Thạc Sĩ Vấn đề phát triển marketing internet tại việt nam- thực trạng và giải pháp

Thảo luận trong 'Kinh Tế' bắt đầu bởi Củ Đậu Đậu, 18/4/14.

 1. Củ Đậu Đậu

  Bài viết:
  991
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MARKETING INTERNET TRÊN THẾ
  GIỚI 4
  1.1 MỘT SỐ NÉT CHUNG VỀ MARKETING INTERNET 4
  1.1.1 Khái niệm chung về Marketing Internet 4
  1.1.2 Một số đặc điểm cơ bản của Marketing Internet 8
  1.1.2.1 Khả năng thiết lập “cửa hàng ảo” (Virtual Store) 8
  1.1.2.2 Khả năng thâm nhập thị trường toàn cầu 8
  1.1.2.3 Tính liên tục của chu trình hoạt động 9
  1.1.2.4 Khả năng thực hiện marketing trực tuyến 9
  1.1.2.5 Hàng hoá trong Marketing Internet 9
  1.1.2.6 Khả năng lựa chọn toàn cầu 9
  1.2 Nội dung chính yếu của Marketing Internet 9
  1.2.1 Môi trường Marketing Internet và chiến lược
  Marketing Internet 11
  1.2.1.1 Hành vi mua của khách hàng trên Internet 11
  1.2.1.2 Cấu trúc hệ thống thị trường của Marketing Internet 13
  1.2.1.3 Lựa chọn các chiến lược và kế hoạch Marketing Internet.14
  1.2.2 Các chính sách Marketing Internet 17
  1.2.2.1 Chính sách sản phẩm trong Marketing Internet 17
  1.2.2.2 Chính sách giá 20
  1.2.2.3 Phân phối trong Marketing Internet 21
  1.2.2.4 Chính sách xúc tiến Marketing Internet 22
  1.2.3 Marketing Internet với hai mô hình kinh doanh chính- B2B và B2C
  1.2.3.1 Marketing B2B của các doanh nghiệp 23
  1.2.3.2 Marketing B2C của các siêu thị ảo 25
  1.2.4 Những điều kiện tiên quyết để phát triển MarketingInternet26
  1.3 NÉT THỜI SỰ HI ỆN NAY VỀ MARKETI NG I NTERNET TẠI MỸ 28
  1.3.1 Marketing Internet và nền kinh tế mới 28
  1.3.1.1 Các quan điểm về nền kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới28
  1.3.1.2 Chính sách xây dựng nền kinh tế mới của chính phủ Mỹ31
  1.3.1.3 Các đặc điểm và thành tựu 32
  1.3.2 Marketing Internet của Cisco 34
  1.3.2.1 Triển khai Marketing Internet35
  1.3.2.2 Bài học của Cisco về Marketing Internet36
  1.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 37
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MARKETING INTERNET CỦA VIỆT
  NAM TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA39
  2.1 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG MARKETING INTERNET HIỆN NAY 39
  2.1.1 Tính sơ khai, đa dạng trong áp dụng Marketing Internet40
  2.1.1.1 Khai thác những tính năng mới của Internet cho
  ra đời sản phẩm dịch vụ mới40
  2.1.1.2 Xúc tiến, giao dịch với khách hàng quốc tế qua mạng40
  2.1.1.3 Nông sản xúc tiến qua mạng 41
  2.1.1.4 Marketing Internet B2C 42
  2.1.1.5 Sàn giao dịch trực tuyến 43
  2.1.1.6 Thất bại Marketing Internet ở làng gốm Bát Tràng
  2.1.2 Sự yếu kém trong Marketing Internet của các doanh nghiệp Việt nam45
  2.1.2.1 Về nhận thức vai trò của của Marketing Internet, của TMĐT45
  2.1.2.2 Cơ sở hạ tầng CNTT và nguồn nhân lực CNTT trong các doanh nghiệp46
  2.1.2.3 Trình độ marketing của các doanh nghiệp 47
  2.2 THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG MARKETING INTERNET 50
  2.2.1 Những thuận lợi 50
  2.2.1.1 Hỗ trợ của các cơ quan quản lý thương mại của
  Nhà nước trên mạng Internet50
  2.2.1.2 Hệ thống pháp lý đang được xây dựng đúng hướng51
  2.2.1.3 Cơ sở hạ tầng CNTT & TT tương đối hiện đại 52
  2.2.1.4 Hình thành hệ thống thanh toán qua mạng 53
  2.2.1.5 Các chương trình phát triển ứng dụng Internet,
  TMĐT của Chính phủ Việt nam 54
  2.2.1.6 Các chương trình phát triển CNTT của Chính phủ57
  2.2.1.7 Triển khai phát triển, đẩy mạnh ứng dụng
  Internet, CNTT tại các địa bàn trọng điểm58
  2.2.2 Những hạn chế 59
  2.2.2.1 Hệ thống giáo dục, phổ biến kiến thức kinh doanh59
  2.2.2.2 Bộ máy xúc tiến thương mại, phát triển TMĐT 60
  2.2.2.3 Hệ thống hạ tầng Internet, CNTT và viễn thông Việt nam 61
  2.2.2.4 Hệ thống pháp lý 66
  2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 67
  2.3.1 Những kết quả nổi bật đã đạt được 67
  2.3.2 Những tồn tại và thách thức chủ yếu hiện nay 67
  2.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 68
  CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MARKETING
  INTERNET CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 70
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MARKETING INTERNET ĐẾN NĂM2010 70
  3.1.1 Những quan điểm và nguyên tắc chủ yếu cho việc phát triển Marketing Internet70
  3.1.1.1 Chủ trương của Đảng và Chính phủ 71
  3.1.1.2 Dự báo triển vọng phát triển của thương mại thếgiới71
  3.1.1.3 Mục tiêu phát triển hạ tầng CNTT & TT Việt nam 72
  3.1.2 Mục tiêu phát triển 73
  3.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHO VIỆC PHÁT TRIỂN
  MARKETING INTERNET CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 201075
  3.2.1 Các giải pháp vĩ mô 75
  3.2.1.1 Phát triển nguồn nhân lực, phổ biến kiến thức tại
  các trường đại học, các viện, các trung tâm nghiên cứu, 75
  3.2.1.2 Phát triển hạ tầng CNTT & TT 76
  3.2.1.3 Xây dựng nhanh chóng hệ thống pháp lý về việc
  áp dụng Internet vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp78
  3.2.1.4 Khuyến khích, hỗ trợ kỹ thuật cho áp dụng
  Marketing Internet vào hoạt động doanh nghiệp 79
  3.2.2 Các giải pháp vi mô 80
  3.2.2.1 Phát triển một website về doanh nghiệp 80
  3.2.2.2 Xây dựng và chủ động quản lý một cơ sở dữ liệu về khách hàng.81
  3.2.2.3 Xây dựng một quan điểm rõ ràng về khai thác mạng Internet. 81
  3.2.2.4 Đầu tư cho nhân lực 82
  3.2.2.5 Đầu tư cơ sở vật chất 83
  3.2.2.6 Tận dụng các hỗ trợ của Chính phủ, hợp tác với các đối tác quốc tế85
  3.2.2.7 Chú trọng đến vấn đề đảm bảo an ninh mạng, an toàn cho cơ sở dữ liệu86
  3.2.2.8 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quảMarketing Internet86
  3.2.2.9 Marketing Internet và chiến lược kinh doanh
  TMĐT cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt nam87
  3.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 90
  KẾT LUẬN 91
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...