Luận Văn Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận tại Xí nghiệp MITAGAS Cần Thơ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG . 1
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1.Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
  1.3.1. Không gian . 2
  1.3.2. Thời gian 2
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 2
  1.4. Lược khảo các tài liệu có liên quan đến đề tài . 3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4
  2.1. Phương pháp luận . 4
  2.1.1. Tìm hiểu về báo cáo bộ phận 4
  2.1.2 Một số vấn đề về chi phí. . 8
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 12
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 12
  2.2.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu . 12
  Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ-ĐIỆN-MÁY . 14
  CẦN THƠ VÀ XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ 14
  3.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Cơ Khí-Điện-Máy Cần Thơ 14
  3.2. Giới thiệu về MITAGAS Cần Thơ 16
  3.2.1. Giới thiệu chung về Xí nghiệp . 16
  3.2.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Xí nghiệp 16
  3.2.3. Các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của Xí nghiệp . 17
  3.2.4. Quy trình sản xuất sản phẩm 17
  3.2.5. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Xí nghiệp 19
  Chương 4: THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN 21
  TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ 21
  4.1. Thiết lập và phân tích các báo cáo thu nhập bộ phận trong năm 2004 . 22
  Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận
  GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 8 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
  4.1.1. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận toàn Xí nghiệp . 22
  theo lĩnh vực hoạt động năm 2004 22
  4.1.2. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận sản xuất . 29
  theo các dây chuyền hoạt động năm 2004 29
  4.1.3. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận dây chuyền sản xuất 33
  Oxygene&Nitrogene theo loại sản phẩm năm 2004 . 33
  4.2. Thiết lập và phân tích các báo cáo thu nhập bộ phận trong năm 2005 . 37
  4.2.1. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận toàn Xí nghiệp . 37
  theo lĩnh vực hoạt động năm 2005 37
  4.2.2. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận sản xuất . 43
  theo các dây chuyền hoạt động năm 2005 43
  4.2.3. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận dây chuyền sản xuất 47
  Oxygene&Nitrogene theo loại sản phẩm năm 2005 . 47
  4.3. Thiết lập và phân tích các báo cáo thu nhập bộ phận trong năm 2006 . 50
  4.3.1. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận toàn Xí nghiệp . 50
  theo lĩnh vực hoạt động năm 2006 50
  4.3.2. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận sản xuất . 55
  theo các dây chuyền hoạt động năm 2006 55
  4.3.3. Thiết lập và phân tích báo cáo bộ phận dây chuyền sản xuất 58
  Oxygene&Nitrogene theo loại sản phẩm năm 2006 . 58
  4.4. Phân tích cơ cấu doanh thu và cơ cấu SDBP qua 3 năm (2004-2006) . 61
  4.4.1. Phân tích cơ cấu doanh thu và cơ cấu SDBP toàn Xí nghiệp 61
  theo lĩnh vực hoạt động qua 3 năm (2004-2006) 61
  4.4.2. Phân tích cơ cấu doanh thu và cơ cấu SDBP của bộ phận sản xuất 66
  theo dây chuyền hoạt động qua 3 năm (2004-2006) . 66
  4.4.3. Phân tích cơ cấu doanh thu và cơ cấu SDBP của dây chuyền . 70
  Oxygene&Nitrogene theo sản phẩm qua 3 năm (2004-2006) 70
  4.5. Phân tích các BCTN cho từng bộ phận qua 3 năm (2004-2006) 74
  4.5.1. Phân tích các BCBP toàn Xí nghịêp qua 3 năm (2004-2006) 74
  4.5.2. Phân tích các BCBP dịch vụ qua 3 năm (2004-2006) . 81
  4.5.3. Phân tích các BCBP sản xuất qua 3 năm (2004-2006) 84
  4.5.4.Phân tích các BCBP dây chuyền Acetylene qua 3 năm (2004-2006) 87
  Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận
  GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 9 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
  4.5.5.Phân tích các BCBP dây chuyền Oxygene&Nitrogene . 90
  qua 3 năm (2004-2006) . 90
  4.5.61.Phân tích các BCBP sản xuất Oxygene qua 3 năm (2004-2006) . 93
  4.5.7.Phân tích các BCBP sản xuất Nitrogene qua 3 năm (2004-2006) . 96
  Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC BỘ PHẬN TẠI XÍ NGHIỆP MITAGAS CẦN THƠ 100
  5.1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận sản xuất 100
  5.1.1. Dây chuyền Oxygene và Nitrogene 100
  5.1.2. Dây chuyền Acetylene 101
  5.2. Một số biên pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận dịch vụ . 102
  5.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối với 102
  toàn Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ 102
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104
  6.1. Kết luận 104
  6.2. Kiến nghị . 105
  6.2.1. Đối với Ban lãnh đạo Xí nghiệp 105
  6.2.2. Đối với Nhà nước 106
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Trong nền kinh tế thị trường cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các
  doanh nghiệp như hiện nay, doanh nghiệp nào muốn tồn tại và đứng vững thì
  phải hoạt động có hiệu quả và đem lại lợi nhuận. Để hoạt động có hiệu quả,
  người quản lý cần quan tâm cao và hiểu rõ các báo cáo thu nhập của công ty
  mình. Nhưng ở đây không phải chỉ là một báo cáo thu nhập của toàn công ty mà
  cần phải là các báo cáo thu nhập của từng bộ phận. Một lượng lớn thông tin sẽ
  hữu ích hơn là chỉ có một số thông tin tổng hợp vì nó thường không chứa đựng
  đầy đủ, chi tiết thông tin cho phép người quản lý tìm ra những vấn đề còn tồn tại
  trong tổ chức. Nói cách khác người quản lý không chỉ cần có một mà phải là
  nhiều báo cáo được chỉ định tập trung cho các bộ phận của công ty.
  Bằng cách phân tích các báo cáo thu nhập theo bộ phận người quản lý có
  thể đánh giá được mức sinh lời dài hạn của từng bộ phận và phát hiện ra những
  bộ phận yếu kém có ảnh hưởng bất lợi đối với kết quả lợi nhuận chung của toàn
  công ty từ đó tìm ra cách giải quyết thích hợp cho phép nâng cao lợi nhuận dài
  hạn. Các báo cáo bộ phận (BCBP) còn thể hiện kết quả hoạt động kinh tế, phản
  ánh một cách tổng quát về mặt tổ chức, quản lý của công ty. Chính vì vậy, cần
  thấy vai trò quan trọng của các BCBP đối với người quản lý.
  Xí nghiệp Mitagas Cần Thơ thuộc Công Ty Cổ Phần Cơ Khí-Điện-Máy
  Cần Thơ, hoạt động chủ yếu là sản xuất các loại hơi kỹ nghệ và thực hiện một số
  dịch vụ mua bán các loại khí công nghiệp, kiểm định, sửa chữa. Bộ phận sản xuất
  của Xí nghiệp gồm hai dây chuyền: Một dây chuyền sản xuất Oxygene&
  Nitrogene, một dây chuyền sản xuất Acetylene. Để tăng hiệu quả hoạt động của
  Xí nghiệp, nhà quản trị cần nắm rõ hiệu quả của từng bộ phận riêng biệt, từ đó
  mới thấy được bộ phận nào hoạt động tốt hơn, thấy được điểm mạnh yếu của
  từng bộ phận mà tìm ra những biện pháp tăng cường hoặc khắc phục cho hợp lý.
  Từ tính chất quan trong nói trên, em đã quyết định chọn đề tài “Thiết lập
  và phân tích các báo cáo bộ phận tại Xí nghiệp MITAGAS Cần Thơ” làm đề tài
  nghiên cứu luận văn.
  Luận văn tốt nghiệp Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận
  GVHD: ThS. Trương Chí Tiến 19 SVTH: Dương Thị Cẩm Tú
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Thiết lập và phân tích các báo bộ phận tại Xí nghiệp MITAGAS Cần
  Thơ để thấy được bộ phận hoạt động có hiệu quả hơn. Từ đó đưa ra các giải
  pháp, kiến nghị giúp nhà quản lý có quyết định phù hợp đối với từng bộ phận.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của cả Xí nghiệp và các bộ phận
  của Xí nghiệp.
  Tập hợp và phân loại chi phí cho từng bộ phận, thiết lập và phân tích báo
  cáo thu nhập bộ phận theo các hướng thích hợp để thấy được bộ phận hoạt động
  hiệu quả hơn.
  Thực hiện phân tích, đánh giá hoạt động của từng bộ phận giúp nhà quản
  lý có cái nhìn chính xác, cụ thể và có quyết định hợp lý.
  Tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại,
  nâng cao hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...