Luận Văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  TÓM TẮT NỘI DUNG


  Công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh là công ty kinh doanh đa lĩnh
  vực, trong quá trình hoạt động công ty đạt hiệu quả rất tốt ở các lĩnh vực xây lắp.
  Lợi nhuận ở lĩnh vực này chiếm tỷ trọng cao trong tổng lợi nhuận của công ty.
  Chính vì vậy mà khi thực tập tại công ty, được sự đồng ý của công ty nên em chọn
  đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây
  dựng Gia Thịnh”. Đề tài phân tích gồm 6 chương:
  Chương 1: Giới thiệu về vấn đề nghiên cứu
  Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu tầm quan trọng của đề tài cũng như
  là đề ra mục tiêu nghiên cứu chung và cụ thể để tiến hành phân tích hiệu quả hoạt
  động kinh doanh của công ty.
  Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  Chương này sẽ đi vào tìm hiểu một số lý thuyết về phân tích hiệu quả hoạt
  động kinh doanh như: Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ. Một số
  khái niệm về tình hình tiêu thụ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các tỷ số tài chính
  cơ bản để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Phương pháp thu
  thập số liệu nào, phương pháp phân tích số liệu nào được sử dụng trong đề tài.
  Chương 3: Giới thiệu khái quát về Công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia
  Thịnh
  Chương này sẽ giới thiệu tổng quát về công ty, quá trình hình thành và phát
  triển, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức và bộ máy kế toán nào được áp dụng.
  Ngoài ra, ở chương 3 còn giới thiệu khái quát về quá trình hoạt động kinh doanh của
  công ty trong 3 năm hoạt động 2006 - 2008, những khó khăn, thuận lợi cũng như là
  phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới như thế nào sẽ được trình
  bày trong chương này.

  Chương 4: Phân tích thực trạng, hiệu quả hoạt động kinh doanh và các nhân tố
  ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
  Dựa trên những số liệu do công ty cung cấp, chương này tiến hành phân tích
  tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Sự tăng hay giảm của doanh thu, chi phí, lợi
  nhuận của công ty sẽ chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào thì trong chương 4 này
  sẽ được tìm hiểu cụ thể. Ngoài ra, chương này còn đánh giá tình hình tài chính của
  công ty như thế nào thông qua việc phân tích các tỷ số tài chính của công ty.
  Chương 5: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
  của công ty Gia Thịnh.
  Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu những tác động của môi trường bên
  trong cũng như là môi trường bên ngoài đối với công ty. Tìm ra những điểm mạnh,
  điểm yếu, cơ hội cũng như những thách thức của công ty đang phải đối mặt, từ đó
  đưa ra những kết quả mà công ty đã đạt được cũng như những hạn chế và dựa vào
  thực trạng phân tích đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
  doanh của công ty trong thời gian sắp tới.
  Chương 6: Kết luận và kiến nghị
  Chương 6 sẽ tổng kết lại toàn bộ quá trình đã phân tích từng những chương
  trước, đúc kết những thuận lợi, những mặt mạnh mà công ty đã đạt được, đồng thời
  khắc phục những khó khăn nhằm giúp công ty ngày càng phát triển và đứng vững
  trên thị trường. Trong chương này sẽ có một số đề xuất ý kiến cho công ty cũng như
  là các cơ quan nhà nước nhằm góp phần giúp cho doanh nghiệp hoàn thiện hơn nữa.
  MỤC LỤC

  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.4.1 Không gian nghiên cứu . 2
  1.4.2 Thời gian nghiên cứu . 3
  1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 3
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU . 5
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5
  2.1.1 Những vấn đề chung về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 5
  2.1.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá 7
  2.1.3 Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả 9
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 12
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 12
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 12
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP TƯ VẤN -
  ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIA THỊNH 16
  3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY . 16
  3.1.1 Giới thiệu chung 16
  3.1.2 Ngành nghề kinh doanh . 16
  3.1.3 Cơ cấu tổ chức . 17
  3.1.4 Hình thức kế toán sử dụng . 19

  vii
  3.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KNH DOANH CỦA
  CÔNG TY . 20
  3.3. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 24
  3.3.1 Thuận lợi 24
  3.3.2 Khó khăn . 24
  3.3.3 Phương hướng phát triển . 25
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 26
  4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU . 26
  4.1.1 Phân tích doanh thu theo thành phần 26
  4.1.2 Đánh giá tình hình thực hiện doanh thu các công trình qua 3 năm . 30
  4.1.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu . 36
  4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ 40
  4.2.1 Phân tích chung tình hình thực hiện chi phí qua 3 năm 40
  4.2.2 Phân tích biến động theo từng khoản mục chi phí qua 3 năm 45
  4.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 49
  4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN . 53
  4.3.1 Phân tích chung lợi nhuận của công ty 53
  4.3.2 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận . 57
  4.3.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 59
  4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 74
  4.4.1 Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu . 75
  4.4.2 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản . 76
  4.4.3 Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu . 77
  4.4.4 Tỷ số lợi nhuận ròng trên chi phí 78
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIA THỊNH . 79
  5.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY 79
  5.1.1 Nguyên nhân chủ quan 79
  5.1.2 Nguyên nhân khách quan 79
  5.2. MỘT SỐ NHÂN TỐ BÊN TRONG VÀ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
  TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIH DOANH CỦA CÔNG TY . 80
  5.2.1 Môi trường bên trong 80
  5.2.2 Môi trường bên ngoài 81
  5.3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG
  KINH DOANH . 82
  5.3.1 Những kết quả đạt được 82
  5.3.2 Những mặt hạn chế trong kinh doanh . 83
  5.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG KINH DOANH 83
  5.4.1 Biện pháp tăng doanh thu 84
  5.4.2 Biện pháp hạ thấp chi phí 85
  5.4.3 Một số biện pháp khác . 86
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88
  6.1. KẾT LUẬN 88
  6.2. KIẾN NGHỊ . 89
  6.2.1 Đối với Nhà nước 89
  6.2.2 Đối với công ty 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91
  PHỤ LỤC 92
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...