Thạc Sĩ Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Thảo luận trong 'Hóa Học' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 13/9/11
  Chỉnh sửa cuối: 21/9/11
  M ÐÂU
  Mat tri cung câp cho bê mat trái ðât mot lýng nang lýng khong lô vào kho ng
  3.1024 J/nam. Viec nghiên cu chuyen hóa có hieu qu nguôn nang lýng này thành
  các d
  ng hu dng khác phc v ði sông con ngýi là mot trong nhng thách thc ðôi
  vi s phát trien nghiên cu khoa hc và công nghe trong týõng lai. Mot trong nhng
  hýng nghiên cu ðó là s dng các chât bán dan ðóng vai trò quang xúc tác ðe chuyen
  hóa nang lýng ánh sáng mat tri thành nang lýng ðien hoac hóa hc.
  Titan đioxit (TiO2) là chất xúc tác bán dẫn. Gần một thế kỷ trở lại đây, bột TiO2 với kích thước cỡ µm đã được điều chế ở quy mô công nghiệp và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: làm chất độn trong cao su, nhựa, giấy, sợi vải, làm chất màu cho sơn, men đồ gốm, sứ [16]. Gần đây, bột TiO2 tinh thể kích thước nm ở các dạng thù hình rutile, anatase, hoặc hỗn hợp rutile và anatase, và brookite đã được nghiên cứu ứng dụng vào các lĩnh vực pin mặt trời, quang phân hủy nước và làm vật liệu quang xúc tác tổng hợp các hợp chất hữu cơ, xử lý môi trường chế sơn tự làm sạch, chế tạo thiết bị điện tử, đầu cảm biến và trong lĩnh vực diệt khuẩn [21,29]. Các ứng dụng mới của vật liệu TiO2 kích thước nm chủ yếu dựa vào tính chất bán dẫn của nó. Với hoạt tính quang xúc tác cao, cấu trúc bền và không độc, vật liệu TiO2 được cho là vật liệu triển vọng nhất để giải quyết rất nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng và thách thức từ sự ô nhiễm. TiO2 đồng thời cũng được hy vọng sẽ mang đến những lợi ích to lớn trong vấn đề khủng hoảng năng lượng qua sử dụng năng lượng mặt trời dựa trên tính quang điện và thiết bị phân tách nước.
  Tuy nhiên do d i - trông ca titan ðioxit khá ln (3,25 eV ðôi vi anatase và 3,05
  eV ðôi vi rutile) nên ch% ánh sáng t ngo
  i vi býc sóng < 380 nm mi kích thích
  ðýc ðien t t! vùng hóa tr lên vùng dan và gây ra hien týng quang xúc tác. Ðiêu này
  h
  n chê kh nang quang xúc tác ca titan ðioxit, thu h&p ph
  m vi ng dng ca vat lieu
  này. Ðe s dng ðýc ánh sáng mat tri vào quá trình quang xúc tác ca titan ðioxit,
  cân thu h&p d i trông ca nó. Ðe thc hien mc ðích này nhiêu ion kim lo
  i và không
  2
  kim lo
  i ðã ðýc s dng ðe biên tính hoac kích ho
  t (doping) các thù hình ca titan
  ðioxit. Có the thc hien biên tính câu trúc ca titan ðioxit bang các phýõng pháp sol –
  gel, thy nhiet, ðông kêt ta, hoac biên tính bê mat vi các phýõng pháp tam, nhúng,
  phun, hâp ph,
  Biên tính TiO2 bang nhng ion phi kim khác nhau là cách thc hieu qu ðe m
  rong ánh sáng hâp ph t! vùng UV sang vùng nhìn thây và gi m s tái kêt hp ca
  nhng electron và lo trông ðýc phát quang ca TiO2. T! khi Umebayashi ðã công bô
  rang viec biên tính S ðã chuyen gii h
  n hâp th ca TiO2 sang mc nang lýng thâp
  hõn [37], the hien bang s phân hy quang xúc tác ca xanh metylen dýi bc x
  nhìn
  thây, nhiêu nghiên cu ðã tiên hành trên TiO2 biên tính S [42] . Tuy nhiên, viec biên
  tính S ð
  t ðýc tiên hành bang quá trình nhiet ðo cao, s dng nhng chât ðâu hoac
  nhng thiêt b ðiêu chê ðat tiên. Ðe gi m s lãng phí nang lýng, viec tiên hành nhiet
  ðo cao thýng dan dien tích bê mat thâp do s thiêu kêt không mong muôn ca các tinh
  the nano. Ðã có mot sô bài báo vê s tong hp chât quang xúc tác TiO2 biên tính S có
  ho
  t tính quang xúc tác dýi ánh sáng nhìn thây bang phýõng pháp thy phân ðõn gi n
  - phýõng pháp tiêp can ðây ha h&n ðe ðiêu chê nhiêu lo
  i vat lieu vô cõ khác nhau
  d
  ng tinh the nano.
  T! nhng nghiên cu nên t ng ðó, vi mong muôn ðýc ðóng góp mot phân nh)
  cho s phát trien ca ngành vat lieu mi, tác gi ðã nghiên cu ðê tài: “ Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất TiO2 kích thước nano mét được biến tính bằng lưu huỳnh”.
  [charge=1500]http://up.4share.vn/f/6a5b535e5c5c5f5f/Nguyen Thi Hien.pdf[/charge]
   
Đang tải...