Luận Văn Kế toán tiền luơng và phân tích luơng tại công ty Phà An Giang

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  TÓM TẮT
  

  Kế toán tiền lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp. Bởi vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương đúng quy định, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động.

  Để làm rõ vấn đề này tôi đã chọn đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình là “Kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà An Giang” với mục tiêu tìm hiểu thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty, đánh giá công tác quản lý tiền lương của công ty. Từ đó có phương pháp tính toán phù hợp đảm bảo nâng cao năng suất lao động hoàn thành vượt mức kế hoạch mà công ty đề ra. Đồng thời, phân tích chi phí lương tại công ty dựa vào các chỉ tiêu đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chi phí lương. Từ đó đề ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và nâng cao hiệu quả kinh doanh.


  MỤC LỤC
  
  Trang
  Chương 1 : TỔNG QUAN 1
  1.1 Lý do chọn đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3 Phương pháp nghiên cứu 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 2
  Chương 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  2.1 Tổng quan về tiền lương và các khoản trích theo lương 3
  2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa của tiền lương 3
  2.1.2 Các hình thức trả lương 3
  2.1.2.1 Tiền lương trả theo thời gian 3
  2.1.2.2 Trả lương theo sản phẩm 5
  2.1.3 Quỹ tiền lương 7
  2.1.4 Các khoản trích theo lương 8
  2.1.5 Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9
  2.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9
  2.2.1 Chứng từ sử dụng 9
  2.2.2 TK kế toán sử dụng trong kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 11
  2.2.3 Phương pháp hạch toán tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 12
  2.2.4 Sơ đồ tổng hợp tài khoản tiền lương và các khoản trích theo lương 14
  2.3 Kế toán các khoản trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 16
  2.3.1 Khái niệm trích trước tiền lương nghỉ phép 16
  2.3.2 Tài khoản sử dụng 16
  2.3.3 Nguyên tắc hạch toán 16
  2.3.4 Trình tự hạch toán 17
  2.3.5 Sơ đồ tổng hợp tài khoản 335 17
  2.4 Phân tích chi phí lương 18
  2.4.1 Chi phí lương 18
  2.4.1.1 Chi phí lương trong sản xuất 18
  2.4.1.2 Chi phí lương ngoài sản xuất 18
  2.4.2 Phân tích tình hình thực hiện chi phí tiền lương 18
  2.4.2.1 Xác định chênh lệch về chi phí tiền lương 18
  2.4.2.2 Tỷ suất tiền lương trên lợi nhuận 20
  2.4.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương 21
  Chương 3 : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PHÀ AN GIANG 23
  3.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty phà An Giang 23
  3.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 24
  3.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý 24
  3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 25
  3.3 Tình hình hoạt động của công ty năm 2006 – 2007 26
  3.3.1 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty 26
  3.3.2 Tình hình hoạt động của công ty năm 2006 – 2007 28
  3.4 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triền 29
  3.4.1 Thuận lợi 29
  3.4.2 Khó khăn 29
  3.4.3 Phương hướng phát triển 29
  3.5 Tổ chức công tác kế toán 30
  3.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán 30
  3.5.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 31
  Chương 4 : KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH LƯƠNG TẠI CTY PHÀ
  AN GIANG 33
  4.1 Quỹ lương và hình thức trả lương tại công ty 33
  4.1.1 Tổng quỹ lương và nguồn hình thành quỹ tiền lương 33
  4.4.2 Hình thức trả lương tại công ty 35
  4.4.2.1 Trả lương theo sản phẩm 35
  4.4.2.2 Trả lương theo hệ số được sắp xếp theo ngạch bậc 35
  4.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 35
  4.2.1 Hạch toán lao động 35
  4.2.2 Tính và thanh toán lương, các khoản trích theo lương 36
  4.2.2.1 Cách tính lương 36
  4.2.2.2 Các khoản trích theo lương 39
  4.2.2.3 Tổng hợp tiền lương phải trả cho nhân viên 41
  4.2.3 Kế toán phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 42
  4.2.4 Phương pháp tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 45
  4.2.5 Sổ tổng hợp và sơ đồ tổng hợp kế toán 47
  4.2.5.1 Sổ tổng hợp 47
  4.2.5.2 Sơ đồ tổng hợp kế toán 49
  4.3 Phân tích tình hình thực hiện chi phí tiền lương 51
  4.3.1 Chỉ tiêu xác định chênh lệch về chi phí tiền lương 51
  4.3.2 Chỉ tiêu về tỷ suất tiền lương trên lợi nhuận 53
  4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương 55
  4.3.3.1 Lợi nhuận 55
  4.3.3.2 Tiền lương bình quân 56
  4.3.3.3 Tiền lương bình quân và số lượng lao động 59
  4.3.3.4 Tiền lương bình quân, doanh thu và năng suất lao động 60
  Chương 5 : ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 63
  5.1 Đánh giá 63
  5.2 Kiến nghị 64
  5.3 Kết luận 66
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...