Thạc Sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến một số tính chất của epoxy

Thảo luận trong 'Hóa Học' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 13/9/11
  Chỉnh sửa cuối: 21/9/11
  M ÐÂU
  Trong nhng nam gân ðây, viec nghiên c#u chê to ra nhng loi vat
  lieu mi có nhiêu tính nang ýu viet nham ðáp #ng nhng yêu câu, ðòi h+i ca
  các ngành công nghe cao nhý công nghe thông tin, ðien t, công nghe hàng
  không vu tr
  , công nghe quân s-, công nghe sinh h.c, y dýc là mot trong
  nhng m
  c tiêu hàng ðâu ca nhiêu vien nghiên c#u, phòng thí nghiem trên
  thê gii. Trong ðó viec nghiên c#u #ng d
  ng vat lieu polyme là hýng nghiên
  c#u quan tr.ng b"i ðây là mot loi vat lieu có phm vi #ng d
  ng vô cùng to
  ln và ngày càng ðýc m" rong. Tuy nhiên vat lieu này cung có nhng tính
  chât hn chê nhý: ðo bên nhiet kém, ðo c#ng, chu mài mòn, kh nang chu
  ð-ng hóa chât thý%ng không cao. Do ðó viec nghiên c#u ci thien tính chât
  ca loi vat lieu này luôn là mot vân ðê câp thiêt và là mot hýng nghiên c#u
  hâp dan.
  Viec nghiên c#u #ng d
  ng công nghe nano và vat lieu composite là mot
  hýng ði ch yêu, ðã và ðang ðýc nhiêu quôc gia quan tâm phát trien, là
  tr.ng tâm nghiên c#u ca nhiêu phòng thí nghiem. Vat lieu to hp
  (composite) là mot loi vat lieu ðýc nghiên c#u và #ng d
  ng rong rãi nhât
  trong nhng nam gân ðây, chúng ðýc chia thành nhiêu nhóm loi khác nhau,
  tuy thuoc vào chât ph
  gia tang cý%ng.
  Ngày nay vat lieu composite ðã tr" nên pho biên trong ð%i sông. Nhng
  tính nang tuyet v%i ca chúng luôn là các ðê tài mi hay mnh ðât màu m1
  cho nhng nhà hóa h.c khai thác, nghiên c#u ðe chê to nhng vat lieu có các
  tính nang mong muôn nh% các chât gia cý%ng mi.
  Vat lieu polyme nanocomposite trên cõ s" nanoclay là mot trong nhng
  hýng nghiên c#u nhý thê. Vi viec s d
  ng nhng ht nanoclay ðýa vào
  2
  trong mng polyme " kích thýc nano, nhiêu tính chât ca polyme ðã ðýc
  ci thien ðáng ke. Hõn na, bentonite là mot loi khoáng sét pho biên,
  quá trình tinh chê, biên tính ðõn gin, do ðó nanoclay có kh nang #ng d
  ng
  cao ðe làm chât ðon gia cý%ng.
  Vi mong muôn tiêp can hýng nghiên c#u trong linh v-c mi này
  nham to ra vat lieu polyme có tính chât ýu viet, chúng tôi ðã ch.n ðê tài:
  “Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến một số tính chất của epoxy”
  làm luan van thạc sĩ khoa học
  Mục tiêu của đề tài:
  - Nghiên cứu xác định các điều kiện phản ứng chế tạo sét hữu cơ từ 2 nguồn bentonite khác nhau, Prolabo (Pháp) và Bình Thuận (Việt Nam), so sánh đánh giá chất lượng của khoáng bentonite Bình Thuận.
  - Khảo sát khả năng gia cường của sét hữu cơ được đề tài điều chế đến một số tính chất của vật liệu epoxy.
  MC LC
  Trang
  M ĐÂU 1
  CHÝạNG 1: TONG QUAN .3
  1.1. GII THIEU BENTONITE, SÉT HU Cạ, EPOXY 3
  1.1.1. Gii thieu vê bentonite .3
  1.1.1.1. Câu to .3
  1.1.1.2. Tính chât .5
  1.1.1.3. ng dng 6
  1.1.1.4. Nguôn bentonite nýc ta hien nay 7
  1.1.2. Gii thieu vê sét hu cõ 8
  1.1.2.1. Câu to .9
  1.1.2.2. Biên tính sét h
  u cõ .10
  1.1.3. Gii thieu vê epoxy 15
  1.2. GII THIEU VÊ VAT LIEU COMPOSITE, VAT LIEU NANO VÀ VAT
  LIEU NANOCOMPOSITE .16
  1.2.1. Gii thieu vê vat lieu composite .16
  1.2.2. Gii thieu vê vat lieu nano .18
  1.2.3. Gii thieu vê vat lieu nanocomposite .19
  1.2.4. Gii thieu vê vat lieu polyme - clay nanocomposite .20
  1.2.4.1. Các loi vat lieu polyme - clay nanocomposite .21
  1.2.4.2. Tính chât ca polyme - clay nanocomposite 22
  1.2.4.3. Công nghe chê to vat lieu polyme clay nanocomposite 24
  CHÝạNG 2: THC NGHIEM 26
  2.1. DNG C, HÓA CHÂT 26
  2.1.1. D
  ng c
  .26
  2.1.2. Hóa chât .26
  2.2. PHÝạNG PHÁP NGHIÊN CU .27
  2.2.1. Phýõng pháp nhieu x tia X (XRD) 27
  2.2.2. Phýõng pháp pho hâp th
  hông ngoi (IR) .28
  2.2.3. Phýõng pháp kính hien vi đien t quét (SEM) 28
  2.2.4. Phýõng pháp phân tích nhiet 28
  2.2.5. Phýõng pháp xác đnh hàm lýng chât đóng ran .29
  2.2.6. Các phýõng pháp xác đnh tính chât cõ lý ca vat lieu .29
  2.2.6.1. Phýõng pháp xác đ
  nh đo bên va đap .29
  2.2.6.2. Phýõng pháp xác đ
  nh đo cng ca màng ph 31
  2.2.6.3. Phýõng pháp xác đ
  nh đo bên uôn 33
  2.2.6.4. Phýõng pháp xác đ
  nh đo bám dính 34
  2.3. PHÝạNG PHÁP THC NGHIEM 36
  2.3.1. Điêu chê sét hu cõ 36
  2.3.2. Tong hp composite t sét hu cõ và epoxy .38
  2.3.3. Kho sát mot sô tính chât cõ lý ca màng ph epoxy Ờ clay composite.39
  1
  CHÝạNG 3: KÊT QU VÀ THO LUAN .40
  3.1.TONG H!P SÉT HU Cạ .40
  3.1.1.Kho sát nh hý"ng ca nhiet đo phn #ng đên giá tr d001 và m#c đo
  thâm nhap ca DMDOA vào bentonite 40
  3.1.2. Kho sát nh hý"ng ca t$ le khôi lýng DMDOA/bentonite đên giá tr
  d001 và m#c đo thâm nhap ca DMDOA vào bentonite 45
  3.1.3.Kho sát nh hý"ng ca pH dung dch đên giá tr d001 trong sét hu cõ
  . .49
  3.1.4. Kho sát nh hý"ng ca th%i gian phn #ng đên giá tr d001 trong sét hu
  cõ 50
  3.2. KH&O SÁT KH& NANG GIA CÝ'NG C(A SÉT HU Cạ CHO MÀNG
  PH( EPOXY-CLAY NANOCOMPOSITE .59
  3.2.1. Xác đnh hàm lýng chât đóng ran .59
  3.2.2. Kho sát lp ph epoxy Ờ clay composite .60
  3.2.3. &nh hý"ng ca sét hu cõ đên tính chât ca màng ph epoxy Ờ clay
  composite 63
  3.2.3.1. Tính chât cõ lý ca màng ph 63
  3.2.3.1. Đo bên nhiet ca màng ph .66
  KÊT LUAN 68
  TÀI LIEU THAM KHO .70
  [charge=1500]http://up.4share.vn/f/26171f12131f1617/Vu Thi Hoai.pdf[/charge]
   
Đang tải...