộ phận của cơ thể như gan, tóc, máu, huyết thanh, . là những nguyên nhân hay dấu hiệu của bệnh tật, ốm đau hay suy dinh dưỡng và có thể gây tử vong. Thậm chí, đối với một số kim loại người ta mới chỉ biết đến tác động độc hại của chúng đến cơ thể.
  Kim loi nang có the xâm nhap vào cõ the con ngý*i ch yêu thông qua
  ðý*ng tiêu hóa và hô hâp. Tuy nhiên, cùng vi m#c ðo phát trien ca công
  nghiep và s, ðô th hoá, hien nay môi trý*ng sông ca chúng ta b ô nhiem
  trâm tr-ng. Các nguôn th%i kim loi nang t: các khu công nghiep vào không
  khí, vào nýc, vào ðât, vào th,c pham rôi xâm nhap vào cõ the con ngý*i qua
  ðý*ng an uông, hít th dan ðên s, nhiem ðoc. Do ðó viec nghiên c#u và phân
  tích các kim loi nang trong môi trý*ng sông, trong th,c pham và tác ðong
  ca chúng ti cõ the con ngý*i nham ðê ra các bien pháp tôi ýu b%o ve và
  cham sóc s#c kho; cong ðông là mot viec vô cùng cân thiêt. Nhu câu vê th,c
  pham sch, ð%m b%o s#c kh0e ðã tr thành nhu câu thiêt yêu, câp bách và
  ðýc toàn xã hoi quan tâm.
  Các loài ðong vat nhuyen the nhý: trai, ôc, nghêu, sò cung là mot
  trong nh8ng nguôn th,c pham thiêt yêu và ðýc ýa chuong nýc ta. Tuy
  nhiên trong nh8ng nam gân ðây mot sô nghiên c#u ðã ch3 ra rang các loài
  ðong vat này có the tích t mot sô chât ô nhiem, ðac biet là các kim loi nang
  trong cõ the chúng vi hàm lýng cao hõn nhiêu lân so vi hàm lýng môi
  trý*ng bên ngoài. Vì vay chúng tôi ch-n ðê tài : “Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực Hồ Tây
  MC LC
  M
  ÐÂU . 1
  Chýõng 1. TONG QUAN 2
  1.1.Vài nét vê Hô Tây và vân ðê ô nhiem Hô Tây . 2
  1.2.Vài nét vê ðong vat nhuyen the . 4
  1.3.Ðoc tính ca các kim loi nang . 4
  1.4.Gii thieu chung vê Asen, Cadimi và Chì 9
  1.4.1. Tính chât lý, hóa ca cadimi và chì . 10
  1.4.2. Các hp chât chính ca As, Pb và Cd . 13
  1.5. Các phýõng pháp xác ðnh asen, cadimi và chì 17
  1.5.1. Các phýõng pháp hoá hc 18
  1.5.2.Phýõng pháp phân tích công c. [9,17] 20
  1.6. Các phýõng pháp tách và làm giàu hàm lýng vêt các kim loi . 24
  1.6.1. Phýõng pháp kêt ta, cong kêt 24
  1.6.2. Phýõng pháp chiêt lng - lng 25
  1.6.3. Phýõng pháp tách và làm giàu bang ðien hoá 26
  1.6.4. Phýõng pháp chiêt pha ran (SPE) 26
  1.7. Mot sô phýõng pháp x lý mau ðong vat nhuyen the . 27
  CHÝÕNG 2. ÐÔI TÝ!NG VÀ PHÝÕNG PHÁP . 29
  NGHIÊN C"U . 29
  2.1. Ðôi týng và mc tiêu nghiên c#u . 29
  2.1.1. Ðôi týng và mc tiêu . 29
  2.1.2. Phýõng pháp ng dng ðe nghiên cu 29
  2.1.3. Các noi dung nghiên cu 30
  2.2. Gii thieu vê phýõng pháp pho hâp th nguyên t 30
  2.2.1. Nguyên tac ca phýõng pháp AAS 30
  2.2.2. He trang thiêt b ca phép ðo AAS không ngn la . 32
  2.3. Lây mau, x lý và b%o qu%n mau . 34
  2.3.1. Lây mau 34
  2.3.2. X lý sõ bo và bo qun mau 35
  2.4. Gii thieu vê phýõng pháp x lý mau 36
  2.5. Hóa chât và dng c 37
  CHÝÕNG 3. KÊT QU' TH(C NGHIEM VÀ TH'O LUAN 38
  3.1. Kh%o sát các ðiêu kien ðo pho GF – AAS ca Cd và Pb 38
  3.1.1. Kho sát chn vch ðo 38
  3.1.2. Chn khe ðo 39
  3.1.3. Kho sát cýng ðo dòng ðèn catot rong (HCL) 40
  3.2. Kh%o sát ðiêu kien nguyên t hóa mau 41
  3.2.1. Nhiet ðo sây khô mau 42
  3.2.2. Kho sát nhiet ðo tro hóa luyen mau 42
  3.2.3. Kho sát nhiet ðo nguyên t hóa mau . 44
  3.2.4. Các ðiêu kien khác 45
  3.3. Kh%o sát các yêu tô %nh hýng ðên phép ðo GF – AAS . 45
  3.3.1. Kho sát nh hýng ca nông ðo axit và loi axit 46
  3.3.2. Kho sát nh hýng ca chât ci biên nên . 47
  3.3.3. Kho sát sõ bo thành phân mau 49
  3.3.4. Kho sát nh hýng ca các cation và anion có trong mau 50
  3.4. Phýõng pháp ðý*ng chuan ðôi vi phép ðo GF – AAS . 55
  3.4.1. Kho sát xác ðnh khong tuyên tính 55
  3.4.2. Xây dng ðýng chuan, xác ðnh gii hn phát hien và gii hn
  ðnh lýng. . 58
  3.4.3. Ðánh giá sai sô và ðo lap li ca phép ðo 62
  3.5. Tong kêt các ðiêu kien ðo pho GF – AAS ca As,Cd, Pb 65
  3.6. L,a ch-n và ðánh giá quy trình x lý mau ðong vat nhuyen the. . 66
  3.6.1. La chn quy trình x lý mau. 66
  3.6.2. Ðánh giá hieu suât thu hôi ca quá trình x lý mau 66
  3.6.3. Ðánh giá ðo lap li ca quy trình x lý mau. 69
  3.7. Kêt qu% phân tích 14 mau ðong vat nhuyen the 70
  KÊT LUAN 73
  TÀI LIEU THAM KHO 74
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...