Luận Văn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty kim khí Thăng Long

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

  MỤC LỤC
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1

  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . 1

  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 2

  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 3

  1.2.1. Mục tiêu chung . 3

  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 4

  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4

  1.3.1. Không gian . 4

  1.3.2. Thời gian . 4

  1.3.3. đối tượng nghiên cứu . 4

  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

  NGHIÊN CỨU 5

  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 6

  2.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm . 6

  2.1.2 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh . 6

  2.1.3 Khái niệm về doanh thu 6

  2.1.4 Khái niệm về chi phí . 7

  2.1.5 Khái niệm về lợi nhuận . 8

  2.1.6 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích tình hình tiêu thụ 9

  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9

  2.2.1.Phương pháp thu thập số liệu . 9

  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 10

  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG
  3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY . 11

  3.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 11

  3.3 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 14

  3.3.1 Chức năng 14

  3.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn . 14

  3.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC 15

  3.5 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG TY . 17

  3.5.1 Về tình hình nhân sự 17

  3.5.2 Cơ sở vật chất của công ty . 17

  3.6 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT đỘNG

  CỦA CÔNG TY. . 17

  3.6.1 Thuận lợi 17

  3.6.2 Khó khăn 18

  3.6.3 Phương hướng phát triển của công ty . 18

  3.7 THÀNH QUẢ 19

  3.8 SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY . 20

  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG

  4.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  CỦA CÔNG TY (2005-2007) 21

  4.2. PHÂN TÍCH DOANH SỐ TIÊU THỤ CÁC LOẠI SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY QUA BA NĂM . 25

  4.2.1 Về mặt giá trị . 26

  4.2.2. Về mặt số lượng sản phẩm tiêu thụ trong ba năm . 30

  4.2.3 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng

  qua ba năm 2005-2007 33

  4.3 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

  CỦA CÔNG TY 35

  4.3.1. Phân tích về mặt số lượng 35

  4.32 Tình hình dự trữ hàng hóa và quản lý hàng tồn kho . 35

  4.4 CÁC NHÂN TỐ THUỘC VỀ BẢN THÂN CÔNG TY . 37

  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP

  5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . 39

  5.2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ KHẮC PHỤC TỒN TẠI. 40

  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  6.1. KẾT LUẬN . 42

  6.2. KIẾN NGHỊ 42

  6.2.1 đối với nhà nước . 42

  6.2.2. đối với Công ty 43

  TÀI LIỆU THAM KHẢO .
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...