Thạc Sĩ Thực hiện ISO 9000 ở Việt Nam

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  Nhiệm vụ luận văn thạc sĩ
  Lời cám ơn
  Tóm tắt luận văn
  Mục lục
  Chương I: CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1
  I/ Lý do hình thành đề tài 2
  II/ Mục tiêu nghiên cứu 3
  III/ Lợi ích có được từ kết quả nghiên cứu 3
  3.1 Về mặt lý thuyết 3
  3.2 Về mặt thực tế 3
  IV/ Giới hạn vấn đề nghiên cứu 4
  V/ Phương pháp nghiên cứu 4
  VI/ Mô hình nghiên cứu 5
  Chương II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
  I/ Một số khái niệm chất lượng 7
  1.1 Chất lượng 7
  1.2 Đặc điểm của chất lượng 7
  1.3 Quá trình hình thành chất lượng 8
  II/ Một số phương pháp quản lý chất lượng 8
  2.1 Kiểm tra chất lượng – I (Inspection) 8
  2.2 Kiểm soát chất lượng – QC (Quality Control) 8
  2.3 Đảm bảo chất lượng – QA (Quality Assurance) 9
  2.4 Kiểm soát chất lượng toàn diện – TQC (Total Quality Control) 9
  2.5 Quản lý chất lượng toàn diện – TQM (Total Quality Management) 9
  III/ Các phương pháp, kỹ thuật, công cụ quản lý chất lượng 10
  3.1 Phương pháp 5S 10
  3.2 Kaizen 11
  3.3 SPC – Statistical Process Control 13
  3.4 Nhóm chất lượng – QCC (Quality Circle Control) 14
  3.5 6 Sigma 16
  3.6 Chuẩn Hóa – Benchmarking 17
  3.7 ISO 9000:2000 19
  3.8 ISO 14000:1996 20
  3.9 SA 8000 22
  3.10 TPM – Total Productive Maintenance 24
  3.11 TQM – Total Quality Management - Quản lý chất lượng toàn diện 25
  Chương III: THỰC HIỆN ISO 9000 Ở CÁC TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM 29
  Chương IV: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36
  I/ Mục tiêu nghiên cứu 37
  II/ Giới hạn vấn đề nghiên cứu 39
  2.1 Phạm vi nghiên cứu 39
  2.2 Đối tượng nghiên cứu 39
  III/ Phương pháp nghiên cứu 39
  3.1 Phương pháp nghiên cứu 39
  3.2 Công cụ thu thập thông tin 40
  IV/ Xác định nhu cầu thông tin 41
  4.1 Các thông tin cần thiết 41
  4.2 Nguồn cung cấp thông tin 41
  V/ Phương pháp đo và thu thập thông tin 42
  5.1 Nghiên cứu sơ bộ 42
  5.2 Nghiên cứu định lượng 44
  5.3 Thiết kế mẫu 46
  5.3.1 Lấy mẫu 46
  5.3.2 Không gian mẫu 46
  5.3.3 Kích thước mẫu 47
  5.3.4 Mẫu được chọn gồm 47
  5.3.5 Sai số do lấy mẫu 47
  5.3.6 Hình thức thu thập thông tin 47
  5.4 Kế hoạch phân tích dữ liệu 47
  Chương V: KẾT QUẢ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ 49
  I/ Tổng hợp và xử lý dữ liệu 50
  1.1 Hiệu chỉnh dữ liệu 50
  1.2 Mã hóa dữ liệu 50
  II/ Phân tích kết quả 50
  2.1 Cơ cấu các tổ chức tham gia cuộc nghiên cứu 50
  2.2 Thời gian nhận chứng chỉ ISO 9000 đến thời điểm nghiên cứu 51
  2.3 Công ty tư vấn cho các tổ chức thực hiện ISO 9001:2000 51
  2.4 Về hiệu quả hoạt động của các tổ chức sau khi nhận được
  ISO 9001:2000 52
  2.5 Mức độ thỏa mãn của tổ chức với ISO 9001:2000 53
  2.6 Đào tạo và hiệu quả đào tạo trong tổ chức sau khi được ISO 9001:2000 54
  2.6.1 Đào tạo bên ngoài 54
  2.6.2 Đào tạo nội bộ 55
  2.6.3 Hiệu quả công tác đào tạo 56
  2.7 Kỹ năng nhà tư vấn 58
  2.8 Hiểu biết về các công cụ, chương trình, kỹ thuật cải tiến chất lượng khác 59
  2.9 Ngoài ISO 9001:2000, hiện tại các tổ chức đang áp dụng các công cụ gì 61
  2.10 Các công cụ trong SPC được sử dụng 62
  2.11 Nhận xét về kỹ thuật thống kê 64
  2.12 Sau ISO 9001:2000, việc thu thập và phân tích dữ
  liệu cho hoạt động cải tiến ở tổ chức được thực hiện ra sao 64
  2.13 Sau ISO 9001:2000, tương lai các tổ chức dự định
  áp dụng các công cụ, chương trình, kỹ thuật cải tiến chất lượng gì 65
  2.14 Ba khó khăn nhất của các tổ chức khi tiếp cận và
  áp dụng các chương trình, công cụ, kỹ thuật cải tiến khác 66
  III/ Đánh giá kết quả 67
  Chương VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72
  Phụ lục 1: Nghiên cứu sơ bộ - Tóm tắt các nghiên cứu trước đây 79
  Phụ lục 2: Phiếu tham khảo ý kiến 82
  Phụ lục 3: Kế hoạch phân tích dữ liệu 84
  Phụ lục 4: Số liệu phân tích bằng phần mềm SPSS 88
  Phụ lục 5: Danh sách công ty của các đối tượng tham gia phỏng vấn 119
  Tài liệu tham khảo 123
  Lý lịch trích ngang 125
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...