Luận Văn Phân Tích Tín Dụng Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thương An Giang

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  201086369" LỜI CẢM ƠN i
  201086370" TÓM TẮT ii
  201086371" MỤC LỤC iii
  201086372" DANH MỤC BẢNG vi
  201086373" DANH MỤC HÌNH vii
  201086374" CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU 1
  201086375" 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1
  201086376" 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 2
  201086377" 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 2
  201086378" 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 2
  201086379" CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  201086380" 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN. 3
  201086381" 2.1.1. Một số khái niệm về tín dụng. 3
  2.1.2. Phân loại cho vay ngắn hạn .6
  201086382" 2.1.2.1. Cho vay kinh doanh: 7
  201086383" 2.1.2.2. Cho vay tiêu dùng: 10
  201086384" 2.1.3. Đối tượng cho vay, điều kiện và nguyên tắc vay vốn. 11
  201086385" 2.1.4. Thời hạn, lãi suất, mức cho vay ngắn hạn. 12
  201086386" 2.1.5. Các phương thức cho vay ngắn hạn. 13
  201086387" 2.2. BẢO ĐẢM TÍN DỤNG. 16
  201086388" 2.2.1. Vai trò của bảo đảm tín dụng. 16
  201086389" 2.2.2. Các loại đảm bảo tín dụng. 16
  201086390" 2.2.3. Các biện pháp bảo đảm tín dụng. 16
  201086391" 2.3. RỦI RO TÍN DỤNG. 17
  201086392" 2.3.1. Khái niệm: 17
  201086393" 2.3.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. 17
  201086394" 2.3.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng. 18
  201086395" 2.4. MỘT SỐ CHỈ TIÊU DÙNG ĐỂ ĐỊNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG. 18
  201086396" 2.4.1. Phân tích cơ cấu vốn và nguồn vốn của ngân hàng. 18
  201086397" 2.4.2. Phân tích tình hình huy động vốn: 18
  201086398" 2.4.3. Phân tích quy mô, chất lượng, nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn. 18
  201086399" CHƯƠNG 3. 20
  201086400" KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG. 20
  201086401" 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. 20
  201086402" 3.1.1. Giới thiệu về Ngân Hàng Công Thương Việt Nam. 20
  201086403" 3.1.2. Giới thiệu chi nhánh Ngân Hàng Công Thương An Giang. 22
  201086404" 3.1.3. Những nghiệp vụ của Ngân Hàng Công Thương An Giang. 22
  201086405" 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC PHÒNG BAN. 23
  201086406" 3.2.1. Ban giám đốc. 24
  201086407" 3.2.2. Phòng tổ chức hành chính. 24
  201086408" 3.2.3. Phòng khách hàng doanh nghiệp. 24
  201086409" 3.2.4. Phòng khách hàng cá nhân. 25
  201086410" 3.2.5. Phòng kế toán giao dịch. 25
  201086411" 3.2.6. Phòng tiền tệ kho quỹ. 25
  201086412" 3.2.7. Phòng quản lý rủi ro. 25
  201086413" 3.2.8. Phòng thông tin điện toán. 26
  201086414" 3.3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANG QUA 3 NĂM 2005-2006-2007. 26
  201086415" 3.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG 5 NĂM TỚI 28
  201086416" CHƯƠNG 4. 30
  201086417" PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG NĂM 2005-2006-2007. 30
  201086418" 4.1. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA VIETINBANK AN GIANG. 30
  201086419" 4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn cùa VietinBank An Giang. 30
  201086420" 4.1.2. Vốn huy động của VietinBank An Giang. 31
  201086421" 4.2. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGẮN HẠN. 34
  201086422" 4.2.1. Tình hình cho vay ngắn hạn của Ngân Hàng Công Thương An Giang. 34
  201086423" 4.2.2. Tình hình thu nợ ngắn hạn của Ngân Hàng Công Thương An Giang. 38
  201086424" 4.2.3. Tình hình dư nợ ngắn hạn của Ngân Hàng Công Thương An Giang. 42
  201086425" 4.2.4. Tình hình nợ quá hạn ngắn hạn tại Ngân Hàng Công Thương An Giang. 47
  201086426" 4.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN. 52
  201086427" 4.3.1. Dư nợ ngắn hạn trên tổng nguồn vốn. 52
  201086428" 4.3.2. Dư nợ ngắn hạn trên vốn huy động. 53
  201086429" 4.3.3. Hệ số thu nợ. 53
  201086430" 4.3.4. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ. 54
  201086431" 4.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN. 54
  201086432" 4.4.1. Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn huy động. 56
  201086433" 4.4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ xấu. 57
  201086434" 4.4.3. Giải pháp để thu hồi được nợ. 588
  4.4.4. Giải pháp để phát triển cho vay tín chấp 58
  201086435" CHƯƠNG 5. 60
  201086436" KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ. 60
  201086437" 5.1. KẾT LUẬN. 60
  201086438" 5.2. KIẾN NGHỊ. 60
  201086439" 5.2.1. Kiến nghị đối với NHNN và chính quyền địa phương. 60
  201086440" 5.2.2. Đối với Ngân Hàng Công Thương Việt Nam. 611
  201086441" TÀI LIỆU THAM KHẢO 655
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...