Luận Văn Phân tích biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản afiex

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Phân tích biến động chi phí là điều mà các nhà quản lý cần thực hiện trong quản lý chi phí sản xuất. Thông qua phân tích biến động chi phí sản xuất, nhà quản trị xác định nguyên nhân tác động đến sự tăng giảm chi phí thực tế so tiêu chuẩn đặt ra trước đó. Từ đó đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, xây dựng phương án hoạt động mới để tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
  Trong thời gian gần đây, ngành chế biến thủy sản của Việt Nam đang mở rộng thị trường tiêu thụ. Các công ty đều có xu hướng mở rộng quy mô sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào có nhiều biến động, nguồn nguyên liệu không ổn định, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhiều công ty và dĩ nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Muốn đạt lợi nhuận cao, doanh nghiệp phải có biện pháp quản trị chi phí sản xuất, để từ đó xác định nguyên nhân và thực thi giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát chi phí. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề này mà em đã chọn đề tài “Phân tích biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX”. Nội dung khóa luận trình bày theo bố cục sau:
  Chương 1: “Tổng quan”. Giới thiệu lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.
  Chương 2:”Cơ sở lý thuyết” gồm các nội dung liên quan đến phân tích biến động chi phí sản xuất như: khái niệm chi phí, phân loại chi phí, trình tự phân tích biến động chi phí, định mức chi phí, các phương pháp phân tích và yếu tố ảnh hưởng biến động chi phí.
  Chương 3: “Giới thiệu khái quát về xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX” bao gồm nội dung: lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm tổ chức quản lý, tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây, tổ chức công tác kế toán, những thuận lợi, khó khăn và phướng hướng phát triển của xí nghiệp.
  Chương 4: “Phân tích biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX”. Chương này là nội dung chính của đề tài được trình bày với nội dung sau:
  - Đặc điểm tổ chức quy trình sản xuất sản phẩm của xí nghiệp.
  - Xây dựng định mức chi phí sản xuất.
  - Phân tích biến động chi phí sản xuất: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và xác định nguyên nhân biến động.
  - Tổng hợp các mức biến động, tính giá thành sản phẩm.
  Chương 5: “Một số giải pháp cho các biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX”. Gồm một số giải pháp kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và sản xuất chung, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho xí nghiệp.
  Kết luận: rút ra kết luận về kết quả phân tích.


  MỤC LỤC​ --¶¶--​
  Nội dung Trang
  201237274" Chương 1: TỔNG QUAN 1
  201237275" 1.1. Lý do chọn đề tài 1
  201237276" 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1
  201237277" 1.3. Phương pháp nghiên cứu. 2
  201237278" 1.4. Phạm vi nghiên cứu. 2

  201237279" Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
  201237280" 2.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất 3
  201237281" 2.1.1. Khái niệm chi phí 3
  201237282" 2.1.2. Phân loại chi phí 3
  201237283" 2.1.2.1. Phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí 3
  201237284" 2.1.2.2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động. 3
  201237285" 2.1.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết quả kinh doanh. 4
  201237286" 2.1.2.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 5
  201237287" 2.1.2.5. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 5
  201237288" 2.2. Trình tự phân tích biến động chi phí sản xuất 7
  201237289" 2.2.1. Xác lập chỉ tiêu phân tích biến động. 7
  201237290" 2.2.2. Xác định đối tượng phân tích biến động. 7
  201237291" 2.2.3. Tính toán mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chi phí sản xuất kinh doanh 7
  201237292" 2.2.4. Xác định nguyên nhân và giải pháp. 8
  201237293" 2.3. Định mức chi phí sản xuất 8
  201237294" 2.3.1. Khái niệm 8
  201237295" 2.3.2. Các loại định mức. 8
  201237296" 2.3.3. Các định mức chi phí sản xuất 8
  201237297" 2.4. Phân tích biến động chi phí sản xuất 10
  201237298" 2.4.1. Mô hình chung. 10
  201237299" 2.4.2. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 10
  201237300" 2.4.3. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp. 11
  201237301" 2.4.4. Phân tích biến động của chi phí sản xuất chung. 12
  201237302" 2.4.4.1. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung khả biến. 13
  201237303" 2.4.4.2. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung bất biến. 13
  201237304" 2.5. Ý nghĩa của phân tích biến động chi phí sản xuất 14
  201237305" 2.6. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14

  201237306" Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ 201237307" XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN AFIEX 15
  201237308" 3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. 15
  201237309" 3.1.1. Lịch sử hình thành. 15
  201237310" 3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp. 16
  201237312" 3.2. Tổ chức quản lý tại xí nghiệp. 16
  201237313" 3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây của xí nghiệp. 18
  201237314" 3.4. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của xí nghiệp. 19
  201237315" 3.4.1. Thuận lợi 19
  201237316" 3.4.2. Khó khăn. 20
  201237317" 3.4.3. Phương hướng phát triển. 20
  201237319" 3.5. Tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp. 21
  201237320" 3.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX 21
  201237322" 3.5.2. Hình thức tổ chức kế toán tại xí nghiệp. 22

  201237323" Chương 4: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT 201237324" TẠI XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN AFIEX 24
  201237325" 4.1. Đặc điểm tổ chức quy trình sản xuất sản phẩm của xí nghiệp. 24
  201237326" 4.2. Xây dựng định mức chi phí sản xuất sản phẩm 26
  201237327" 4.3. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 27
  201237328" 4.3.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong kỳ tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX 27
  201237329" 4.3.2. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 30
  201237330" 4.4. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp. 33
  201237331" 4.4.1. Chi phí công nhân trực tiếp trong kỳ tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX 33
  201237332" 4.4.2. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp. 35
  201237333" 4.5. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung. 37
  201237334" 4.6. Tổng biến động chi phí sản xuất 39
  201237335" 4.7. Tính giá thành sản phẩm cá tra fillet đông lạnh đóng gói trong kỳ tại XN 39

  201237336" Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÁC BIẾN ĐỘNG 201237337" CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 201237338" THỦY SẢN AFIEX 42
  201237339" 5.1. Đánh giá chung. 42
  201237340" 5.2. Một số giải pháp kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX 42
  201237341" 5.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 42
  201237342" 5.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp. 43
  201237343" 5.2.3. Chi phí sản xuất chung. 43
  5.3. Kiến nghị 44
  5.4. Kết luận . 44
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...