Thạc Sĩ Thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của công ty cổ phần vậ

Thảo luận trong 'Kinh Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục . iii
  Danh mục các chữ viết tắt vi
  Danh mục các bảng . vii
  Danh mục các sơ đồ, biểu đồ viii
  PHẦN MỞ ĐẦU . i
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài . 3
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn . 4
  5. Bố cục của luận văn 4
  Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT Tư NÔNG NGHIỆP 5
  1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 5
  1.1.1. Các khái niệm cơ bản về hiệu quả 5
  1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh 8
  1.2. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP 9
  1.2.1. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh . 9
  1.2.2. Những đặc điểm của công tác kinh doanh vật tư nông nghiệp . 12
  1.3. NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HưỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH 13
  1.3.1. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô tới hiệu quả kinh doanh 13
  iv
  1.3.2. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động kinh doanh . 16
  1.4. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
  1.4.1. Chọn điểm nghiên cứu 20
  1.4.2. Thu thập số liệu . 21
  1.4.3. Các chỉ tiêu phân tích 22
  1.5. KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NưỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 29
  1.5.1. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của một số nước trên thế giới . 29
  1.5.2. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của một số Công ty tại Việt Nam . 30
  Chương II. THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN . 35
  2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN . 35
  2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên . 35
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên 35
  2.1.3. Nguyên tắc tổ chức, quản lý và điều hành của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên 37
  2.1.4. Mục tiêu hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên . 37
  2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên 38
  2.2. THỊ TRưỜNG VẬT Tư NÔNGNGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 41
  2.3. THỰC TRẠNG KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGIỆP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN . 47
  v
  2.3.1. Thực trạng kinh doanh và hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên . 47
  2.3.2. Hiệu quả xã hội . 56
  2.3.3. Hiệu quả về môi trường 60
  2.3.4. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên 61
  2.4. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRưỜNG KINH DOANH TỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 64
  2.4.1. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên . 64
  2.3.2. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên . 75
  Chương III. PHưƠNG HưỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 92
  3.1. QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN . 92
  3.2. NHỮNG CĂN CỨ VÀ ĐỊNH HưỚNG CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 93
  3.2.1. Những căn cứ chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên 93
  3.2.2. Những định hướng, mục tiêu chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên 94
  vi
  3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT Tư NÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN . 94
  3.3.1. Giải pháp phát triển và tìm kiếm thị trường tiêu thụ vật tư nông nghiệp của Công ty 94
  3.3.2. Kinh doanh sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm . 98
  3.3.3. Chiến lược giá cả hợp lý, phù hợp với người tiêu dùng . 99
  3.3.4. Lựa chọn kênh phân phối và các trung gian phân phối hợp lý, hiệu quả . 101
  3.3.5. Tăng cường các hoạt động xúc tiến hỗn hợp nhằm thúc đẩy tiêu thụ vật tư nông nghiệp của Công ty . 104
  3.3.6. Tăng cường huy động vốn, sử dụng vốn hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên . 106
  3.3.7. Nâng cao nhanh trình độ, năng lực cho người lao động, trình độ tổ chức quản lý cho đội ngũ cán bộ trong hoạt động kinh doanh của Công ty . 109
  3.3.8. Vận dụng tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước trong nâng cao hiệu quả kinh doanh vật tư nông nghiệp của Công ty . 113
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 115
  I. KẾT LUẬN 115
  II. KIẾN NGHỊ 117
  1. Về phía Công ty 117
  2. Về phía Nhà nước . 118
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 120
  Phụ lục 123 .
  [charge=450]http://up.4share.vn/f/4d7c74797f7e7d7e/LV_08_KT_NN_TTTH.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...