Luận Văn Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 6/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  lời Mở đầu
  Khi núi đến sản xuất kinh doanh thỡ cho dự dưới hỡnh thức nào vấn đề được nờu ra trước tiờn cũng là hiệu quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiờu phấn đấu của một nền sản xuất, là thước đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dõn cũng như từng đơn vị sản xuất.
  Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là mục tiờu lớn nhất của mọi doanh nghiệp. Để đạt được điều đú mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt, giỏ thành hợp lý, doanh nghiệp vẫn vững vàng trong cạnh tranh thỡ cỏc doanh nghiệp phải khụng ngừng nõng cao trỡnh độ sản xuất kinh doanh, trong đú quản lý chiến lược kinh doanh là vấn đề quan trọng cú ý nghĩa quyết định đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Cụng ty bỏnh kẹo Hải Chõu là một doanh nghiệp nhà nước cú bề dầy lịch sử, hiện nay đứng trước sự vận động của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt của ngành. Cụng ty cũng đang cố gắng tỡm tũi sỏng tạo cho mỡnh một chiến lược phỏt triển kinh doanh tương đối bền vững trờn cơ sở vận dụng lý luận khoa học quản trị chiến lược vào điều kiện thực tiễn của cụng ty nhằm tạo ra cho mỡnh một chiến lược kinh doanh trong định hướng 5-10 năm tới hoặc dài hơn nữa.
  Tuy nhiờn mụi trường kinh doanh luụn thay đổi và việc hoạch định chiến lược kinh doanh cũng phải điều chỉnh cho phự hợp với hoàn cảnh mới và cũng cú thể núi khụng thể đề ra một chiến lược được xem là hoàn hảo nhất.
  Chớnh vỡ vậy trong quỏ trỡnh thực tập tại Cụng ty bỏnh kẹo Hải Chõu trờn cơ sở hệ thống lý thuyết đã được trang bị ở nhà trường và căn cứ vào thực tế của cụng ty, em đã chủ động lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện cụng tỏc hoạch định chiến lược kinh doanh tại cụng ty Bỏnh kẹo Hải Chõu" làm nội dung nghiờn cứu cho luận văn tốt nghiệp của mỡnh.
  Nội dung nghiờn cứu là vận dụng cỏc vấn đề lý luận cơ bản về cụng tỏc hoạch định chiến lược kinh doanh núi chung, để từ đú xem xột vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của cụng ty Bỏnh kẹo Hải Chõu, trờn cơ sở đú đưa ra cỏc ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc hoạch định chiến lược kinh doanh của Cụng ty trong thời gian tới.
  Luận văn tốt nghiệp bao gồm ba phần:
  - Phần I: Cơ sở lý luận của hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp .
  - Phần II: Thực trạng cụng tỏc hoạch định chiến lược kinh doanh ở Cụng ty Bỏnh kẹo Hải Chõu .
  - Phần III: Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện cụng tỏc hoạch định chiến lược kinh doanh ở cụng ty Bỏnh kẹo Hải Chõu trong giai đoạn 2005-2010.  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: Cơ sở lý luận của hoạch định chiến lược kinh doanh 3
  1.1. Chiến lược kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong Doanh nghiệp 3
  1.1.1. Những vấn đề cơ bản về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 3
  1.1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh 3
  1.1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh 4
  1.1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6
  1.1.1.4. Nội dung của chiến lược kinh doanh 7
  1.1.2. Một vài nét về quản trị chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp 8
  1.1.2.1. Khái niệm quản trị chiến lược kinh doanh 8
  1.1.2.2. Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh 8
  1.1.2.3. Nội dung của quản trị chiến lược kinh doanh 9
  1.1.2.4. Mối liên hệ trong quản trị chiến lược kinh doanh 10
  1.2. Khái niệm, mục đích và nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp 11
  1.2.1. Khái niệm và mục tiêu của hoạch định chiến lược kinh doanh 11
  1.2.2. Mục đích của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 11
  1.2.2.1. Mục đích dài hạn 11
  1.2.2.2. Mục đích ngắn hạn 12
  1.2.3. Nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh 12
  1.2.3.1. Phân tích môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp 12
  1.2.3.2. Phân tích các nguồn lực bên trong và bên ngoài 19
  1.2.3.3. Phân tích thị trường của doanh nghiệp 20
  1.2.3.4. Phân tích các chính sách của doanh nghiệp 21
  1.2.3.5. Sử dụng ma trận SWOT trong việc đánh giá và lựa chọn các mụctiêu 22
  1.2.3.6. Xây dựng các chiến lược trên các mục tiêu đã chọn 23
  1.2.3.7. Ra quyết định hoạch định chiến lược 24
  1.2.3.8. Thực hiện công việc hoạch định chiến lược 24
  1.3. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 27
  1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 27
  1.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản trị kinh doanh 27
  1.3.2.1. Nhóm nhân tố khách quan 27
  1.3.2.2. Nhóm nhân tố chủ quan 28
  1.3.2.3. Hệ quả của các nhân tố ảnh hưởng tới tính chất và phương hướng của hoạch định chiến lược kinh doanh 29
  1.3.3. Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 29
  Chương 2: thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2000-2005 32
  2.1. Giới thiệu chung về Công ty bánh kẹo Hải Châu 32
  2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Châu 32
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 33
  2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý 34
  2.1.4. Nguồn lực của Công ty 36
  2.2. Phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2000-2005 39
  2.2.1. Tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2000-2005 39
  2.2.1.1. Các chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2000-2005 39
  2.2.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2000- 2003 45
  2.2.2. Đánh giá ưu nhược điểm của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005 48
  2.3. Phân tích công tác hoạch định chiến lược chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005 49
  2.3.1. Xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005 49
  2.3.2. Xác định các nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005 50
  2.3.3. Đánh giá công tác phân tích môi trường bên ngoài 51
  2.3.4. Đánh giá công tác phân tích môi trường bên trong 59
  2.3.5. Xây dựng các phương án chiến lược 65
  2.3.6. Lựa chọn các chiến lược 69
  2.3.7. Ra quyết định thực hiện chiến lược 71
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2005-2010 72
  3.1. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu từ nay đến 2010 72
  3.1.1. Phương hướng phát triển ngành 72
  3.1.2. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tới 73
  3.1.2.1. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm 2004, 2005 73
  3.1.2.2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh tới năm 2005 74
  3.1.2.3. Định hướng kế hoạch điều hành sản xuất 76
  3.1.2.4. Định hướng về cung ứng vật tư nguyên liệu 78
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty bánh kẹo Hải Châu 78
  3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện công tác xác định mục tiêu và các nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh 78
  3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài công ty 81
  3.2.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng các phương án chiến lược 82
  3.2.4. Các giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn chiến lược 83
  3.2.5. Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát xây dựng chiến lược 84
  3.2.6. Các kiến nghị nhằm nâng cao công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu 85
  Kết luận 87
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/4e7f777d7b7d7e78/QT010.doc.file[/charge]
   
Đang tải...