Luận Văn phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH dầu khí MeKong

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1 -------------------------------------------------------------------------------- 1
  GIỚI THIỆU------------------------------------------------------------------------------- 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:--------------------------------------------------1
  1.1.1. Sự cần thiết của đề tài:-------------------------------------------------------- 1
  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn: ----------------------------------------------- 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: ----------------------------------------------------- 2
  1.2.1. Mục tiêu tổng quát:------------------------------------------------------------ 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể:---------------------------------------------------------------- 2
  1.3. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: -------------------------------------------------------- 2
  CHƯƠNG 2 -------------------------------------------------------------------------------- 3
  PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU---------------- 3
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN: --------------------------------------------------------- 3
  2.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán:------------------ 3
  2.1.2. Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh
  doanh: ---------------------------------------------------------------------------------------- 3
  2.1.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ số tài chính:------------ 4
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:------------------------------------------------
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu: --------------------------------------------- 12
  2.2.2. Xử lý và phân tích số liệu: ------------------------------------------------- 12
  CHƯƠNG 3 ------------------------------------------------------------------------------ 13
  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU KHÍ
  MEKONG: ------------------------------------------------------------------------------- 13
  3.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ MÊKÔNG: 13
  3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty TNHH dầu khí
  MêKông:----------------------------------------------------------------------------------- 13
  3.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH dầu khí MêKông:------------ 17
  3.1.3. Tổ chức quản lý của công ty TNHH dầu khí MêKông:---------------- 18
  3.2. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT
  TRIỂN CỦA CÔNG TY ---------------------------------------------------------------- 20
  3.2.1. Thuận lợi:--------------------------------------------------------------------- 20
  Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp
  GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -5- SVTH: Trần Quốc Khánh
  3.2.2. Khó khăn:--------------------------------------------------------------------- 21
  3.2.3. Phương hướng phát triển: -------------------------------------------------- 21
  3.3. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY QUA 3 NĂM (2004 – 2006). --------------------------------------------- 22
  3.3.1. Doanh thu:-------------------------------------------------------------------- 22
  3.3.2. Chi phí: ----------------------------------------------------------------------- 22
  3.3.3. Lợi nhuận: -------------------------------------------------------------------- 22
  CHƯƠNG 4 ------------------------------------------------------------------------------ 24
  PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
  HỮU HẠN DẦU KHÍ MÊKÔNG --------------------------------------------------- 24
  4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI
  KẾ TOÁN: -------------------------------------------------------------------------------- 24
  4.1.1. Phân tích tình hình tài sản: ------------------------------------------------- 24
  4.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn: -------------------------------------------- 33
  4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG BÁO CÁO
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:------------------------------------------ 43
  4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG LƯU
  CHUYỂN TIỀN TỆ:--------------------------------------------------------------------- 45
  4.3.1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:---------------------------------- 45
  4.3.2. Đối với hoạt động đầu tư: -------------------------------------------------- 46
  4.3.3. Đối với hoạt động tài chính: ----------------------------------------------- 46
  4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀI
  CHÍNH:------------------------------------------------------------------------------------ 49
  4.4.1. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán: --------------- 49
  4.4.2. Phân tích khả năng sinh lợi:------------------------------------------------ 52
  4.4.3. Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn:---------------------------------- 54
  4.4.4. Phân tích nhóm tỷ số đòn bẩy tài chính: --------------------------------- 58
  4.5. PHÂN TÍCH DUPONT CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH: ----------------------- 60
  4.6. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG
  TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU KHÍ MÊKÔNG--------------------------- 64
  4.6.1. Tính chất độc quyền của ngành sản xuất kinh doanh:------------------ 64
  4.6.2 Thực tế tại công ty: ---------------------------------------------------------- 64
  Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp
  GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -6- SVTH: Trần Quốc Khánh
  4.6.3. Khách hàng: ------------------------------------------------------------------ 64
  4.6.4. Nhà cung cấp:---------------------------------------------------------------- 65
  4.7. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI
  ĐOẠN 2004 - 2006: --------------------------------------------------------------------- 65
  4.7.1. Ưu điểm:---------------------------------------------------------------------- 66
  4.7.2. Nhược điểm: ----------------------------------------------------------------- 67
  CHƯƠNG 5 ------------------------------------------------------------------------------ 68
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU KHÍ MÊKÔNG
  TRONG THỜI GIAN TỚI------------------------------------------------------------ 68
  5.1. QUẢN TRỊ TIỀN MẶT HỢP LÝ HƠN: ------------------------------------- 68
  5.2. QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU VÀ HÀNG TỒN KHO: ---------------- 69
  5.3. TĂNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN: ----------------------------------- 70
  5.4. NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN: -------------------------------- 71
  5.5. TĂNG CƯỜNG VỐN CHỦ SỞ HỮU: --------------------------------------- 71
  5.6. BỐ TRÍ TÀI SẢN – NGUỒN VỐN HỢP LÝ: ------------------------------ 72
  5.7. GIẢM CHI PHÍ BÁN HÀNG: ------------------------------------------------- 72
  CHƯƠNG 6 ------------------------------------------------------------------------------ 73
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ -------------------------------------------------------- 73
  6.1. KẾT LUẬN: ---------------------------------------------------------------------- 73
  6.2. KIẾN NGHỊ: ---------------------------------------------------------------------- 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO:------------------------------------------------------------ 76
  PHỤ LỤC 1:------------------------------------------------------------------------------ 77
  PHỤ LỤC 2:------------------------------------------------------------------------------ 79
  PHỤ LỤC 3:------------------------------------------------------------------------------ 80

  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
  1.1.1. Sự cần thiết của đề tài:
  Sau thời gian tìm hiểu về công ty trách nhiện hữu hạn dầu khí MeKong tôi
  cảm thấy đề tài về tài chính của công ty là rất hấp dẫn và hữu ích cho mình và
  cho công ty PetroMeKong. Việc phân tích tình hình tài chính là hết sức cần thiết
  đối với công ty PetroMeKong vì trong năm 2006 vừa qua lợi nhuận của công ty
  giảm xuống vì vậy công ty cần muốn biết nguyên nhân tại sao. Hơn nữa, qua
  phân tích tài chính của công ty giúp cho nhà quản lý tài chính sẽ tìm ra được
  điểm mạnh, điểm yếu của PetroMeKong về những vấn đề như kết cấu vốn và
  hiệu quả sử dụng vốn, phương pháp kinh doanh, các biến động về tài sản, nguồn
  vốn, tình hình thanh toán, khả năng sinh lời có hợp lý chưa? Từ đó, có thể giúp
  cho nhà quản trị công ty PetroMeKong đưa ra những quyết định đúng đắn về
  những vấn đề kinh tế phát sinh để PetroMeKong hoạt động ngày càng có hiệu
  quả hơn.
  Ngoài ra, việc phân tích tình hình tài chính còn có ý nghĩa quan trọng đối
  với các nhà đầu tư bên ngoài công ty PetroMeKong như nhà cho vay, nhà cung
  cấp và các cơ quan hữu quan. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích
  tình hình tài chính của công ty PetroMekong như đã nêu trên nên tôi quyết định
  chọn “phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH dầu khí MeKong” là đề
  tài làm luận văn tốt nghiệp của mình.
  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn:
  Như chúng ta đã biết tài chính quan trọng như thế nào đối với doanh
  nghiệp. Do đó, việc nghiên cứu tình hình tài chính của công ty nhằm vận dụng
  những kiến thức khoa học vào thực tiễn. Và cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế
  công ty cần nghiên cứu về tình hình tài chính để xem tài chính công ty như thế
  nào lành mạnh hay không lành mạnh, có những điểm yếu nào cần khắc phục hay
  có những điểm mạnh nào cần phát huy để giúp các nhà quản trị tài chính công ty
  PetroMeKong có những quyết định đúng đắn để nâng cao sức cạnh tranh của
  công ty.
  Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp
  GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -9- SVTH: Trần Quốc Khánh
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
  1.2.1. Mục tiêu tổng quát:
  Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty TNHH dầu khí
  MeKong. Qua đó, định ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính
  của công ty trong thời gian tới.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
  - Đánh giá tình hình tài chính của công ty PetroMeKong về một số mặt như
  tài sản, nguồn vốn, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời .
  - Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công
  ty PetroMeKong.
  - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của công ty.
  1.3. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI:
  - Tình hình tài chính là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá
  hoạt động kinh doanh của công ty. Muốn đánh giá một cách chính xác và đầy
  đủ, đòi hỏi cần phải có một quá trình nghiên cứu lâu dài về mọi mặt kinh
  doanh của công ty. Nhưng do thời gian tiếp xúc thực tế tại công ty ngắn từ
  05/03/2007 đến 11/06/2007 và hạn chế về mặt kiến thức nên đề tài chỉ phân
  tích số liệu báo cáo tài chính chủ yếu trong phạm vi công ty trách nhiệm hữu
  hạn dầu khí MeKong.
  - Số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài được thu thập trong 3 năm
  2004, 2005 và 2006. Đề tài chủ yếu nghiên cứu xoay quanh về tình hình tài
  chính của công ty PetroMeKong. Bên cạnh đó, do nhược điểm của việc sử
  dụng các chỉ số tài chính để đánh giá tình hình tài chính của công ty là không
  có tỷ số tài chính ngành để so sánh. Do đó, tôi đánh giá tình hình tài chính
  của công ty thông qua xu hướng biến động của các tỷ số tài chính qua 3 năm
  2004, 2005 và 2006.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...