Thạc Sĩ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU GỐM THUỶ TINH HỆ CaO – MgO – SiO2

Thảo luận trong 'Hóa Học' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 13/9/11
  Chỉnh sửa cuối: 13/9/11
  M ÐÂU
  1. Gốm thuỷ tinh tổng hợp ở trạng thái nóng chảy 12600C có sử dụng hỗn hợp phụ gia B2O3, P2O5, Na2O và CaF2¬. Thu được sản phẩm chứa pha tinh thể Diopside – Wollastonite và pha thuỷ tinh.
  2. Với nhiệt độ ủ ở 8500C và thời gian lưu trong 60 phút thu được sản phẩm có cấu trúc và tính chất tốt, ổn định.
  3. Gốm trên cơ sở thành phần MgO(7,86%-10,3%), CaO(30%-33%), SiO2 (41,39%-45,35%) tổng hợp được là đa pha trong đó pha tinh thể Diopside là chủ yếu, pha wollastonite và akermanite rất nhỏ. Pha tinh thể thu được có ảnh hưởng đến các tính chất vật lý của sản phẩm.
  4. Khi sử dụng hỗn hợp phụ gia B2O3, P2O5, Na2O và CaF2¬ đã giảm được nhiệt độ thiêu kết xuống 11000C (ủ ở 8000C) thấp hơn so với lý thuyết (13200C) và có ảnh hưởng đến sự tạo thành pha tinh thể của sản phẩm.
  Gôm s và thu tinh là nhng vat lieu rât gân gui v
  i cuoc sông ca con
  ngý
  i, chúng ðã ðýc con ngý
  i s dng và phát trien t rât s
  m. Ngày nay cùng
  v
  i s phát trien ca khoa hc ki thuat, ðã xuât hien rât nhiêu loi vat lieu m
  i v
  i
  nhiêu tính chât m
  i, noi troi, tuy nhiên gôm s và thu tinh van là nhng loi vat
  lieu không the thiêu, hõn na ngày càng ðýc, ci tiên, phát trien và ng dng rong
  rãi. Trong vài thap niên gân ðây, ngý
  i ta bat ðâu nghiên cu mot loi vat lieu m
  i
  bat nguôn t thu tinh nhýng có câu trúc tinh the, vat lieu này có nhng tíng chât
  trung gian gia thu tinh và gôm s, ngoài ra nó còn có nhng ðac ðiem noi troi
  hõn - gi là gôm thu tinh. Ðây là mot loi vat lieu khá m
  i và ha hn còn nhiêu
  phát trien trong týõng lai.
  Gôm thu tinh là nhng vat lieu ða tinh the ca câu trúc vi mô mà ðýc to
  thành b i s kêt tinh kiem soát ca thu tinh. Nó là nhng vat lieu ða tinh the có ht
  nh! ðýc to thành khi thu tinh v
  i thành phân thích hp ðýc x lý nhiet và tri
  qua s kêt tinh kiem soát ðe có nang lýng thâp hõn. Thông thý
  ng thì gôm thu
  tinh không phi là tinh the hoàn toàn. Tiêu bieu vi câu trúc là 50% ðên 95% tinh the
  v
  i phân còn li là thu tinh. Mot hoac nhiêu pha tinh the có the ðýc hình thành
  trong khi x lý nhiet. Nhng tính chât cõ hc ca gôm thu tinh là cao hõn ca thu
  tinh ban ðâu. Ngoài ra, gôm thu tinh còn the hien các tính chât khác biet có the
  ðýc ng dng cho nhiêu linh vc khác nhau, ví d nhý do có he sô giãn n nhiet
  rât nh! nên gôm thu tinh trong he Li2O-Al2O3-SiO2 thích hp cho các ng dng
  chông sôc nhiet. [19 ]
  Gôm thu tinh trong he bac ba CaO-MgO-SiO2, v
  i nhng tính chât cõ hc và
  hoá hc nhý sc bên, ch"u mài mòn, he sô giãn n nhiet thâp cùng nhng ðac ðiem
  vê mat tham mi có the ðýc ng dng trong nhiêu linh vc.
  Chính vì vay, chúng tôi chn thc hien luân van v
  i ðê tài:
  2
  NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU GỐM THUỶ TINH HỆ CaO – MgO – SiO2
  Tuy nhiên, gôm thu tinh trên he này ðòi h!i mot nhiet ðo tong hp týõng ðôi
  cao, dan ðên các vân ðê vê nang lýng và kèm theo ðó là vân ðê môi trý
  ng. Do ðó
  cân nghiên cu ðe h nhiet ðo tong hp. Ngoài ra viec tong hp nhiet ðo thâp
  cung ðem li nhiêu ý nghia vê mat kinh tê. [14].
  Vì vay, trong luan van này chúng tôi tìm ðiêu kien tong hp gôm thu tinh trên
  he bac ba CaO-MgO-SiO2 hý
  ng t
  i gim nhiet ðo tong hp v
  i s dng mot sô
  ph gia nhý Na2O, CaF2, B2O3 và P2O5.
  MC LC
  Trang
  M ÐÂU
  Chýõng 1: TONG QUAN
  1.1. GII THIEU CHUNG VÊ GÔM THU TINH
  1.1.1. Gôm thu
  tinh
  1.1.1.1. Tính chât ca gôm thu
  tinh
  1.1.1.2.
  ng dng ca gôm thu
  tinh
  1.1.2. Quá trình kêt tinh ca thu
  tinh
  1.1.2.1. Quá trình t kêt tinh
  1.1.2.2. Kêt tinh ðnh hýng
  1.1.3. Các phýõng pháp ðiêu chê gôm thy tinh
  1.1.3.1. Phýõng pháp thông thýng (hai giai ðon)
  1.1.3.2. Phýõng pháp ci tiên (mot giai ðon)
  1.1.3.3. Phýõng pháp petrurgic
  1.1.3.4. Phýõng pháp bot
  1.2. GÔM THU TINH TRÊN HE BAC BA CaO-MgO-SiO2
  1.2.1. Khái quát vê các oxit trong he
  1. Silic ðiôxit ( SiO2)
  2 Canxi ôxit (CaO )
  3. Magiê ôxit (MgO)
  1.2.2. Khái quát vê gôm thu
  tinh he CaO-MgO-SiO2
  1.3. GII THIEU PHN
  NG PHA RAN
  1.3.1. Các phn ng gia các pha ran
  1.3.2. Các yêu tô nh hýng ðên tôc ðo phn ng gia các pha ran
  a. Nhiet ðo nung
  b. Dien tích bê mat tiêp xúc gia các chât phn ng
  c. Ðac ðiem câu trúc ca các chât ban ðâu
  d. Chât khoáng hóa
  Chýõng 2: CÁC PHÝÕNG PHÁP NGHIÊN C
  U
  2.1. Phýõng pháp phân tích nhieu x tia X (X-RAY)
  2.2. Phýõng pháp phân tích nhiet
  2.3. Phýõng pháp quan sát vi câu trúc bang hien vi ðien t% quét (SEM)
  2.4. Phýõng pháp xác ðnh các tính chât vat lý
  2.4.1. He sô giãn n nhiet
  2.4.2. Cýng ðo
  2.4.3. Ðo rong
  2.4.4. Xác ðnh khôi lý(ng riêng
  Chýõng 3. TH)C NGHIEM VÀ KÊT QU
  3.1. HOÁ CHÂT VÀ D,NG C
  3.2. TH)C NGHIEM
  3.2.1. Ðiêu chê gôm thutinh da trên he bac ba CaO-MgOSiO2
  1. Chuan b mau
  2. Cách làm
  3. Kho sát nh hýng ca thành phân, nhiet ðo và thi gianti quá trình hình thành pha tinh the trong gôm thutinh
  4. Kêt qu và tho luan
  1. Phân tích nhieu x tia X
  2. Xác ðnh các tính chât vat lý
  3. Xác ðnh ðo bên nén
  4. Kêt qu xác ðnh ðiem chy
  5. Kêt qu chp nh SEM
  6. Kêt qu xác ðnh he sô giãn n nhiet
  3.2.2. Ðiêu chê gôm trên he bac ba CaO-MgO-SiO2
  1. Chuan b mau
  2. Cách làm
  3. Kho sát nh hýng ca thành phân, nhiet ðo nung và
  thi gian ðên quá trình hình thành gôm
  1.Kêt qu phân tích nhiet.
  2.Kêt qu phân tích nhieu x tia X
  3.Kêt qu xác ðnh các tính chât vat lý
  4.Kêt qu xác ðnh ðo bên nén
  5.Kêt qu xác ðnh ðiem chy
  6.Kêt qu chp nh SEM
  7.Kêt qu xác ðnh he sô giãn n nhiet
  KÊT LUAN
  TÀI LIEU THAM KHO
  PHÂN PH, L,C
  [charge=1500]http://up.4share.vn/d/4f7e767b797b7c7f[/charge]
   
Đang tải...