Luận Văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Tiền Giang

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  Trang
  Chương1: GIỚI THIỆU .1
  1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1. Mục tiêu chung .2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể .2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu .2
  1.3.1. Không gian .3
  1.3.2. Thời gian 3
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 3
  1.3.4. Lược khảo tài liệu 3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Phương pháp luận 4
  2.1.1. Tổng quan về tín dụng .4
  2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng .8
  2.2. Phương pháp nghiên cứu .9
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .9
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .9
  Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TIỀN GIANG .11
  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu Tư
  và Phát Triển chi nhánh Tiền Giang 11
  3.2. Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh
  Tiền Giang .12
  3.3. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng đầu tư và phát triển Tiền Giang .13
  3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 13
  3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban .15
  3.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh
  qua ba năm (2004-2006) 16
  3.4.1. Về thu nhập 17
  3.4.2. Về chi phí .18
  7
  3.4.3. Về lợi nhuận .18
  Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TIỀN GIANG 19
  4.1. Phân tích tình hình huy động vốn của chi nhánh qua ba năm (2004-2006) 19
  4.1.1. Sơ lược về tình hình huy động vốn của chi nhánh .19
  4.1.2. Tình hình huy động vốn của chi nhánh qua ba năm (2004-2006) .21
  4.2. Sơ lược tình hình cho vay của chi nhánh qua ba năm (2004-2006) 30
  4.3. Phân tích doanh số cho vay của chi nhánh qua ba năm (2004-2006) .31
  4.3.1. Phân tích doanh số cho vay theo kỳ hạn qua ba năm (2004-2006) 31
  4.3.2. Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
  qua ba năm (2004-2006) 33
  4.4. Phân tích tình hình thu nợ của chi nhánh qua ba năm (2004-2006) 35
  4.4.1. Phân tích tình hình thu nợ theo kỳ hạn qua ba năm (2004-2006) 35
  4.4.2. Phân tích tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế
  qua ba năm (2004-2006) 37
  4.5. Phân tích tình hình dư nợ của chi nhánh qua ba năm (2004-2006) 38
  4.5.1. Phân tích tình hình dư nợ theo kỳ hạn qua ba năm (2004-2006) .39
  4.5.2. Phân tích tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế
  qua ba năm (2004-2006) 40
  4.6. Phân tích chất lượng tín dụng thông qua nợ xấu của chi nhánh
  qua ba năm (2004-2006) 42
  4.6.1. phân tích nợ xấu theo kỳ hạn qua ba năm (2004-2006) .42
  4.6.2. Phân tích nợ xấu theo thành phần kinh tế qua ba năm (2004-2006) 44
  4.7. Phân tích hoạt động tín dụng dựa vào các tỷ số tài chính .46
  4.7.1. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn .47
  4.7.2. Doanh số cho vay trên tổng nguồn vốn 48
  4.7.3. Tổng dư nợ trên tổng vốn huy động .48
  4.7.4. Nợ xấu trên tổng dư nợ 48
  4.7.5. Vòng quay vốn tín dụng .49
  4.8. Đánh giá hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Tiền Giang .50
  4.8.1. Những mặt đạt được của chi nhánh 50
  4.8.2. Những vấn đề còn tồn đọng trong hoạt động tín dụng của chi nhánh 52
  8
  Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TIỀN GIANG .56
  5.1. Đối với công tác huy động vốn .56
  5.2. Đối với công tác cho vay 57
  5.3. Đối với việc thu nợ và xử lý nợ xấu 59
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .60
  6.1. Kết luận .60
  6.2. Kiến nghị .61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Từ khi thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế của Đảng và Nhà nước, trong những năm vừa qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, và hơn hết trong lĩnh vực ngân hàng đã có nhiều chuyển biến, hoạt động của ngành ngân hàng không ngừng đổi mới và hoàn thiện từng bước. Và đến nay, Việt Nam đã là thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), cùng với sự hội nhập này ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay càng thể hiện vị thế chiến lược trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
  Với vai trò là một trong những ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất hiện nay, ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam nói chung và ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Tiền Giang nói riêng hoạt động một cách có hiệu quả và đang giữ thị phần tín dụng lớn trong nước và khu vực. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng vô cùng rộng lớn với đa chức năng: tạo tiền, cơ chế thanh toán, huy động vốn, mở rộng tín dụng, dịch vụ uỷ thác Tuy nhiên, trong lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, tính đến nay, hoạt động nhận tiền gửi và cấp tín dụng vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu mang lại trên 80% thu nhập của các Ngân hàng thương mại và nguồn thu từ hoạt động dịch vụ chỉ chiếm rất nhỏ. Do thị trường vốn của Việt Nam còn chậm phát triển nên nguồn vốn chủ yếu dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế vẫn là vốn vay ngân hàng. Vốn không những giúp cho ngân hàng tổ chức được mọi hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần quan trọng trong việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nói riêng cũng như sự phát triển toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung. Các khoản tín dụng của ngân hàng tài trợ cho nhiều nhóm khách hàng trong nền kinh tế như: các nhà sản xuất, phân phối, nhà xây dựng, nông dân, người mua nhà ở, các nhà phát triển địa ốc, thương mại, dịch vụ và người tiêu dùng tất cả đều phụ thuộc vào khoản tín dụng của ngân hàng. Vì vậy, hoạt động tín dụng của ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc
  13
  cung ứng vốn cho nền kinh tế đất nước, và đó cũng là khoản lợi nhuận mang về cho các ngân hàng thương mại.
  Xuất phát từ những vấn đề này nên em đã chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Tiền Giang” để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình và để được hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng của ngân hàng.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Mục tiêu chung của đề tài này là: phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Tiền Giang, tìm ra những mặt mạnh, điểm yếu, từ đó đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  Trên cơ sở tìm hiểu hoạt động tín dụng của chi nhánh qua ba năm (2004-2006) thông qua mục tiêu chung, ta tiến hành phân tích những mục tiêu cụ thể như sau:
  - Đánh giá tình hình huy động vốn của ngân hàng để thấy được khả năng và quy mô thu hút vốn từ nền kinh tế của ngân hàng.
  - Thông qua việc phân tích các chỉ tiêu về doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ để thấy được khả năng sử dụng vốn của ngân hàng, đảm bảo cho ngân hàng có thể duy trì, bảo tồn và mở rộng nguồn vốn cho vay tránh tình trạng ứ đọng vốn.
  - Bên cạnh đó, việc phân tích nợ xấu để thấy được chất lượng tín dụng của ngân hàng.
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Tiền Giang rất phong phú và đa dạng với nhiều sản phẩm dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, do thời gian thực tập thực tế có hạn, lượng kiến thức thực tế thật sự có được về lĩnh vực khảo sát chưa sâu sắc, lượng thông tin tiếp nhận còn nhiều hạn chế, số liệu thu thập chưa hoàn thiện lắm nên đề tài chỉ nghiên cứu ngắn gọn trong phạm vi sau:
  14
  1.3.1. Không gian
  Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Tiền Giang.
  1.3.2. Thời gian
  Đề tài nghiên cứu được thực hiện hơn 3 tháng kể từ ngày 05/03/2007 đến ngày 11/06/2007.
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu xung quanh những vấn đề của hoạt động tín dụng như: huy động vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn và đề ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...