Luận Văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cát Tường

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  vi
  MỤC LỤC

  Trang

  CHƯƠNG 1 1
  GIỚI THIỆU 1
  1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 3
  1.4.1. Không gian . 3
  1.4.2. Thời gian 3
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3
  CHƯƠNG 2 4
  PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
  2.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh . 4
  2.1.2. Sự cần thiết phải phân tích hoạt động kinh doanh . 4
  2.1.3. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh . 5
  2.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh . 5
  2.1.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích 5
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 13
  2.2.2. Phương pháp phân tích 13
  CHƯƠNG 3 16
  KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
  NGHỆ TIN HỌC CÁT TƯỜNG 16
  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 16
  3.1.1. Giới thiệu công ty 16
  vii
  3.1.2. Nội dung kinh doanh . 16
  3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 17
  3.2.1. Cơ cấu tổ chức . 17
  3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 18
  3.2.3. Hình thức kế toán sử dụng tại Công ty. . 19
  3.3. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 19
  3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 23
  3.4.1. Thuận lợi 23
  3.4.2. Khó khăn 24
  3.4.3. Phương hướng phát triển . 24
  CHƯƠNG 4 25
  PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC CÁT TƯỜNG 25
  4.1. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH DOANH THU TIÊU THỤ SẢN
  PHẨM 25
  4.1.1. Phân tích doanh thu tiêu thụ sản phẩm 25
  4.1.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm 32
  4.2. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ 37
  4.2.1. Phân tích tình hình thực hiện chi phí . 37
  4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 44
  4.3. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN VÀ CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH
  DOANH . 49
  4.3.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận 49
  4.3.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh 52
  4.3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 55
  4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA CÁC TỶ
  SỐ TÀI CHÍNH . 58
  4.4.1. Nhóm các tỷ số tài chính . 58
  4.4.2. Sơ đồ Dupont của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Tin Học Cát
  Tường năm 2006, 2007 và 2008 62
  CHƯƠNG 5 66
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC
  CÁT TƯỜNG . 66
  5.1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH CỦA CÔNG TY CÁT TƯỜNG 66
  5.1.1. Môi trường bên trong . 66
  5.1.2. Môi trường bên ngoài 67
  5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  TẠI CÔNG TY 68
  5.2.1. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 68
  5.2.2. Về tình hình tài chính 71
  5.2.3. Một số biện pháp khác . 72
  CHƯƠNG 6 73
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 73
  6.1. KẾT LUẬN . 73
  6.2. KIẾN NGHỊ 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 76
  PHỤ LỤC 77
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...