Luận Văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

  Việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan
  sẽ thu hút sự tham gia các công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài
  với tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó, sẽ tạo môi trường cạnh
  tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất tân dược trong nước về
  mặt giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công
  nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm là hết sức cần
  thiết cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nước.
  Chính vì những thách thức to lớn đó đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung
  và Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre phải ngày càng nâng cao hơn nữa khả
  năng cạnh tranh của mình nhằm chuẩn bị một cách tốt nhất cho làn sóng đầu tư
  của các nhà đầu tư từ nước ngoài vào thị trường nước ta. Để làm được điều này
  trước hết các doanh nghiệp cần phải củng cố lại hoạt động của mình, không
  ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao năng lực tài chính, hiểu rõ điểm
  mạnh, điểm yếu của mình nhằm phát huy tối đa thế mạnh, khắc phục những mặt
  còn hạn chế tồn tại. Trong đó, Việc nắm rõ tình hình tài chính là vấn đề cực kỳ
  quan trọng đối với sự sống còn của doanh nghiệp, thông qua việc phân tích tình
  hình tài chính giúp cho nhà quản lý thấy được tình hình hoạt động của doanh
  nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn ra sao? Việc phân bổ nguồn vốn có hợp lý không?
  Nhân tố nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ
  đó đề ra các giải pháp khắc phục những yếu kém cũng như phát huy các mặt tích
  cực.

  Trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh như vậy, Công ty Cổ phần Dược
  phẩm Bến Tre không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Hoạt động sản
  xuất kinh doanh của công ty luôn đạt hiệu quả là nhờ vào sự lãnh đạo của Ban
  Giám Đốc công ty đã có những chỉ đạo đúng đắn thông qua những ý kiến đóng
  góp, tham mưu kịp thời của phòng tài chính kế toán từ việc phân tích tình hình tài
  chính. Chính vì vai trò quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính như trên
  tôi đã chọn đề tài: “ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược
  phẩm Bến Tre” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.


  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
  1
  1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2
  1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.3.1. không gian . 2
  1.3.2. Thời gian 2
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 2
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU
  3
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 3
  2.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp . 3
  2.1.2. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp 3
  2.1.3. Khái niệm hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp 3
  2.1.4. Ý nghĩa, mục đích và nội dung phân tích tình hình tài chính . 4
  2.1.5. Phân tích chung tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp 5
  2.1.6. Các tỷ suất chi phí . 7
  2.1.6. Các chỉ số được sử dụng trong phân tích tình hình tài chính . 8
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 16
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 16
  2.2.2. Phương pháp phân tích . 17
  CHƯƠNG 3 : KHÁT QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN
  TRE
  18
  3.1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG
  TY. 18
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 18
  3.1.2. Giới thiệu về công ty 19
  3.2. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC . 20
  3.3. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ . 21
  3.4. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 24
  3.5. KHÁT QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  QUA 3 NĂM 24
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
  . 28
  4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
  PHẨM BẾN TRE . 28
  4.1.1. Tình hình tài sản . 28
  4.1.2. Tình hình nguồn vốn 30
  4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI
  KẾ TOÁN . 30
  4.2.1. Tình hình tài sản . 30
  4.2.2. Tình hình nguồn vốn 38
  4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT
  QUẢ KINH DOANH . 41
  4.3.1. Tình hình doanh thu 42
  4.3.2. Tình hình chi phí 44
  4.3.3. Tình hình lợi nhuận trước thuế . 45
  4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI
  CHÍNH . 45
  4.4.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán . 45
  4.4.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động 49
  4.4.3. Nhóm chỉ tiêu quản trị nợ . 52
  4.4.4. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận . 55
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI
  CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE .

  5.1 THÀNH TỰU, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỒN TẠI
  ĐÓ 63
  5.1.1. Thành tựu 63
  5.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó . 63
  5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
  CÔNG TY. 64
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  66
  6.1. KẾT LUẬN 66
  6.2. KIẾN NGHỊ . 66
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 68
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...