Luận Văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần may Tiền Tiến

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Chương 1: GIỚI THIỆU 1

  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1

  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1

  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 2

  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 3

  1.2.1. Mục tiêu chung 3

  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3

  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 4

  1.3.1. Không gian . 4

  1.3.2. Thời gian . 4

  1.3.3. đối tượng nghiên cứu 4

  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN

  ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 4

  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN

  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 6

  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 6

  2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả

  hoạt động kinh doanh 6

  2.1.2. Phương pháp phân tích 8

  2.1.3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

  đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 13

  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 16

  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 16

  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 16

  Chương 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TY

  CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN 18

  3.1. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN . 18

  3.1.1. Giới thiệu công ty . 18

  3.1.2. Cơ cấu tổ chức 20

  3.1.3. Thuận lợi, khó khăn của công ty trong thời gian qua

  và phương hướng phát triển trong thời gian tới 23

  3.1.4. Phương hướng phát triển trong thời gian tới 23

  3.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 24

  3.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU . 26

  3.3.1. Phân tích doanh thu theo thành phần . 26

  3.3.2. Phân tích doanh thu theo cơ cấu mặt hàng . 30

  3.3.3. Phân tích doanh thu theo thị trường . 34

  3.4. PHÂN TÍCH CHI PHÍ 36

  3.4.1. Giá vốn hàng bán 37

  3.4.2. Chi phí bán hàng 37

  3.4.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp 40

  3.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN . 42

  3.5.1. Phân tích chung lợi nhuận của công 42

  3.5.2. Phân tích lợi nhuận theo kỳ kế hoạch 44

  3.6. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH . 46

  3.6.1. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 46

  3.6.2. Phân tích các chỉ tiêu hoạt động 48

  3.6.3. Phân tích các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn . 50

  3.6.4. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi 53

  Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 56

  4.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 56

  4.1.1. Nguyên nhân chủ quan 56

  4.1.2. Nguyên nhân khách quan 56

  4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN

  TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 57

  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP . 64

  5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . 64

  5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP . 64

  5.2.1. Biện pháp làm tăng sản lượng . 65

  5.2.2. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 65

  5.2.3. Biện pháp về cải thiện tình hình tài chính . 67

  5.2.4. Một số giải pháp khác 67

  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 68

  6.1. KẾT LUẬN 68

  6.2. KIẾN NGHỊ . 69

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

  PHỤ LỤC
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...