Luận Văn Phân tích tình hình thu chi ngân sách tại Sở Tài chính tỉnh Bến Tre

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình đổi mới và hội nhập. Một trong
  những nhân tố tài chính giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện đường lối đổi
  mới và hội nhập của nước nhà đó là ngân sách Nhà nước. Vì ngân sách Nhà nước
  là hệ thống các mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và xã hội phát sinh trong quá
  trình nhà nước huy động và sử dụng các nguồn tài chính nhằm đảm bảo yêu cầu
  thực hiện các chức năng quản lí và điều hành nền kinh tế xã hội. Vì vậy để nhà
  nước tồn tại và phát triển vững mạnh thì cần phải có bộ phận quản lí ngân sách
  Nhà nước mà trong đó hiệu quả thu chi ngân sách sẽ giữ vai trò quyết định.
  Làm thế nào để biết được một đơn vị có chi đúng chế độ không, các khoản
  chi của đơn vị có đảm bảo tiết kiệm, mang lại hiệu quả và tạo được tiền đề cho
  tăng trưởng kinh tế hay không? Hay, làm thế nào để biết được nguồn thu của đơn
  vị có đảm bảo đủ để thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách và các nguồn thu có đầy
  đủ hợp lí hay không? Điều này phụ thuộc rất nhiều vào công tác quản lí ngân
  sách của đơn vị đó. Vì thế, khi tìm hiểu và phân tích tình hình thu chi ngân sách
  của đơn vị sẽ giúp cho ta thấy được hiệu quả quản lí nguồn thu và sử dụng ngân
  sách của đơn vị đó. Từ đó tìm ra được những mặt thuận lợi cũng như là những
  khó khăn, hạn chế trong quá trình quản lí ngân sách của đơn vị. Đồng thời có
  những giải pháp tích cực nhằm khắc phục, hạn chế những khó khăn, phát hiện và
  ngăn chặn kịp thời những sai lầm, khuyết điểm hay là những thiếu sót trong công
  tác thu chi ngân sách nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lí ngân sách, góp
  phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của nước nhà.
  Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới của đất nước, các chính
  sách, chế độ về tài chính và bộ máy kế toán không ngừng được đổi mới và hoàn
  thiện để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong nước và hợp tác hội nhập
  quốc tế. Ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre đã có những chuyển biến rõ nét nhằm
  đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây
  dựng công trình phúc lợi trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
  nhân dân trong tỉnh.
  Luận văn tốt nghiệp
  SVTH: Lê Duy Hiếu Trang 5 GVHD: Đàm Thị Phong Ba
  Trên thực tế, nguồn thu ngân sách chỉ đáp ứng được nhu cầu chi thường
  xuyên. Do đó để đảm bảo đầy đủ và kịp thời nguồn kinh phí của ngân sách cho
  hoạt động của bộ máy nhà nước và thực hiện các đường lối kinh tế - xã hội thì
  ngoài nguồn thu của mình, ngân sách Tỉnh còn nhận được những khoản thu do
  ngân sách cấp trên hỗ trợ. Vì vậy, nếu chấp hành theo đúng dự toán thì sẽ tiết
  kiệm được kinh phí và mang lại hiệu quả cao trong công tác thu chi ngân sách.
  Với sự quan tâm sâu sắc đến nền kinh tế của Tỉnh nhà mà trong đó Sở Tài
  chính Bến Tre – Cơ quan quản lí ngân sách của Bến Tre, là đầu mối trong việc
  thực hiện các đường lối đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nên em
  muốn đi sâu tìm hiểu về hiệu quả quản lí ngân sách Nhà nước của Bến Tre. Đó là
  lí do em chọn đề tài: “Phân tích tình hình thu chi ngân sách tại Sở Tài chính
  tỉnh Bến Tre” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình
  Nếu như chi ngân sách đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo đầy đủ, kịp
  thời nguồn kinh phí cho hoạt động của đơn vị để thực hiện các chương trình kinh
  tế - xã hội thì thu ngân sách sẽ là nguồn vốn để đảm bảo cho việc chi của đơn vị.
  Trên thực tế nếu thu chi hợp lí sẽ tiết kiệm được kinh phí và mang lại hiệu quả
  cho nền kinh tế nước nhà. Vì thế, tìm hiểu về tình hình thu chi ngân sách tại Sở
  Tài chính Bến Tre để thấy được hiệu quả của công tác thu chi tại tỉnh nhà, từ đó
  đề ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả về quản lí ngân sách tại Sở tài
  chính Bến Tre.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Luận văn được xây dựng nhằm đạt mục tiêu sau: Phân tích tình hình thu chi
  ngân sách tại Sở Tài chính tỉnh Bến Tre qua các năm 2004, 2005, 2006. Từ đó
  tìm ra những khó khăn và hạn chế của công tác thu chi ngân sách của đơn vị, đưa
  ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lí ngân sách của
  đơn vị, góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của nước nhà.
  1.2.2. Mục tiêu riêng
  - Tìm hiểu tình hình thu chi ngân sách tại Sở Tài chính giai đoạn 2004 –
  2006.
  Luận văn tốt nghiệp
  SVTH: Lê Duy Hiếu Trang 6 GVHD: Đàm Thị Phong Ba
  - Phân tích tình hình thu ngân sách tại Sở tài chính Bến Tre giai đoạn 2004-
  2005.
  - Phân tích tình hình chi ngân sách tại Sở tài chính Bến Tre giai đoạn 2004-
  2005.
  - Đánh giá hiệu quả quản lí thu chi ngân sách tại Sở Tài chính Bến Tre giai
  đoạn 2004-2006.
  - Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí thu chi ngân sách
  tại Sở Tài chính.
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu)
  Luận văn được nghiên cứu tại Phòng Ngân sách của Sở Tài chính Bến Tre,
  tỉnh Bến Tre.
  1.3.2. Thời gian (thời điểm thực hiện nghiên cứu)
  Luận văn được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 05/03/2007 đến
  ngày 11/06/2007.
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
  Do thời gian thực tập có hạn, nên luận văn này chỉ nghiên cứu xoay quanh
  về những vấn đề sau:
  - Nguồn thu của Sở Tài chính – tình hình thu ngân sách.
  - Các khoản chi ngân sách của Sở Tài chính – tình hình sử dụng ngân sách.
  - Hiệu quả thu chi ngân sách của Sở Tài chính.
  - Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu chi ngân sách của Sở tài chính.
  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
  Điều hòa ngân sách giữa trung ương và địa phương – TS. Bùi Đường
  Nghiêu và ThS. Nguyễn Minh Tân, ThS. Võ Tnhành Hưng – Nhà xuất bản Chính
  trị quốc gia, Hà Nội, 2006: Với phương pháp tiếp cận khoa học, toàn diện từ lí
  luận đến thực tiễn, cả trong và ngoài nước, hướng tới việc giải quyết những vấn
  đề nổi bật về cơ chế điều hòa ngân sách giữa trung ương và địa phương ở nước
  ta.
  Luận văn tốt nghiệp
  SVTH: Lê Duy Hiếu Trang 7 GVHD: Đàm Thị Phong Ba
  Lý thuyết tài chính tiền tệ – Đinh Văn Sơn – Nhà xuất bản thống kê, 2004:
  Trang bị những kiến thức cơ bản về tài chính, tiền tệ và tín dụng nhằm giúp sinh
  viên có một hành trang cần thiết để khai phá, nghiên cứu những nội dung, những
  vấn đề và những khía cạnh khác nhau của lĩmh vực tài chính, tiền tệ và tín dụng
  theo ngành và chuyên ngành đào tạo.
  Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện – Bộ tài
  chính – Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội, 2003: Tạo điều kiện cho các bạn sinh
  viên, cơ quan tài chính các cấp, các đơn vị hành chính sự nghiệp có đầy đủ tài
  liệu khi nghiên cứu và áp dụng Luật ngân sách nhà nước.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...