Thạc Sĩ Tách và xác định β-Lactam trong đối tượng sinh học bằng phương pháp điện di mao quản

Thảo luận trong 'Hóa Học' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 13/9/11
  Chỉnh sửa cuối: 21/9/11
  1. Nghiên cứu điều kiện tối ưu tách được kháng sinh họ β-Lactam như pH, nồng độ đệm, nồng độ SDS, nhiệt độ, thế, bơm mẫu.
  2. Xây dựng đường chuẩn kháng sinh từ 1-10mg/l, hệ số tương quan R20.99
  3. Giới hạn phát hiện từ 0.54 đến 1 mg/l và giới hạn định lượng 1.8 mg/l đến 3.34 mg/l
  4. Phân tích hàm lượng kháng sinh trong mẫu thuốc và mẫu máu. Với mẫu thuốc hiệu suất thu hồi 83.43 % đến 116.8 %. Mẫu máu 72.89 % đến 109.3 %.
  M ÐÂU
  Ngày nay, khi xã hoi ngày càng phát trien thì vân ðê sc khe ca con ngýi
  ngày càng ðý c chú tr
  ng ðac biet là các s
  n pham liên quan trc tiêp ðên sc khe
  â-Lactam là thuôc kháng sinh tong h p quan tr
  ng cha benh cho con ngýi,
  thú y t khi chúng ðý c gii thieu trên th trýng vào nam 1938 và là loi kháng sinh
  ðý c dùng nhiêu nhât hien nay. Liêu lý ng và cách dùng kháng sinh không ðúng se de
  b vi khuan nhn thuôc, kháng thuôc, t ðó viec cha tr benh càng khó khan. Ngoài ra
  còn gây lãng phí cho ngýi benh vì có các benh do virut không cha ðý c bang kháng
  sinh nhýng van dùng kháng sinh, gây khó khan cho viec chuan ðoán các benh và
  nh
  hýng sc khe ca ngýi benh. Hàm lý ng ln kháng sinh trong máu gây ra các benh
  vê than, ðac biet ngýi cao tuoi. Vì vay kiem soát và phân tích thuôc kháng sinh ðôi
  vi ngýi benh là bien pháp cân thiêt ðe nâng cao hieu qu
  s d ng chúng.
  ! Viet Nam ðã có rât nhiêu công trình nghiên cu tách và xác ðnh ðông thi
  các kháng sinh â-Lactam trong các mau dý c pham, sinh h
  c, thc pham và môi
  trýng ch yêu là các công trình phân tích bang sac ký lng hieu nang cao HPLC.
  Phýõng pháp HPLC là phýõng pháp tách ch
  n l
  c, ðo nhy cao, lý ng mau bõm ít thi
  gian phân tích ngan. Tuy nhiên phýõng pháp cung có mot sô nhý c ðiem là ph
  i s
  d ng mot lý ng ln dung môi ðe ra cot, giá thành phân tích cao. Ngý c li, phýõng
  pháp ðien di mao qu
  n ðien ðong h
  c kieu Mixen (MEKC) li s d ng mot lý ng hóa
  chât không ðáng ke, tiêt kiem chi phí t 3 – 4 lân, lý ng mau bõm nh hõn trong
  HPLC hàng tram lân, c% nl, cho ðo tin cay cao.
  Tách và xác ðnh ðông thi kháng sinh â-Lactam bang phýõng pháp ðien di
  mao qu
  n ðien ðong h
  c kieu Mixen (MEKC) trong mau dý c pham và sinh h
  c là
  mot hýng nghiên cu mi, song vi ýu ðiem ca nó thì phýõng pháp se ngày càng
  thông d ng ðý c áp d ng nhiêu trong phòng thí nghiem và phân tích mau dch v . Vì
  vay chúng tôi quyêt ðnh ch
  n ðê tài là “ Tách và xác định β-Lactam trong đối tượng sinh học bằng phương pháp điện di mao quản
  MC LC
  M ÐÂU
  CHÝÕNG 1 - TONG QUAN
  1.1. Gii thieu vê chât kháng sinh â-lactam
  1.2. Tình hình l m d
  ng kháng sinh Viet Nam và trên thê gii hien nay
  1.3. Các phýõng pháp phân tích ð
  nh lýng â-lactam
  1.3.1. Phýõng pháp quang hc
  1.3.2. Phýõng pháp ðien hóa
  1.3.3. Sac ký lng hieu nang cao (HPLC)
  1.3.4.Phýõng pháp ðien di mao qun (Capillary electrophoresis-CE)
  CHÝÕNG 2 - ÐÔI TÝNG VÀ PHÝÕNG PHÁP NGHIÊN CU
  2.1. Ðôi týng và noi dung nghiên cu
  2.1.1. Ðôi týng
  2.1.2. Noi dung nghiên cu
  2.2. Gii thieu chung vê phýõng pháp Ðien di mao qun
  2.2.1. Nguyên tac ca phýõng pháp ðien di mao qun
  2.2.2. Thiêt b
  ca phýõng pháp ðien di mao qun
  2.2.3 . Các quá trình xay ra trong mao qun
  2.2.4. S phân lo i hay các kieu (mode) ca phýõng pháp ðien di mao
  qun
  2.2.5. Phýõng pháp ðien di mao qun ðien ðong hc kieu Mixen (MEKC) 19
  2.2.6. Phân tích ð
  nh lýng trong phýõng pháp ðien di mao qun
  2.3. Thc nghiem
  2.3.1. Máy móc và d
  ng c

  2.3.2. Hóa chât
  2
  CHÝÕNG 3 - KÊT QU VÀ THO LUAN
  3.1. Nghiên cu kho sát tôi ýu ðiêu kien tách â - Lactam
  3.1.1. Chn býc sóng phát hien chât
  3.1.2. Mao qun và x lý mao qun trýc khi tách
  3.1.3. Chn phýõng pháp bõm mau
  3.1.4. Ðo ðien di và ðo ðien di hieu d
  ng
  3.1.5. nh hýng pH ca dung d
  ch ðem ðien di
  3.1.6. nh hýng ca thành phân dung d
  ch ðem
  3.1.7. Kho sát nh hýng ca nông ðo chât t o mixen SDS
  3.1.8. Kho sát nh hýng ca nông ðo ðem
  3.1.9. Kho sát nh hýng th$i gian bõm mau
  3.1.10. Kho sát nh hýng thê ðien di
  3.1.11. Kho sát nh hýng nhiet ðo ca mao qun
  3.1.12.Tong kêt ðiêu kien tôi ýu
  3.2. Ðánh giá phýõng pháp phân tích
  3.2.1. Kho sát khong tuyên tính và lap ðý$ng chuan
  3.2.2 Gii h n phát hien (LOD) và gii h n ð
  nh lýng ca ðý$ng chuan
  (LOQ)
  3.2.5. Ðo chính xác ca phép ðo
  3.2.6. Ðo lap l i ca phép ðo
  3.3. Phân tích mau thc
  3.3.1. Phân tích mau thuôc
  3.3.2 Phân tích mau máu
  3.4. Ýu nhýc ðiem ca phýõng pháp ðien di mao qun ðien ðong hc kieu
  Mixen (MEKC)
  3.5. Hýng phát trien ca ðê tài
  PH LC
  [charge=1500]http://up.4share.vn/f/46777f7270747774/Tran Thi Thu Hang.pdf[/charge]
   
Đang tải...