Luận Văn Phân tích tình hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
  Trong nền kinh tế hiện đại, các doanh nghiệp không chỉ có cơ hội mà còn phải
  đối mặt với những khó khăn, thử thách và phải chấp nhận quy luật đào thải của thị
  trường. Trước thử thách đó đòi hỏi doanh nghiệp ngày càng phải nâng cao hiệu quả
  hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt nguồn tài nguyên
  vật chất cũng như nhân lực. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải xây dựng phương hướng,
  chiến lược kinh doanh và mục tiêu tương lai sao cho phù hợp với nguồn lực doanh
  nghiệp hiện có.
  Chính vì vậy cùng với tầm quan trọng của các báo tài chính thì phân tích tình
  hình tài chính đã trở thành một nội dung cốt yếu trong phân tích hoạt động kinh doanh
  của doanh nghiệp. Bởi vì tài chính như dòng máu chảy trong cơ thể doanh nghiệp, bất
  kỳ sự ngưng trệ nào cũng ảnh hưởng xấu đến toàn bộ doanh nghiệp. Do đó việc
  thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị
  doanh nghiệp thấy rõ hơn bức tranh về thực trạng họat động tài chính, xác định đầy đủ,
  đúng đắn những nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài
  chính của doanh nghiệp, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường
  tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  Bên cạnh đó, ngoài các nhà quản trị doanh nghiệp, còn có nhiều đối tượng khác
  cũng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, như: các nhà đầu tư, các tổ
  chức tài chính, nhà cung cấp, khách hàng. Và họ quan tâm đến tình hình tài chính của
  doanh nghiệp ở những góc độ khác nhau. Chính vì vậy phân tích tình hình tài chính sẽ
  giúp họ có những quyết định phù hợp.
  Thấy được tầm quan trọng cũng như lợi ích mà việc phân tích tình hình tài
  chính mang lại cho nhiều đối tượng sử dụng, nên em chọn đề tài: “Phân tích tình
  hình tài chính Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ” để nghiên cứu
  cho luận văn tốt nghiệp của mình.


  MỤC LỤC
  -------  -------
  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1
  1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 2
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
  1.4 PHẠM VI NGHIEN CỨU 3
  1.3.1 Phạm vi không gian 3
  1.3.2 Phạm vi thời gian 3
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 3
  1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU

  2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5
  2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích tình hình tài chính 5
  2.1.1.1 Khái niệm 5
  2.1.1.2 Mục tiêu 5
  2.1.1.3 Ý nghĩa 5
  2.1.1.4 Nhiệm vụ 5
  2.1.2 Đối tượng sử dụng để phân tích tình hình tài chính 6
  2.1.2.1 Các chỉ tiêu phân tích cấu trúc tài chính và tình hình ĐT 6
  2.1.2.2 Các chỉ tiêu phân tích tình hình và khả năng thanh toán 6
  2.1.2.3 Các tỷ số quản trị nợ 9
  2.1.2.4 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh 10
  a). Hiệu quả sử dụng tài sản 10
  b). Hiệu quả sử dụng vốn 11
  c). Hiệu quả sử dụng chi phí 12
  2.1.2.5 Các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời 13
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 15
  2.2.2.1. Phương pháp so sánh 15
  2.2.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 15
  2.2.2.3. Phân tích theo chiều ngang 15
  2.2.2.4. Phân tích theo chiều dọc 15
  2.2.2.5. Phân tích theo xu hướng 15
  2.2.2.6 Mô hình DUPONT 16
  Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
  XUẤT KHẨU CẦN THƠ

  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 17
  3.1.1 Lịch sử hình thành 17
  3.1.2 Quá trình phát triển của công ty 17
  3.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 19
  3.2.1 Chức năng của công ty 19
  3.2.2 Nhiệm vụ của công ty 19
  3.3. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 20
  3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 20
  3.3.2 Chức năng của các phòng ban, bộ phận 20
  3.4. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 22
  3.5. THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN – PHƯƠNG HƯƠNG PHÁT TRIỂN 23
  3.5.1. Thuận lợi 23
  3.5.2. Khó khăn – Tồn tại 24
  3.5.3. Phương hướng phát triển 24
  Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NÔNG
  SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

  4.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 26
  4.1.1 Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản 26
  4.1.2 Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn 28
  4.1.3 Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính 29
  4.2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TỪNG KHOẢN MỤC 31
  4.2.1 Phân tích tình hình phân bổ tài sản 31
  4.2.1.1 Tài sản ngắn hạn 33
  4.2.1.2. Tài sản dài hạn 37
  4.2.2 Phân tích tình hình huy động vốn 40
  4.2.2.1 Nợ phải trả 42
  4.2.2.2 Vốn chủ sở hữu 44
  4.2.3 Phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn 44
  4.3 PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 47
  4.4 PHÂN TÍCH BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 53
  4.5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TÓAN CỦA
  CÔNG TY
  56
  4.5.1 Phân tích tình hình công nợ 56
  4.5.2 Phân tích khả năng thanh tóan 60
  4.6 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ 61
  4.6.1 Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) 62
  4.6.2 Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (D/A) 62
  4.7 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH 62
  4.7.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 63
  4.7.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 64
  4.8 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ 65
  4.9 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI 66
  4.9.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 67
  4.9.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 67
  4.9.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 68
  4.10 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG SƠ ĐỒ DUPONT 69
  Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆNTÌNH HÌNH TÀI
  CHÍNH TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XK CẦN THƠ
  73
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...