Luận Văn Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân Minh Đức

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU

  Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh
  doanh ở tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân Minh Đức
  nói riêng. Do đó tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng đến
  tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu
  đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh.
  Để doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả như mong muốn, hạn chế những
  rủi ro xảy ra, các nhà quản trị phải tiến hành phân tích tình hình tài chính tại
  doanh nghiệp mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới,
  vạch ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích
  tình hình tài chính sẽ giúp cho nhà quản trị thấy rõ thực trạng tài chính hiện tại,
  xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố
  đến tình hình tài chính, từ đó có giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình
  hình tài chính. Việc phân tích tình hình tài chính chủ yếu dựa vào các báo cáo
  thường niên của doanh nghiệp.

  Các báo cáo tài chính phản ánh kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh
  bằng các chỉ tiêu giá trị. Những báo cáo này do kế toán soạn thảo theo định kỳ,
  nhằm mục đích cung cấp thông tin về kết quả và tình hình tài chính của doanh
  nghiệp theo quy định của Bộ Tài Chính.
  Tất cả các báo cáo tài chính đều là những tài liệu có tính lịch sử vì chúng nêu
  lên những gì đã xảy ra trong một kỳ cá biệt nào đó. Nắm bắt được vai trò quan
  trọng của việc phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp tôi quyết định chọn
  đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân Minh Đức” làm
  đề tài luận văn của mình.


  MỤC LỤC
    

  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU . 1
  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 1
  1.2.1. Mục tiêu chung . 1
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2
  1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định 2
  1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu . 2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.4.1. Địa bàn nghiên cứu . 2
  1.4.2. Thời gian . 2
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
  2.1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tình hình tài chính . 4
  2.1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính . 4
  2.1.1.2. Nhiệm vụ, ý nghĩa phân tích tình hình tài chính . 4
  2.1.2. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán . 5
  2.1.2.1. Phân tích biến động theo thời gian 5
  2.1.2.2. Phân tích kết cấu và biến động kết cấu 5
  2.1.3. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6
  2.1.3.1. Phân tích biến động theo thời gian 6
  2.1.3.2. Phân tích kết cấu và biến động kết cấu 6
  2.1.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh nghiệp 7
  2.1.4.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán . 7
  2.1.4.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 8
  2.1.4.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận 10
  2.1.4.4. Chỉ tiêu cơ cấu tài chính 13
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 14
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 14
  Chương 3: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH ĐỨC-16
  3.1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH ĐỨC 16
  3.2. TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP HIỆN NAY . 16
  Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
  TƯ NHÂN MINH ĐỨC 22
  4.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG BA NĂM QUA .22
  4.1.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán 22
  4.1.1.1. Phân tích tình hình tài sản 22
  4.1.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn . 27
  4.1.2. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 31
  4.1.2.1. Phân tích biến động theo thời gian 31
  4.1.2.2. Phân tích theo chiều dọc 34
  4.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÓM CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA
  DOANH NGHIỆP . 36
  4.2.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán . 36
  4.2.1.1. Các khoản phải thu 37
  4.2.1.2. Các khoản phải trả . 39
  4.2.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 41
  4.2.2.1. Số vòng quay vốn chung 42
  4.2.2.2. Số vòng luân chuyển hàng hóa 43
  4.2.2.3. Thời hạn thanh toán . 43
  4.2.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận 45
  4.2.4. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính 51
  4.3. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP HIỆN NAY . 53
  4.3.1. Thuận lợi 53
  4.3.2. Khó khăn 53
  4.4. ĐỀ XUẤT NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH . 54
  4.4.1. Nâng cao khả năng thanh toán của doanh nghiệp . 54
  4.4.2. Vấn đề quản lý và sử dụng vốn kinh doanh . 54
  4.4.3. Về tình hình công nợ và khả năng thanh toán . 55
  4.4.4. Giảm tỷ trọng hàng tồn kho . 55
  4.4.5. Về công tác Marketing . 56
  Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57
  5.1. KẾT LUẬN 57
  5.2. KIẾN NGHỊ . 57
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...