Luận Văn Mối quan hệ của tăng trưởng kinh tế đến xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

Thảo luận trong 'Kinh Tế Phát Triển' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời Mở Đầu

  Thực hiện công cuộc đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong cải cách và phát triển kinh tế xã hội, như bình quân thu nhập đầu người tăng lên, cơ sở hạ tầng được xây dựng hiện đại hóa, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việc chuyển hướng từ nền kinh tế theo cơ chế quan niêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã từng bước tạo ra những bước phát triển, những cơ hội mới để Việt Nam nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới, trở thành một nước công nghiệp phát triển.
  Tuy nhiên, sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường cũng còn có các mặt hạn chế, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội không đồng đều tới các vùng, các nhóm dân cư. Vì vậy một bộ phận dân cư do các nguyên nhân khác nhau chưa bắt nhịp với sự thay đổi, gặp những khó khăn trong đời sống sản xuất và trở thành người nghèo. Xác định rõ tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội và khẳng định nghèo đói ảnh hưởng tiêu cựu đến ổn định chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường, Đảng và nhà nước ta coi xóa đói giảm nghèo là một chủ chương lớn, là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu về xóa đói giảm nghèo thường nhấn mạnh về một hay một số khía cạnh nào đó, như sự cần thiết, cơ sở lý luận, các thành tựu, giải pháp .Trong đề án môn học của mình, em xin được đề cập đến khía cạnh mối quan hệ của tăng trưởng kinh tế đến xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam .

  MỤC LỤC

  Lời Mở Đầu 1
  Chương I: Tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo 2
  I- Tăng trưởng và phát triển kinh tế 2
  1. Khái niệm về tăng trưởng và phát triển . 2
  1.1 Tăng trưởng . 2
  1.2 Phát triển . 2
  2. Sự lựa chọn con đường phát triển của Việt Nam . 2
  II. Định nghĩa và phương pháp tiếp cận chuẩn đói nghèo . 3
  1. Phương pháp xác định chuẩn đói nghèo quốc tế . 3
  2. Việt Nam thừa nhận định nghĩa chung về đói nghèo 4
  3. Phương pháp xác định chuẩn đói nghèo của Chương trình xóa đói giảm nghèo quốc gia 4
  III - Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo 5
  1. Các phương thức phân phối . 5
  1.1 Phân phối thu nhập theo chức năng 5
  1.2 Phân phối lại thu nhập 5
  1. 2.Giới thiệu đường Lorenz và hệ số Gini . 6
  2.1 Đường Lozen . 6
  2.2 Hệ số GINI . 7
  3. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, nghèo đói và bất bình đẳng thu nhập 7
  3.1 Mối quan hệ giữa tăng trưởng và giảm nghèo . 7
  3.2 Bất bình đẳng và nghèo đói trong tăng trưởng kinh tế . 9
  Chương II: Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo 10
  I - Thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam . 10
  1. Đầu vào của tăng trưởng 10
  2. Quá trình tăng trưởng . 10
  3. Đầu ra của tăng trưởng . 11
  II. Thực trạng đói nghèo của Việt Nam trong thời gian qua . 12
  1. Tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta đã giảm nhanh, trong đó thành thị giảm nhanh hơn nông thôn 12
  2. Số hộ nghèo vẫn còn nhiều và phần lớn ở vùng nông thôn, số hộ ở cận kề chuẩn nghèo còn đông . 13
  3. Sự phân hóa giàu nghèo giữa các khu vực, giữ các vùng kinh tế và giữa các đơn vị hành chính . 14
  4. Sự bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư 15
  5. Tỷ lệ hộ đói nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 20% . 16
  III - Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo 17
  1. Phân phối thu nhập thời gian qua ở Việt Nam 17
  2. Những thành tựu đã đạt được của sự kết giữa tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo 18
  3. Những thách thức cần phải giải quyết 20
  Chương III: Phương hướng và giải pháp cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo . 22
  I - Phương hướng cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo 22
  1.Quan điểm của Đảng về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo . 22
  2. Phương hướng phân phối thu nhập ở Việt Nam . 23
  3.Phương hướng tăng trưởng kinh tế kết hợp xóa đói giảm nghèo . 24
  3.1 Phương hướng chung 24
  3.2 Mục tiêu đến 2010 trong chiến lược xóa đói giảm nghèo quốc gia . 25
  II -Giải pháp để tăng trưởng bề vững kết hợp xóa đói giảm nghèo hiệu quả ở Việt Nam 28
  1.Phát triển cơ sở hạ tầng để tạo cơ hội cho các xã nghèo, vùng nghèo, người nghèo tiếp cận các dịch vụ công . 28
  1.1. Phát triển và sử dụng điện cho các xã nghèo . 28
  1.2. Về phát triển đường giao thông . 29
  1.3. Phát triển thuỷ lợi nhỏ cho các xã nghèo . 30
  1.4. Về phát triển mạng lưới thông tin liên lạc ở nông thôn, nhất là các điểm bưu điện văn hóa xã . 31
  2. Phát triển công nghiệp, đô thị nhằm tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người nghèo 32
  2.1. Phát triển mạnh công nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.
  2.2. Phát triển và mở rộng các mối liên kết giữa công nghiệp và các hoạt động tiểu thủ công nghiệp. 32
  2.3. Khuyến khích người nghèo đô thị tự thoát nghèo . 32
  Kết luận 36
  Các tài liệu tham khảo . 37
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/26171f1516121f1e/DA238.doc.file[/charge]
   
Đang tải...