Luận Văn Kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang Ba Hạo ở thị trường Việt Nam

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  TÓM TẮT

  Hiện nay, thương hiệu là một vấn đề tương đối mới đối với các doanh nghiệp sản xuất nông sản ở Việt Nam nói chung và doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo nói riêng. Thương hiệu sản phẩm khoai lang của doanh nghiệp chỉ dừng lại ở khâu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Thương hiệu của doanh nghiệp chưa được xác định những thành phần chức năng, chưa thổi cảm xúc tình cảm của con người vào thương hiệu. Do vậy, đề tài xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khoai lang của doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo nhằm mang lại cái nhìn cụ thể hơn về thương hiệu và các bước kỹ thuật của quá trình xây dựng thương hiệu khoai lang của doanh nghiệp. Đề tài gồm có có bước sau:
  Chương 1: Giới thiệu sơ lược về bối cảnh nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
  Chương 2: Cơ sở lý thuyết về thương hiệu: giới thiệu các định nghĩa và lý thuyết về thương hiệu, đưa ra mô hình nghiên cứu xây dựng thương hiệu cho khoai lang của doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu: chương này sẽ trình bày thiết kế nghiên cứu, phương pháp thu và xử lý dữ liệu, phương pháp chọn mẫu. Những dữ liệu cần thu là số liệu về kết quả họat động kinh doanh của DNTN Ba Hạo trong 2 năm 2006 – 2007, thông tin về thị trường và ngành hàng nông sản khoai lang ở Việt Nam trong các năm qua và xu hướng phát triển trong các năm tiếp theo, tìm hiểu nhu cầu, những đặc điểm tâm lý của khách hàng mục tiêu.
  Chương 4: Nghiên cứu marketing: chương này giới thiệu việc nghiên cứu các thông tin về thị trường, khách hàng, nhân cách chủ DNTN Ba Hạo.
  Chương 5: Từ những thông tin đầu vào được xử lý ở chương 4, chương này sẽ đề xuất giải pháp xây dựng thương hiệu: xác định mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng của thương hiệu; định vị thương hiệu và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu. kế hoạch truyền thông thương hiệu, kế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả của quá trình xây dựng thương hiệu.
  Chương 6: Tổng kết lại những vấn đề đã nghiên cứu, đề xuất những ý kiến đóng góp về phía doanh nghiệp và tổ chức chính quyền.
  Sáu chương trên trình bày các vấn đề về xây dựng thương hiệu, các phương pháp để truyền thông điệp, giá trị của thương hiệu đến với khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp. Qua phần tóm tắt này có thể mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quát về đề tài.  MỤC LỤC​ 201383055" Chương 1. Giới thiệu. 1
  201383056" 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1
  201383057" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
  201383058" 1.3 Phạm vi nghiên cứu 2
  201383059" 1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu 2
  201383060" 1.5 Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu 2
  201383062" Chương 2: Cơ sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu. 4
  201383063" 2.1 Giới thiệu chương 4
  201383064" 2.2. Tổng quan về thương hiệu 4
  201383065" 2.2.1 Định nghĩa thương hiệu. 4
  201383067" 2.2.2 Các định nghĩa về nhãn hiệu. 5
  201383068" 2.2.3 Phân biệt thương hiệu với nhãn hiệu và sản phẩm 6
  201383069" 2.3 Các thành phần thương hiệu 6
  201383070" 2.3.1 Thành phần chức năng. 6
  201383071" 2.3.2 Thành phần cảm xúc. 7
  201383072" 2.4 Tài sản thương hiệu 10
  201383074" 2.4 Truyền thông thương hiệu 12
  201383075" 2.4.1 Nội dung truyền thông. 12
  201383076" 2.4.2 Thông điệp truyền thông. 12
  201383077" 2.4.3 Mục tiêu của truyền thông. 13
  201383078" 2.4.4 Các công cụ truyền thông. 13
  201383079" 2.6 Quy trình xây dựng thương hiệu: 16
  201383080" 2.7 Khảo sát các nghiên cứu liên quan: 18
  201383081" 2.8 Mô hình nghiên cứu xây dựng thương hiệu khoai lang Ba Hạo 19
  201383082" 2.9 Tóm tắt 20
  201383083" Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. 21
  201383084" 3.1 Giới thiệu chương 21
  201383085" 3.2 Quy trình tiến hành nghiên cứu 21
  201383087" 3.3 Tóm tắt 24
  201383096" Chương 4: Nghiên cứu thị trường khoai lang Việt Nam 25
  201383097" 4.1 Giới thiệu về doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo 25
  201383098" 4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 25
  201383099" 4.1.2 Mục tiêu hoạt động. 25
  201383100" 4.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp. 25
  201383101" 4.2 Phân tích các thông tin đầu vào của quá trình xây dựng thương hiệu 26
  201383102" 4.2.1 Phân tích nhân cách của chủ doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo. 26
  201383103" 4.2.2 Thị trường khoai lang Việt Nam. 29
  201383104" 4.2.2.1 Giới thiệu thị trường khoai lang Việt Nam 29
  201383105" 4.2.3 Khách hàng ( khách hàng công nghiệp) 32
  201383106" 4.3 Phân tích điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội và nguy cơ ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu 36
  201383107" 4.3.1 Điểm mạnh. 36
  201383108" 4.3.2 Điểm yếu. 38
  201383109" 4.3.3 Cơ hội 38
  201383110" 4.3.4 Nguy cơ. 40
  201383111" 4.3.4 Phân tích SWOT cho xây dựng thương hiệu. 40
  201383112" 4.3.5 Ma trận QSPM 42
  201383113" Chương 5 Kế hoạch xây dựng và truyền thông thương hiệu. 47
  201383114" 5.1 Thiết lập tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của thương hiệu 47
  201383115" 5.1.1 Tầm nhìn thương hiệu. 47
  201383116" 5.1.2 Sứ mạng thương hiệu. 47
  201383117" 5.1.3 Mục tiêu thương hiệu. 47
  201383118" 5.2 Định vị thương hiệu 48
  201383119" 5.2.1 Thành phần chức năng của thương hiệu. 48
  201383120" 5.2.2 Thành phần cảm xúc của thương hiệu. 48
  201383121" 5.3 Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 50
  201383122" 5.3.1 Đặt tên thương hiệu. 50
  201383123" 5.3.2 Logo. 50
  201383124" 5.3.3 Slogan. 51
  201383125" 5.3.4 Các nội dung khác của hệ thống nhận diện thương hiệu. 52
  201383126" 5.4 Kế hoạch truyền thông thương hiệu 52
  201383127" 5.4.1 Mục tiêu của truyền thông. 52
  201383128" 5.4.2 Thông điệp truyền thông. 53
  201383129" 5.4.3 Lựa chọn các công cụ truyền thông. 53
  201383131" 5.5 Đề xuất các ý tưởng cho kế hoạch truyền thông thương hiệu 54
  201383132" 5.5.1 Chiến lược 1. 54
  201383133" 5.5.2 Chiến lược 2. 55
  201383135" 5.6 Đánh giá hiệu quả của kế hoạch xây dựng thương hiệu 57
  5.201383136" 6 1 Mục tiêu. 57
  5.201383137" 6.2 Phương pháp tiến hành. 57
  201383139" 5.7 Quy trình thực hiện 58
  201383144" 5.8 Tổ chức thực hiện nghiên cứu 58
  201383149" 5.9 Chi phí dự kiến cho kế hoạch 59
  201383150" Chương 6: Kết luận. 63
  201383151" 6.1 Kết luận 63
  201383152" 6.2 Kiến nghị 63
  201383153" 6.3 Đóng góp và hạn chế của đề tài 64
  201383154" 6.3.1 Đóng góp. 64
  201383155" 6.3.2 Hạn chế. 64
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...