Thạc Sĩ Xác định đồng thời Ni, Co, Pd trong bản mạch điện tử bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử PAN s

Thảo luận trong 'Hóa Học' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 13/9/11
  Chỉnh sửa cuối: 21/9/11
  Trong nghiên cứu xác định lượng vết Pd, các công trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào khả năng xúc tác của Pd trong một số phản ứng hoá học – phương pháp động học xúc tác. Tuy nhiên, chi phí cho quá trình phân tích khá lớn do đòi hỏi trang thiết bị đắt tiền nên không phải phòng thí nghiệm nào cũng có thể trang bị được. Vấn đề đặt ra trong thực tế thí nghiệm Việt Nam hiện nay là cần nghiên cứu một phương pháp có thể sử dụng các thiết bị phổ biến hơn để xác định Pd khi có mặt một số các kim loại thường đi kèm trong các bản mạch điện tử. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã tìm cách xác định Pd đơn giản hơn đó là xác định đồng thời Pd với một số kim loại khác trong bản mạch điện tử như Co, Ni .
  MC LC
  M ÐÂU 3
  CHÝÕNG I: TONG QUAN 5
  1.1. Tong quan vê rác thi ðien, ðien t . 5
  1.1.1. Tình hình rác thi ðien t trên thê gi
  i 5
  1.1.2. Ðac ðiem c
  a rác thi ðien t .6
  1.1.3. Tình hình thu gom, tái chê và x lý rác thi ðien t Viet Nam .7
  1.1.4.Gi
  i thieu vê bn mch ðien t .12
  1.1.4.1. Câu to và thành phân c
  a bn mch ðien t . 12
  1.1.4.2. Thành phân ch
  yêu c
  a bn mch 14
  1.1.5. Tình hình phát sinh phát thi bn mch .16
  1.2. Gi
  i thieu chung vê Co, Ni, Pd 17
  1.2.1. Mot sô ðac ðiem và trng thái t nhiên c
  a Co, Ni, Pd 17
  1.2.2. Tính chât hoá hc .18
  1.2.2.1. Ðõn chât . 18
  1.2.2.2. Hp chât 19
  1.2.3. Các phýõng pháp xác ðnh riêng re coban, niken và paladi 20
  1.2.3.1. Phýõng pháp phân tích hóa hc . 20
  1.2.3.2. Các phýõng pháp phân tích công c 22
  1. 2.4. Các phýõng pháp xác ðnh ðông thi coban, niken và paladi 26
  1.3. Thuôc th 1-(2-pyridylazo)-2-naphtol (PAN) . 28
  1.4. Cõ s lý thuyêt c
  a các phýõng pháp hôi quy ða biên 32
  1.4.1. Phýõng pháp bình phýõng tôi thieu thông thýng (classical least square-
  CLS) 33
  1.4.2. Phýõng pháp bình phýõng tôi thieu nghch ðo (inverse least squares -
  ILS) .34
  1.4.3. Phýõng pháp bình phýõng tôi thieu tng phân (partial least square-PLS ) .36
  1.4.4. Phýõng pháp hôi qui cau t chính ( principal component regression -
  PCR) .38
  CHÝÕNG II: THC NGHIEM 42
  2.1. Mc tiêu, noi dung và phýõng pháp nghiên c u . 42
  2.1.1. Phýõng pháp nghiên c u 41
  2.1.2. Noi dung nghiên c u 42
  2.2. Hóa chât và thiêt b 44
  2.2.1. Hóa chât 43
  2.2.2. Thiêt b và phân mêm máy tính 43
  Phïng ThÞ Nga Cao häc K18
  Khoa Ho¸ häc- Trêng
  §HKHTN LuËn v¨n Th¹c sÜ
  2.3. Phýõng pháp xác ðnh ðông thi coban, niken và paladi . 45
  2.3.1. Phýõng pháp xác ðnh mot câu t .44
  2.3.2. Phýõng pháp xác ðnh ðông thi các câu t .44
  2.4. Chýõng trình máy tính c
  a các phýõng pháp hôi quy ða biên 45
  2.4.1. Phýõng pháp bình phýõng tôi thieu thông thýng (CLS) 44
  2.4.2. Phýõng pháp bình phýõng tôi thieu nghch ðo ( ILS) 45
  2.4.3. Phýõng pháp bình phýõng tôi thieu tng phân (PLS 47
  2.4.4. Phýõng pháp hôi qui cau t chính (PCR) 48
  CHÝÕNG III: KÊT QU" VÀ TH"O LUAN 51
  3.1. Kho sát ðiêu kien tôi ýu xác ðnh ðông thi Co, Ni và Pd trong cùng hon hp . 51
  3.1.1. Kho sát pho hâp th c
  a các dung dch ph c màu .50
  3.1.2. Kho sát nh hýng c
  a các tác nhân phn ng 51
  3.1.2.1. Kho sát nh hýng c
  a nông ðo chât hot ðong bê mat (Tween – 80) . 52
  3.1.2.2. Kho sát nh hýng c
  a pH . 53
  3.1.2.3. Kho sát nh hýng c
  a nông ðo thuôc th dý 54
  3.1.2.4. Kho sát thi gian hình thành các ph c màu 56
  3.1.2.5. "nh hýng c
  a các ion cn 56
  3.1.3. Nghiên c u kh nang loi tr nh hýng c
  a các cation l bang EDTA .63
  3.1.3.1. Che nh hýng c
  a Cu2+ Error! Bookmark not defined.
  3.1.3.2. Che nh hýng c
  a Zn2+ Error! Bookmark not defined.
  3.1.3.3. Che nh hýng c
  a Pb2+ Error! Bookmark not defined.
  3.1.3.4. Che nh hýng c
  a Hg2+ . Error! Bookmark not defined.
  3.2. Kho sát khong tuyên tính và xây dng ðýng chuan ðõn biên . 63
  3.2.1. Kho sát khong tuyên tính và xây dng ðýng chuan xác ðnh Co2+ 70
  3.2.1. Kho sát khong tuyên tính và xây dng ðýng chuan xác ðnh Ni2+ 73
  3.2.1. Kho sát khong tuyên tính và xây dng ðýng chuan xác ðnh Pd2+ 76
  3.3. Ðánh giá phýõng pháp trac quang xác ðnh riêng re niken, coban và paladi bang
  thuôc th PAN . 72
  3.3.1. Phýõng pháp xác ðnh niken .79
  3.3.2. Phýõng pháp xác ðnh coban .80
  3.3.3. Phýõng pháp xác ðnh paladi .81
  3.4. Xây dng phýõng trình ðýng chuan t dung dch chuan bang phýõng pháp hôi
  quy ða biên tuyên tính CLS, ILS, PLS, PCR 75
  3.5. Thí nghiem kiem ch ng tính phù hp c
  a phýõng trình hôi qui ða biên . 76
  3.6. Mau thc tê 79
  3.6.1. Kho sát tính cong tính c
  a pho 5 ion kim loi (Ni2+, Co2+, Pd2+, Cu2+, Zn2+)
  v
  i thuôc th PAN 88
  Phïng ThÞ Nga Cao häc K18
  Khoa Ho¸ häc- Trêng
  §HKHTN LuËn v¨n Th¹c sÜ
  3.6.2. Thí nghiem kiem ch ng tính phù hp c
  a phýõng trình hôi qui ða biên (5
  nguyên tô) 89
  3.6.3.Thí nghiem ðánh giá phýõng pháp PCR 94
  3.6.4. Quá trình x lý mau 96
  CHÝÕNG IV: KÊT LUAN . 94
  TÀI LIEU THAM KH"O . 95
  [charge=1500]http://up.4share.vn/f/7948404d4f4d4048/Phung Thi Nga.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...