Luận Văn Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp Kim Hà Nội

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp Kim Hà Nội (68 trang)  MỤC LỤC​

  PHẦN THỨ NHẤT - ĐẶT VẤN ĐỀ

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài

  1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

  1.2.1. Mục tiêu chung

  1.2.2. Mục tiêu cụ thể

  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu


  PHẦN THỨ HAI - TỔNG QUAN TÀI LIỆU

  2.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn lưu động

  2.1.1. Một số khái niệm

  2.1.2. Phân loại vốn lưu động

  2.1.3. Vai trò của vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh

  2.1.4. Chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sử dụng vốn lưu động

  2.1.5. Đặc điểm sử dụng vốn lưu động


  PHẦN THỨ BA - ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

  3.1.1. Tình hình chung của xí nghiệp Kim Hà Nội

  3.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Kim Hà Nội trong ba năm 1999, 2000, 2001

  3.2. Phương pháp nghiên cứu

  3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

  3.2.2. Phương pháp phân tích

  3.2.4. Phương pháp dự báo


  PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

  4.1. Tình hình chung về nguồn vốn dùng trong sản xuất kinh doanh của xí nghiệp

  4.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp Kim Hà Nội

  4.2.1. Thực trạng sử dụng vốn lưu động dùn trong sản xuất

  4.2.2. Vốn lưu động trực tiếp sản xuất

  4.2.3. Vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

  4.2.4. Thực trạng vốn lưu động dùng trong phân phối sản phẩm (tiêu thụ sản phẩm)

  4.2.5. Đánh giá chung về tình hình sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp Kim Hà Nội

  4.2.6. Kết quả sử dụng vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp

  4.2.7. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp

  4.3. Đánh giá và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp Kim Hà Nội

  4.3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp Kim Hà Nội trong thời gian tới

  4.3.2. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp Kim Hà Nội


  PHẦN THỨ NĂM - KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

  5.1. Kiến nghị

  5.2. Kết luận

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...