Thạc Sĩ Hàng không Việt Nam - định hướng phát triển theo mô hinh tập đoàn kinh tế

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình vẽ, ựồ thị

  Trang

  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ HÀNG KHÔNG 9
  1.1. Khái niệm và đặc điểm của tập đoàn kinh tế hàng không 9

  1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển tập ựoàn kinh tế 9
  1.1.2. Khái niệm về tập đoàn kinh tế và tập đoàn kinh tế hàng không 11
  1.1.3. đặc điểm của tập đoàn kinh tế hàng không 15
  1.1.4. Vai trò của tập đoàn kinh tế hàng không 22
  1.2. Tổ chức và quản lý tập đoàn kinh tế hàng không 25

  1.2.1. Cơ cấu tổ chức tập đoàn kinh tế hàng không 25
  1.2.2. Cơ cấu tổ chức công ty mẹ tập đoàn kinh tế hàng không 32
  1.2.3. Cơ cấu quản lý, điều hành tập đoàn kinh tế hàng không 33
  1.3. Hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế hàng không 34

  1.3.1. Phương thức hình thành và phát triển 34
  1.3.2. điều kiện hình thành tập đoàn kinh tế hàng không 37
  1.3.3. Quy trình và nội dung xây dựng tập đoàn kinh tế hàng không 42
  1.3.4. Vai trò của nhà nước trong việc hình thành và phát triển tập
  đoàn kinh tế hàng không 46
  1.4. Kinh nghiệm tổ chức tập đoàn kinh tế hàng không trên thế giới 49
  1.4.1. Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức và xây dựng tập đoàn kinh
  tế hàng không trên thế giới 49
  1.4.2. Các bài học kinh nghiệm 50
  1.5. Tóm tắt chương 1 52
  CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ
  HÀNG KHÔNG Ở VIỆT NAM 55
  2.1. Thực tiễn hình thành tập đoàn kinh tế ở Việt Nam 55

  2.1.1. Quá trình hình thành và thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế 55
  2.1.2. Thực tiễn mô hình các tập đoàn đang thí điểm 58
  2.1.3. Sự khác biệt giữa tập đoàn kinh tế thí điểm và Tổng công ty 91
  hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con 63
  2.2. Phân tích các điều kiện bên trong - Thực trạng của ngành HKVN 64


  2.2.1. Quá trình xây dựng và phát triển 64
  2.2.2. Tổ chức và quản lý ngành HKVN 67
  2.2.3. Các nguồn lực của ngành HKVN 76
  2.2.4. Tình hình SXKD của ngành HKVN 85
  2.3. Phân tích các điều kiện bên ngoài - Môi trường kinh doanh ngành HKVN 92
  2.3.1. Môi trường vĩ mô 92
  2.3.2. Môi trường ngành HKVN 95
  2.4. đánh giá các điều kiện hình thành tập đoàn kinh tế hàng không ở Việt Nam 111
  2.4.1. đánh giá các điều kiện bên trong 111
  2.4.2. đánh giá các điều kiện bên ngoài 115
  2.5. Tóm tắt chương 2 119
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 121
  3.1. Sự cần thiết và quan điểm xây dựng tập đoàn kinh tế hàng không ở Việt Nam 121
  3.1.1 Sự cần thiết phát triển HKVN theo mô hình tập đoàn kinh tế 121

  3.1.2. Quan điểm hình thành và xây dựng tập đoàn kinh tế hàng
  không ở Việt Nam 123
  3.2. Phương án xây dựng tập đoàn kinh tế hàng không ở Việt Nam 124
  3.2.1. Phương án hình thành tập đoàn kinh tế hàng không ở Việt Nam 124
  3.2.2. Những đặc điểm chủ yếu của Tập đoàn HKVN 130
  3.3. Quy mô và lộ trình xây dựng Tập đoàn HKVN 151
  3.3.1. Dự báo quy mô đến năm 2020 151
  3.3.2. Lộ trình xây dựng Tập đoàn HKVN 158
  3.4. Giải pháp xây dựng Tập đoàn HKVN 160

  3.4.1. Tập trung đầu tư phát triển vận tải hàng không Ờ lĩnh vực nòng
  cốt của Tập đoàn HKVN 161
  3.4.2. Mở rộng đầu tư ra ngoài vận tải hàng không nhằm tăng tính
  đồng bộ của sản phẩm và khả năng sinh lời 170
  3.4.3. Cổ phần hóa Tổng công ty HKVN và đẩy mạnh cổ phần hóa
  các đơn vị thành viên để tăng khả năng tập trung, tích tụ vốn 173
  3.4.4. Kiện toàn tổ chức, quản lý theo hướng tập đoàn và triển khai
  thủ tục chuyển sang mô hình tập đoàn 177
  3.5. Kiến nghị 179

  3.5.1. Kiến nghị với Nhà nước 179
  3.5.2. Kiến nghị với Bộ giao thông vận tải 181
  KẾT LUẬN 182
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...