Luận Văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  TÓM TẮT

  Đề tài phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy
  sản An Giang ( Agifish) trong 3 năm 2006 – 2008. Trong đó, đề tài phân tích sâu
  tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty để thấy được khả năng chủ động về vốn,
  mức độ đầu tư tài sản của công ty, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của
  công ty thông qua việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo
  cáo lưu chuyển tiền tệ. Bên cạnh đó đề tài còn phân tích các tỷ số tài chính tiêu
  biểu để đánh giá khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn, tỳ suất lợi nhuận
  của công ty trong 3 năm qua.
  Đề tài sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên hòan để phân
  tích. Qua kết quả phân tích nhận thấy rằng quy mô sản xuất của công ty được mở
  rộng, khả năng tài chính của công ty là vững vàng với vốn chủ sở hữu luôn cao
  hơn nợ phải trả. Kết cấu nguồn vốn được thay đổi linh hoạt cho phù hợp với tình
  hình sản xuất, đầu tư của công ty. Tuy nhiên, do thị trường có nhiều biến động,
  chi phí sản xuất tăng cao, các khoản mục đầu tư chưa phát huy hiệu quả tối ưu
  nên lợi nhuận của công ty giảm mạnh, hiệu quả sử dụng vốn thấp.
  Từ kết quả phân tích đề tài đã đề ra giải pháp để đẩy mạnh tình hình tài chính
  của công ty như tăng doanh thu bằng giải pháp cơ bản là hạ giá thành sản phẩm
  và vận dụng marketing vào hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao
  chất lượng sản phẩm.


  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1. Đặt vấn đề nghiện cứu . 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2.Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. Câu hỏi nghiên cứu . 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4.1.Không gian nghiên cứu . 3
  1.4.2.Thời gian nghiên cứu . 3
  1.4.3.Đối tượng nghiên cứu 3
  1.5.Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu . 3
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
  2.1 Phương pháp luận 4
  2.1.1. Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của phân tích tài chính 4
  2.1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính . 4
  2.1.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính . 4
  2.1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tài chính 4
  2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính . 5
  2.1.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán . 5
  2.1.2.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 5
  2.1.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6
  2.1.2.4. Tỷ suất đầu tư . 6
  2.1.2.5. Tỷ suất tự tài trợ 7
  2.1.3. Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính . 7
  2.1.3.1. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán 7
  2.1.3.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 9
  2.1.3.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận . 10
  2.1.3.4. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính . 11
  2.1.3.5. Phân tích tài chính theo sơ đồ DuPont 12
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 13
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 13
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 13
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
  XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG . 14
  3.1. Khái quát về công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang 14
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 14
  3.1.2. Giới thiệu sơ lược về công ty . 14
  3.1.3. Tổ chức bộ máy quả lý tại công ty . 15
  3.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý tại công ty 15
  3.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 17
  3.2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 21
  3.2.1. Thuận lợi . 21
  3.2.2. Khó khăn . 21
  3.2.3. Định hướng phát triển . 22
  3.2.4. Kế họach sản xuất kinh doanh năm 2009 . 22
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
  THỦY SẢN AN GIANG QUA 3 NĂM (2006 - 2008) 23
  4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính . 23
  4.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán của
  công ty qua 3 năm (2006 - 2008) . 23
  4.1.1.1 Phân tích tình hình tài sản 23
  4.1.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốn . 31
  4.1.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  của công ty qua 3 năm (2006 - 2008) 35
  4.1.2.1. Phân tích theo chiều ngang . 37
  4.1.2.2. Phân tích theo chiều dọc . 40
  4.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 42
  4.1.3.1. Lưu chuyển tiền thuần vào từ hoạt động kinh doanh 44
  4.1.3.2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 44
  4.1.3.3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính . 44
  4.1.3.4. Lưu chuyển tiền thuần trong năm . 45
  4.1.4. Tỷ suất đầu tư 45
  4.1.4.1. Tỷ suất đầu tư tổng quát . 46
  4.1.4.2. Tỷ suất đầu tư tài sản cố định . 46
  4.1.4.3. Tỷ suất đầu tư tài chính dài hạn 47
  4.1.5. Tỷ suất tự tài trợ . 47
  4.1.5.1. Tỷ suất vốn chủ sở hữu . 47
  4.1.5.2. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ 47
  4.2. Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính . 48
  4.2.1. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán 48
  4.2.1.1. Hệ số khái quát tình hình công nợ 48
  4.2.1.2. Vòng quay khoản phải thu 49
  4.2.1.3. Các khoản phải trả 49
  4.2.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 50
  4.2.2.1. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản . 51
  4.2.2.2. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định . 51
  4.2.2.3. Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu 52
  4.2.2.4. Vòng quay hàng tồn kho . 52
  4.2.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận . 52
  4.2.3.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu . 53
  4.2.3.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản . 53
  4.2.3.3. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu . 53
  4.2.3.4. Nhóm tỷ số đánh giá cổ phiếu 54
  4.2.4. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính . 55
  4.2.4.1. Tỷ số nợ trên tài sản 56
  4.2.4.2. Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu . 56
  4.2.4.3. Khả năng thanh toán lãi vay . 56
  4.2.5. Phân tích tài chính theo sơ đồ DuPont . 57
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  CỦA CÔNG TY 60
  5.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của công ty . 60
  5.1.1. Những kết quả đạt được . 60
  5.1.2. Những mặt còn hạn chế về tình hình tài chính . 60
  5.1.3. Giải pháp 61
  5.1.3.1. Hạn chế ứ đọng vốn 61
  5.1.3.2. Hạn chế hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán 61
  5.1.3.3. Tiết kiệm chi phí sản xuất . 61
  5.1.3.4. Tăng lợi nhuận 62
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63
  6.1 Kết luận . 63
  6.2 Kiến nghị . 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...