Luận Văn Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu . 1
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1
  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn . 2
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.2.1. Mục tiêu chung . 3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 3
  1.3. Câu hỏi nghiên cứu 3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu . 4
  1.4.1. Phạm vi về không gian . 4
  1.4.2. Phạm vi về thời gian . 4
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . 4
  1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 4
  Chương 2data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJREFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">HƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 6
  2.1. Phương pháp luận 6
  2.1.1. Một số cơ sở lý thuyết về huy động vốn 6
  2.1.2. Một số cơ sở lý thuyết về tín dụng . 9
  2.1.3. Các chỉ số đánh giá hoạt động huy động vốn và cho vay của
  ngân hàng . 17
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 19
  2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 19
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu . 19
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu . 19
  Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG
  PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH 21
  3.1. Khái quát về địa lý, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh 21
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 21
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội . 21
  vi

  3.2. Khái quát về ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh 22
  3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 22
  3.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy . 23
  3.2.3. Phạm vi hoạt động 25
  3.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Phát triển nhà
  ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2006 – 2008 30
  3.4. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động năm 2009 của
  ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh 34
  3.4.1. Thuận lợi 34
  3.4.2. Khó khăn 35
  3.4.3. Phương hướng hoạt động năm 2009 35
  Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ
  CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL
  CHI NHÁNH TRÀ VINH QUA 3 NĂM 2006 – 2008 . 37
  4.1. Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng Phát triển nhà
  ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2006 – 2008 37
  4.1.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng qua 3 năm 2006 – 2008 . 37
  4.1.2. Phân tích tình hình huy động vốn 41
  4.2. Phân tích tình hình cho vay của ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL
  chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm 2006 – 2008 45
  4.2.1. Khái quát chung về tình hình tín dụng tại Ngân hàng . 45
  4.2.2. Phân tích doanh số cho vay 48
  4.2.3. Phân tích doanh số thu nợ 59
  4.2.4. Phân tích tình hình dư nợ . 70
  4.2.5. Phân tích tình hình nợ quá hạn và nợ xấu 79
  4.2.6. Đánh giá tình hình cho vay 93
  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG
  PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH 97
  5.1. Tồn tại và nguyên nhân . 97
  5.1.1. Huy động vốn . 97
  5.1.2. Cho vay 98
  5.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn 98
  5.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay 102
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 107
  6.1. Kết luận 107
  6.2. Kiến nghị . 108
  Tài liệu tham khảo 112
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...