Thạc Sĩ Mật Mã Trực Quan

Thảo luận trong 'Toán Học' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  M ÐÂU
  Ngày nay Internet ðã có mat hâu hêt các linh ca ði sông xã hoi, thông qua
  Internet chúng ta có the tìm kiêm, chia s thông tin, gi nhan thý ðien t, qu ng cáo
  các s n pham, dch v!, x lý các giao dch thýõng mi - mot ng d!ng trên Internet mà
  chúng ta thýng gi là thýõng mi ðien t . bên cnh li ích mà Internet nói chung và
  ng d!ng thýõng mi ðien t nói riêng ðem li thì viec hieu và ð m b o an toàn cho
  thông tin ðýc trao ðoi qua Internet và ng d!ng thýõng mi ðien t cung là mot yêu
  câu không ch# ðôi vi ngýi qu n tr he thông mà ðôi vi ngay c ðôi týng là nhng
  ngýi s d!ng.
  Không giông nhý kinh doanh truyên thông, s
  phát trien nhanh chóng ca
  thýõng mi ðien t, ngày càng có nhiêu hot ðong chuyen giao kinh doanh trên mng.
  Do có s
  khác biet ln vê không gian và môi trýng gia cách truyên thông và giao
  dch ðien t, phýõng pháp truyên thông thanh toán không còn phù hp cho nhng
  ngýi hien ði. $ng d!ng thýõng mi ðien t ðòi h
  i ph i thay thê các phýõng pháp
  thanh toán cu, ðiêu này dan ti mot cuoc cách mng ln, hình thành mot hình thc
  thanh toán mi ðó là hình thc thanh toán ðien t.
  Trên th
  c tê có rât nhiêu li thê ca thanh toán ðien t nhý không gii hn thi
  gian, môi trýng, tiêt kiem thi gian và de s d!ng, ðây là nhng thiêu h!t trong
  phýõng pháp thanh toán truyên thông. Phýõng thc thanh toán ðien t bao gôm: kiem
  tra ðien t, tiên ðien t và th tín d!ng vv giúp ngýi tiêu dùng hoàn thành các kho n
  thanh toán theo yêu câu ca h ðang là mot xu hýng phát trien tât yêu trong xã hoi
  hien ði.
  Mat mã trc quan Hoàng Thu Phýõng CH 07 – 09
  - 6 -
  Ngày nay t& viec mua sam, ðat vé ðat phòng khách sn, thanh toán ngân hàng
  vv ðêu ðã ðýc th
  c hien bang hình thc thanh toán tr
  c tuyên, bao gôm tiên mat
  giao hàng; chuyen tiên chuyen kho n tín d!ng qua ngân hàng, býu ðien; th tín d!ng
  Internet vv Khách hàng se mât rât nhiêu thi gian cho viec thanh toán ca mình khi
  không dùng th tín d!ng, mac dù không the ph nhan nhng li ích mà thanh toán tr
  c
  tuyên ðem li nhýng bên cnh ðó viec dùng th tín d!ng thanh toán bang cách chuyen
  giao thông tin qua mng se de dàng dan ti s
  ðánh chan, gi mo ca các hacker.
  Ngoài ra nhng trang web mua bán ngày nay ch# cân qua tâm ti viec có thông tin ca
  th tín d!ng ðe giao dch mà không cân biêt rang ðó có ðích th
  c là ch th tín d!ng
  hp pháp hay không, do ðó mà có rât nhiêu v! viec gi mo chiêm ðot th tín d!ng
  gây nên nhng thiet hi cho ch th ðích th
  c, trong khi h không hê mua sam bang
  th ca mình. Ðe ngan chan nhng nguy cõ này mot ý týng ðýc ðýa ra ðó là s d!ng
  mat mã tr
  c quan (“Visual cryptography”) giúp chng th
  c và ð m b o an toàn cho he
  thông giao dch th tín d!ng trên Internet.
  Ðây cung chính là lí do tôi ði vào tìm hieu và th
  c hien luan van vi ðê tài “Mat
  mã trc quan” mot khía cnh ca khoa hc mat mã ðã có rât nhiêu ng d!ng quan
  trng trong viec xác th
  c th tín d!ng, ð m b o an toàn cho he thông giao dch th tín
  d!ng qua mng Internet.
  Noi dung chính trình bày trong luan van này gôm nhng m!c chính sau ðây:
  Chýõng 1: Gi(i thieu chung, phân này nham nêu rõ tính cân thiêt ca ðê tài,
  ðong l
  c nghiên cu ca ðê tài.
  Chýõng 2: Mat mã trc quan, gii thieu vê mat mã tr
  c quan, tìm hieu các
  lýc ðô, cung nhý cách mã hóa vi nh nh phân, gii thieu mot ky thuat mã không
  làm m rong ðiem nh, gii thieu vê mat mã tr
  c quan d
  a trên các phân ðon.
  Chýõng 3: ng dng c$a mat mã trc quan trong viec xác thc th tín
  dng. Phân này gii thieu vê tình hình s d!ng th tín d!ng hien nay, trình bày hai cõ
  chê b o mat ca th tín d!ng ðó là SSL, SET vi nhng hn chê ca nó. Mat khau
  Mat mã trc quan Hoàng Thu Phýõng CH 07 – 09
  - 7 -
  dùng mot lân. $ng d!ng ca mat mã tr
  c quan trong he thông xác th
  c th tín d!ng, ðê
  xuât kiên trúc he thông, quy trình th
  c hien ca he thông.
  Chýõng 4: Chýõng trình demo th# nghiem. Gii thieu chýõng trình chi tiêt,
  gii thieu vê b y và mýi bôn phân ðon hien th, quy trình th
  c hien ca he thông con
  mat mã tr
  c quan d
  a trên các phân ðon hien th, giao dien chính ca chýõng trình.
  Phân tích ðo an toàn và tính kh thi ca he thông th nghiem.
  Phân kêt luan. Th o luan mot sô vân ðê, t
  ðánh giá kêt qu ðt ðýc và hýng
  nghiên cu tiêp theo.
  Vì hn chê vê thi gian tìm hieu, nên b n luan van này khó tránh kh
  i nhng sai
  sót khiêm khuyêt, tôi rât mong ðýc s
  ch# b o góp ý ca các thây cô giáo và các bn.
  Tôi xin chân thành c m õn.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...