Thạc Sĩ Lựa chọn cấp điện áp tối ưu cho lưới cung cấp điện miền núi

Thảo luận trong 'Khoa Học Công Nghệ' bắt đầu bởi Lan Chip, 10/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 10/9/11
  Last edited by a moderator: 13/5/13
  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nước ta. Ngành điện lực
  nước ta được giữ vai trò vô cùng quan trọng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của
  nền kinh tế để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho phát triển kinh tế đặc biệt ở các
  khu công nghiệp thành phố thị xã mà còn lan rộng tới nông thôn và còn quan trọng
  hơn nữa là vùng dân cư miền núi. Hệ thống điện đã được đầu tư nâng cấp từ việc
  xây dựng mới, cải tạo lại lưới điện ở các cấp khác nhau điều đó khẳng định sự quan
  tâm chú trọng của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc điện khí hóa đất nước. Đặc
  biệt, ngành điện phải đi trước một bước trong công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại
  hoá đất nước. Điện tạo đà cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời
  sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần bảo vệ giữ vững an ninh chính trị,
  bảo vệ tổ quốc.
  Hiện nay vấn đề chọn cấp điện áp tối ưu cho các vùng sâu, vùng xa nới có
  mật độ dân cư thưa thớt, nhu cầu sử dụng thấp đang gặp khó khăn và trở ngại lớn.
  Ngoài việc chọn sơ đồ cung cấp chung và xác định công suất hợp lý của máy biến
  áp điện lực, một trong những vấn đề cơ bản là chọn điện áp hợp lý vì giá trị điện áp
  này quyết định các thông số của đường dây tải điện , thiết bị của trạm và lưới điện,
  nghĩa là vốn đầu tư chi phí kim loại mầu , tổn hao điện năng và chi phí vận hành.
  Xuất phát từ những lý do trên việc chọn đề tài “ Lựa chọn cấp điện áp tối ưu cho lưới cung cấp điện miền núi ” với mục đích góp phần xây dựng cơ sở khoa học
  dưa ra giải pháp tối ưu khi chọn điện áp tối ưu cho lưới cung cấp điện miền núi.
   Mục đích của luận văn
  Mục đích chính của đề tài là tìm ra cấp điện áp tối ưu có hiệu quả kinh tế đối
  với khu vực miền núi. Nội dung đề tài tập trung các vấn đề :
  - Nghiên cứu, phân tích đánh giá các ưu, nhược điểm của các cấp điện áp.
  - Nghiên cứu một số phương pháp lựa chọn điện áp.
  - Tính toán cấp điện áp tối ưu cho địa bàn huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên.
   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - Đối tượng : Lưới điện miền núi nói chung và lưới cung cấp điện cho huyện
  Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên nói riêng.
  - Phạm vi nghiên cứu : Lựa chọn cấp điện áp tối ưu cho lưới cung cấp điện
  miền núi dựa trên số liệu cụ thể của huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên.
   Đóng góp của luận văn
  - Về mặt lý thuyết : Đưa ra các phương pháp lựa chọn điện áp hợp lý cho khu
  vực miền núi.
  - Áp dụng : Việc tính toán, phân tích , so sánh, đánh giá ở huyện miền núi này
  có thể làm tài liệu khi lập dự án chính thức
  .
   Nội dung nghiên cứu.

  Chương 1: Tổng quan đánh giá hiện trạng của lưới điện và các cấp điện áp đang sử dụng.

  Chương 2 : Các phương pháp xác định cấp điện áp tối ưu.

  Chương 3 : Xây dựng phương pháp xác định cấp điện áp cho lưới cung cấp điện miền núi.

  Chương 4: Tính toán áp dụng cho địa bàn huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

  Chương 5: Kết luận và kiến nghị.


  Trong quá trình làm luận văn được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng
  dẫn và các thầy giáo trong bộ môn. Đến nay bản luận văn của em đã hoàn thành với
  đầy đủ nội dung yêu cầu đề ra. Tuy nhiên do còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức và
  tài liệu tham khảo nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy rất mong được
  sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thầy giáo và các bạn đồng nghiệp để bản luận văn
  được hoàn thiện hơn.

  MỤC LỤC

  CHưƠNG 1: TỔNG QUAN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CỦA LưỚI ĐIỆN VÀ
  CÁC CẤP ĐIỆN ÁP ĐANG SỬ DỤNG.
  I. Tình hình phát triển lưới điện phân phối của nước ta. Trang 3
  1.1 Tình hình gia tăng phụ tải. 3
  1.2 Quá trình phát triển lưới điện của nước ta 5
  II- Tổng quan và đặc điểm chung của lưới điện phân phối. 7
  2.1 Tổng quan về lưới điện phân phối. 7
  2.2 Đặc điểm chung của lưới điện phân phối. 11
  III. Hiện trạng và tình hình phát triển lưới điện phân phối. 12
  3.1. Các cấp điện áp phân phối đã sử dụng ở nước ta. 12
  3.2. Hiện trạng mạng phân phối ở miền Bắc. 14
  3.3. Đặc trưng kinh tế - kỹ thuật của các cấp điện áp phân phối. 15
  IV- Sự cần thiết đánh giá một số thông số trong lưới điện phân phối. 24
  4.1. Chọn cấp điện áp hợp lý của mạng điện phân phối 25
  4.2. Hình dạng lưới tối ưu. 26
  V- Các đặc điểm cơ bản của mạng điện ở khu vực có mật độ phụ tải
  thấp, miền núi. 26
  5.1 Địa lý 27
  5.2 Mạng lưới điện 27
  5.3 Phụ tải điện 27
  CHưƠNG 2: LỰA CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP CHO LưỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
  2.1. Đặt vấn đề: 28
  2.1.1. Chi phí đầu tư: 28
  2.1.2. Chi phí vận hành hàng năm: 29
  2.2. Xác định giá trị điện áp hợp lí bằng phương pháp giải tích. 30
  2.3. Xác định giá trị điện áp hợp lí bằng phương pháp gần đúng. 33
  2.4. Xác định giá trị điện áp hợp lí bằng phương pháp quy hoạch thực
  nghiệm. 44
  2.5. Kết luận chương. 48
  CHưƠNG 3: XÂY DỰNG PHưƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤP ĐIỆN ÁP
  CHO LưỚI CUNG CẤP ĐIỆN MIỀN NÚI
  Ví dụ áp dụng 50
  CHưƠNG 4: TÍNH TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI
  TỈNH THÁI NGUYÊN
  4-1 Hiện trạng cung ứng điện 62
  4-2 Nhận xét và đánh giá 67
  4-3 Tính toán chọn cấp điện áp hợp lý 68
  CHưƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110
  Tài liệu tham khảo 111
  PHỤ LỤC
  PHỤ LỤC 1: Các chương trình con
  PHỤ LỤC 2: Kết quả tính toán chọn cấp điện áp hợp lý một số huyện miền núi
  PHỤ LỤC 3: Đĩa CD phần mềm Chương trình chọn cấp điện áp hợp lý
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...