Luận Văn hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty thực phẩm miền bắc.

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  Lời mở đầu . 3
  Chương I : Một số lí luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở một doanh nghiệp . 5
  I. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở một doanh nghiệp. 5
  1.Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm 5
  2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 7
  II. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . 9
  1. Hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường tiêu thụ 9
  2. Xây dựng chiến lược và kế hoặch tiêu thụ sản phẩm: 11
  3. Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm: 14
  4. Tổ chức xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm: . 19
  5. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm . 23
  6. Dịch vụ khách hàng sau khi bán hàng . 26
  7. Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 26
  III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . 29
  1. Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh 29
  2. Tiềm lực của doanh nghiệp 32
  Chương II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty thực phẩm miền bắc 35
  I. Giới thiệu về Công ty thực phẩm Miền Bắc 35
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 35
  2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty thực phẩm Miền Bắc . 37
  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của Công ty thực phẩm Miền Bắc . 38
  4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty thực phẩm Miền Bắc 40
  II.Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty thực phẩm miền bắc . 43
  III. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty thực phẩm miền bắc . 48
  1. Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 48
  2. Phân tích tình hình tổ chức và thực hiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty thực phẩm Miền bắc 51
  3. Đánh giá tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty thực phẩm miền Bắc . 66
  Chương III: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty thực phẩm miền bắc 72
  I. Mục tiêu phương hướng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty thực phẩm miền bắc 72
  1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty 72
  2. Mục tiêu, phương hướng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty thực phẩm Miền Bắc từ 2002 - 2005. 74
  II. một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty Thực phẩm Miền Bắc 75
  1. Tổ chức tốt công tác điều tra nghiên cứu thị trường 75
  2. Hoàn thiện chiến lược và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm . 76
  3. Phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm hợp lý . 77
  4. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 79
  5. Phát triển các dịch vụ khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng . 81
  6. Đào tạo nâng cao trình độ, đội ngũ cán bộ nhân viên hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 82
  III. Điều kiện thực hiện . 83
  1. Về phía Nhà nước 83
  2. Về phía Công ty Thực phẩm Miền Bắc 84
  Kết luận . 90
  Danh mục tài liệu tham khảo 92
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...