Luận Văn Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ tại Ngân hàng Công thương-An Giang

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài sẽ hành phân tích các chỉ số như doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn và một số các chỉ số khác đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ tại chi nhánh NHCT An giang, để thấy được thực trạng cho vay của ngân hàng. Qua đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh .
  Nội dung của đề tài gồm:
  ã Phần mở đầu: Nhận định lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu.
  ã Phần nội dung:
   Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong tín dụng ngân hàng.
  Nêu khái quát về khái niệm, vai trò,chức năng,bản chất tín dụng và các loại hình tín dụng ngân hàng cho thấy được vị trí tính dụng quan trọng như thế nào đến đời sống xã hội hiện nay.
   Chương 2: Giới thiệu khái quát về ngân hàng Công thương An Giang.
  Nêu lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng, thủ tục và các điều kiện vay vốn của khách hàng. Phân tích sơ lược về kết quả hoạt động kinh doanh để dịnh hướng cho chiến lược cho vay sắp tới và nắm được vị trí ngành thương nghiệp-dịch vụ trong vai trò cấp tín dụng của chi nhánh.
   Chương 3: Phân tích tín dụng thương nghiệp- dịch vụ.
  Để thấy được thực trạng cấp tín dụng thương nghiệp- dịch vụ đối với khách hàng nhằm tìm ra những sai sót, hạn chế. Từ đó, có giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong lĩnh vực này.
   Chương 4: Kết luận và kiến nghị.
  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 2
  PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 2
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 2
  PHẦN NỘI DUNG 3
  CHƯƠNG 1 3
  1.1. KHÁI NIỆM TÍN DỤNG. 3
  1.2. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG TÍN DỤNG. 3
  1.2.2. Chức năng của tín dụng: 3
  1.2.2.1. Chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ. 3
  1.2.2.2. Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội. 4
  1.2.2.3. Chức năng phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế. 4
  1.3. VAI TRÒ TÍN DỤNG. 4
  1.3.1. Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. 4
  1.3.2. Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ và ổn định giá cả. 5
  1.3.3. Tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm, và ổn định trật tự xã hội. 5
  1.4. CÁC LOẠI HÌNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG. 5
  1.4.1. Theo mục đích của tín dụng. 5
  1.4.2. Theo thời hạn tín dụng. 6
  1.4.3. Theo mức độ tín nhiệm của khách hàng. 6
  1.4.4. Theo phương thức cho vay. 6
  1.4.5. Theo phương thức hoàn trả nợ vay. 6
  CHƯƠNG 2 8
  2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 8
  2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC. 8
  2.3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CÁC BỘ PHẬN. 9
  2.3.1. Ban giám đốc: 9
  2.3.2. Phòng Tổ chức hành chính: 9
  2.3.3. Phòng Kế toán giao dịch: 10
  2.3.4. Phòng Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp: 10
  2.3.5. Phòng tiền tệ kho quỹ: 10
  2.3.6. Phòng thông tin điện toán: 10
  2.3.7. Phòng quản lý rủi ro: 10
  2.4. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG CHO VAY THƯƠNG NGHIỆP. 10
  2.4.1. Nguyên tắc vay vốn. 10
  2.4.2. Điều kiện vay vốn. 11
  2.4.2.1. Điều kiện vay vốn có bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng vay, bên thứ 3 và bảo lãnh của bên thứ 3. 11
  2.4.2.2. Điều kiện vay vốn có bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay. 12
  2.4.2.3. Điều kiện vay vốn không có đảm bảo bằng tài sản ( trừ bảo lãnh của bên thứ 3). 12
  2.4.3. Hồ sơ vay vốn. 13
  2.4.4. Phương thức cho vay trong tín dụng thương nghiệp-dịch vụ. 14
  2.4.4.1. Phương thức cho vay từng lần. 14
  2.4.4.2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng. 15
  2.4.5. Thời hạn và thể loại cho vay. 15
  2.4.5.1. Thời hạn cho vay. 15
  2.4.5.2. Thể loại cho vay. 16
  2.4.6. Quy trình cho vay tại NHCT chi nhánh An Giang. 16
  2.4.7. Những hoạt động kinh doanh của NHCT An Giang: 16
  2.4.8. Vai trò của chi nhánh NHCT An Giang đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. 17
  2.4.9. Định hướng hoạt động của NHCT An Giang năm 2008: 17
  2.5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG QUA 3 NĂM ( 2005 – 2007 ): 17
  2.5.1. Tình hình nguồn vốn. 17
  2.5.2. Tình hình sử dụng vốn: 23
  2.5.2.1. Tổng doanh số cho vay. 23
  2.5.2.2. Tổng doanh số thu nợ. 25
  2.5.2.3. Tổng dư nợ. 27
  2.5.2.4. Tổng nợ xấu. 28
  2.5.3. Kết quả hoạt động kinh doanh. 30
  2.6. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHCT CHI NHÁNH AN GIANG. 32
  2.6.1. Vốn huy động / Tổng nguồn vốn. 32
  2.6.2. Dư nợ / Vốn huy động. 33
  2.6.3. Dư nợ / Tổng nguồn vốn. 33
  2.6.4. Nợ xấu / Dư nợ. 33
  2.6.5. Lợi nhuận / doanh thu. 33
  CHƯƠNG 3 34
  3.1. NHỮNG THUẬN LỢI TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤ Ở AN GIANG. 34
  3.1.1. Thuận lợi. 34
  3.1.2. Khó khăn. 35
  3.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG THƯƠNG NGHIỆP-DỊCH VỤ TẠI CHI NHÁNH NHCT AN GIANG QUA 3 NĂM (2005 – 2007). 35
  3.2.1. Doanh số cho vay tín dụng thương nghiệp-dịch vụ(TN-DV) . 35
  3.2.1.1. Doanh số cho vay tín dụng thương nghiệp theo khách hàng. 35
  3.2.1.2. Doanh số cho vay tín dụng TN-DV theo thể loại cho vay . 37
  3.2.2. Doanh số thu nợ tín dụng TN-DV . 38
  3.2.2.1. Doanh số thu nợ tín dụng TN-DV theo khách hàng. 38
  3.2.2.2. Doanh số thu nợ tín dụng TN-DV theo thể loại cho vay . 39
  3.2.3. Dư nợ tín dụng TN-DV . 40
  3.2.3.1. Dư nợ tín dụng TN-DV theo khách hàng . 40
  3.2.3.2. Dư nợ tín dụng TN-DV theo thể loại cho vay. 42
  3.2.4. Nợ xấu tín dụng TN-DV. 43
  3.2.5. Một số giải pháp giảm rủi ro tín dụng TN-DV: 44
  CHƯƠNG 4 45
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 45
  4.1. KẾT LUẬN. 45
  4.2. KIẾN NGHỊ. 46
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...