Luận Văn Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh NHNo & PTNT Long Hồ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Chương 1: GIỚI THIỆU . 1
  1.1. Sự cần thiết của đề tài . 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1. Không gian nghiên cứu . 3
  1.3.2. Thời gian nghiên cứu . 3
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
  2.1. Phương pháp luận . 4
  2.1.1. Khái quát về tín dụng . 4
  2.1.2. Một số vấn đề trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng . 6
  2.1.3. Một số vấn đề về tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp . 9
  2.1.4. Các chỉ tiêu phân tích . 10
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 12
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 12
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 12
  Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG
  14
  3.1. Khái quát chung về huyện Long Hồ . 14
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 14
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội . 15
  3.2. Một số đặc điểm cơ bản của NHNo & PTNT huyện Long Hồ 16
  3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 16
  3.2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận . 17
  3.2.3. Các hoạt động của ngân hàng . 21
  3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm 2006- 2008 .
  21
  3.3.1. Doanh thu . 23
  3.3.2. Chi phí 24
  3.3.3. Lợi nhuận . 25
  3.4. Những thuận lợi và khó khăn . 27
  3.4.1. Thuận lợi 27
  3.4.2. Khó khăn . 28
  3.4.3. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong năm 2009 . 28
  Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT
  NÔNG NGHIỆP TẠI NHNo VÀ PTNT HUYỆN LONG HỒ . 29
  4.1. Phân tích tình hình huy động vốn . 29
  4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng qua 3 năm . 29
  4.1.2. Phân tích vốn huy đô của Ngân hàng qua 3 năm 31
  4.2. Phân tích hoạt động tín dụng 36
  4.2.1. Doanh số cho vay . 36
  4.2.2. Doanh số thu nợ . 48
  4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ . 55
  4.2.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn . 61
  4.2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất . 67
  Chương 5: CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT
  NÔNG NGHIỆP TẠI NHNo & PTNT HUYỆN LONG HỒ 73
  5.1. Một số hạn chế trong công tác tín dụng của Ngân hàng . 73
  5.2. Những giải pháp cụ thể nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả
  đầu tư tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất 74
  5.2.1. Những giải pháp cụ thể tại chi nhánh NHNo & PTNT
  Long Hồ 74
  5.2.2. Những biện pháp hỗ trợ của Nhà Nước . 78
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 80
  6.1. Kết luận . 80
  6.2. Kiến nghị . 81
  6.2.1. Đối với NHNo & PTNT tỉnh Vĩnh Long 81
  6.2.2. Đối với NHNo & PTNT huyện Long Hồ 82
  6.2.3. Đối với địa phương 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 84
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...