Thạc Sĩ nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titatan điôxit kích thước nano mét được biến

Thảo luận trong 'Hóa Học' bắt đầu bởi Quy Ẩn Giang Hồ, 13/9/11.

 1. Quy Ẩn Giang Hồ

  Quy Ẩn Giang Hồ Administrator
  Thành viên BQT

  Bài viết:
  3,084
  Được thích:
  23
  Điểm thành tích:
  38
  Xu:
  0Xu
  #1 Quy Ẩn Giang Hồ, 13/9/11
  Last edited by a moderator: 21/9/11
  Mở đầu:
  Khong hõn mot tram nam nay, bot TiO2 vi kích thýc c mm ðã ðýc ðiêu chê
  quy mô công nghiep và ðýc
  ng dng rong rãi trong nhiêu linh v
  c khác nhau nhý:
  làm chât ðon trong cao su, nh
  a, giây, si vi, làm chât màu cho sõn, men ðô gôm, s
  [28, 23, 31, 44]. Gân ðây, các vat lieu dng bot, dng si, dng màng TiO2 tinh the kích
  thýc nm các dng thù hình rutile, anatase và brookite ðã ðýc nhiêu nhà nghiên c
  u
  trong và ngoài nýc quan tâm do kh nang
  ng dng ca chúng trong nhiêu linh v
  c
  khác nhau: làm chât xúc tác ðiêu chê nhiêu hp chât hu cõ [31], làm xúc tác quang
  hoá trong x lý môi trýng, chê sõn t
  làm sch, làm vat lieu chuyen hoá nang lýng
  trong pin mat tri, s dng trong dýc pham,[17, 18, 21, 33] .v .Có the nói rang, trong
  nhiêu chât bán dan quang xúc tác ðã biêt nhý: WO3, CdS, ZnO, In2O3 that khó có the
  tìm thây chât bán dan nào li có nhiêu
  ng dng quý giá, tham chí không the thay thê
  nhý vat lieu nano TiO2[24].
  Các
  ng dng mi ca vat lieu titan ðioxit kích thýc nm ch yêu d
  a vào tính
  chât bán dan ca nó. Tuy nhiên, do di trông ca titan ðioxit khá ln (3.25eV ðôi vi
  anatase và 3.05 eV ðôi vi rutile) nên ch ánh sáng t ngoi gân vi býc sóng <
  380nm mi có the kích thích ðýc ðien t t vùng hoá tr lên vùng dan và gây ra hien
  týng quang xúc tác. Ðiêu này hn chê kh nang quang xúc tác ca TiO2, thu h p
  phm vi
  ng dng ca loi vat lieu này [44].
  Mot xu hýng ðang ðýc các nhà nghiên c
  u rât quan tâm là tìm cách thu h p di
  trông ca titan ðioxit, sao cho có the tan dng ðýc ánh sáng mat tri cho các mc ðích
  quang xúc tác vi titan ðioxit. Ðe th
  c hien ðýc mc ðích này, nhiêu ion kim loi và
  không kim loi ðã ð
  õc s dng ðe biên tính (modify) hoac kích hot (doping) các
  dng thù hình ca titan ðioxit. Quá trình biên tính có the th
  c hien vi biên tính câu
  trúc, vi các phýõng pháp ðýc s dng là sol-gel, thu! nhiet, ðông kêt ta, t
  cháy, .
  hoac biên tính bê mat vi các phýõng pháp tam, cong kêt, cong kêt thu! nhiet, .
  Trên thế giới, số công trình nghiên cứu về lĩnh vực điều chế vật liệu titan đioxit biến tính đang ngày càng tăng, chứng tỏ sự quan tâm ngày càng nhiều của các nhà nghiên cứu và ứng dụng của loại vật liệu này trong các lĩnh vực xúc tác, xử lí môi trường, chế sơn tự làm sạch, làm vật liệu chuyển hoá năng lượng mặt trời đang ngày càng được mở rộng. Ở Việt Nam, việc nghiên cứu điều chế bột TiO2 biến tính bằng các ion khác nhau từ các muối vô cơ của titan hoặc các titan ancoxit và ứng dụng loại vật liệu này cũng đã được tiến hành ở một số cơ sở nghiên cứu. Tuy nhiên lĩnh vực nghiên cứu này vẫn mới chỉ là bước đầu.
  Chính vì vay, chúng tôi ðê xuât ðê tài “nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của titatan điôxit kích thước nano mét được biến tính bằng nguyên tố Ytri” nham hýng ðên tan dng nguôn quang giàu titan và các nguyên tô hiêm Viet
  Nam
  [charge=1500]http://up.4share.vn/f/6a5b535e5f535c59/Kieu Thanh Canh.pdf[/charge]
   
Đang tải...