Thạc Sĩ Giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Ngu

Thảo luận trong 'Kinh Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Dân số nước ta có khoảng 80 triệu người, trong đó có đến 76% sống ở
  khu vực nông thôn. Từ thực trạng trên, vấn đề việc làm trong lao động nông
  thôn có tính chất rất quan trọng và quyết định chiến lược phát triển kinh tế xã
  hội của nước ta.
  Để phát triển một nền nông nghiệp bền vững cần phải chú trọng đến
  việc giải quyết việc và nâng cao chất lượng lao động cho lao động nông thôn
  như các chương trình; xóa đói giảm nghèo 134, 135, các chương trình vay
  vốn, chương trình định canh định cư, chương trình 120, chương trình hỗ trợ
  và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn .
  Với đặc điểm dân số đông và trẻ nên có nguồn lao động phong phú,
  rồi rào, đặc điểm đó là thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của chúng ta,
  song đồng thời nó cũng luôn tạo ra sức ép về việc làm cho toàn xã hội. Vì
  vậy, sự quan tâm giải quyết việc làm, ổn định việc làm cho người lao động
  luôn là một trong những giải pháp về phát triển xã hội và là chỉ tiêu định
  hướng phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng ta đã đề ra.
  Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu
  thế chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, lao động Việt Nam có
  nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm. Người lao động có thể vươn lên nắm bắt
  tri thức và tự do làm giàu bằng tri thức của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó
  cũng có những thách thức đặt ra cho người lao động Việt Nam: đó là yêu cầu
  về chất lượng nguồn lao động, người lao động không biết nghề, hoặc biết
  không đến nơi đến chốn thì rất khó tìm được việc làm. Mặt khác, kinh nghiệm
  các nước cho thấy, khi hội nhập WTO, ngành dễ bị tổn thương nhất là nông
  nghiệp, nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất là nông dân. Chính vì vậy, quan
  tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn vẫn luôn
  là vấn đề mang tính cấp bách.
  Nước ta lực lượng lao động chủ yếu tập trung ở vùng nông thôn, đặc
  biệt là khu vực miền núi, do nền sản xuất nông nghiệp phần lớn là độc canh
  và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp là mang tính mùa vụ nên đã dẫn đến
  vấn đề dư thừa thời gian lao động trong khu vực nông thôn.
  Thái Nguyên là một tỉnh miền núi lực lượng lao động chủ yếu làm
  nông nghiệp, vấn đề về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn những
  năm gần đây đã được tỉnh quan tâm và đã có một số chương trình, biện pháp
  nhằm giải quyết vấn đề này, nhưng qua thực tiễn cho thấy cũng chưa đáp ứng
  được nhu cầu việc làm của lao động nông thôn.
  Huyện Phú Lương là một huyện có 85% số dân với công việc chính là
  sản xuất nông nghiệp. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật,
  cùng với việc ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất
  nông nghiệp ngày càng nhiều và có hiệu quả, nên đã dẫn tới tình trạng giảm đi
  rõ rệt về nhu cầu sử dụng lao động. Thêm vào đó, nguồn lực đất đai hạn chế
  do nhu cầu phát triển đô thị và một số mục đích khác đã dẫn tới tình trạng dư
  thừa lao động trong nông thôn, cùng với những tồn tại của xã hội đang là vấn
  đề bất cập cần được giải quyết này Phú Lương vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu
  để giải quyết vấn đề việc làm nông thôn, vì vậy tôi được chọn đề tài: "Giải
  pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn
  huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên" để đóng góp những giải pháp của tôi
  giúp cho Ủy ban huyện Phú Lương có những giải pháp thiết thực hơn.


  2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm cho lao động
  nông thôn ở huyện Phú Lương.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá - cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề việc làm nói chung,

  việc làm nông thôn nói riêng;
  - Đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn huyện
  Phú Lương;
  - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao
  động nông thôn huyện Phú Lương trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề liên quan đến việc làm và nhu cầu
  việc làm của người lao động nông thôn trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh
  Thái Nguyên.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi nội dung: Đề tài chủ yếu nghiên cứu về thực trạng của lao
  động nông thôn huyện Phú Lương, tìm ra những tồn tại khó khăn và nhưng
  thuận lợi, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp kinh tế chủ yếu, kết hợp với
  các giải pháp về khoa học kỹ thuật và giải pháp xã hội.
  - Phạm vi không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại địa bàn
  huyện Phú Lương.
  - Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung thu thập và nghiên cứu số liệu thứ cấp
  thời kỳ 2005 – 2007, số liệu sơ cấp được thu thập ở các hộ nông dân năm 2007.
  4. Ý nghĩa khoa học và phạm vi nghiên cứu đề tài
  Đề tài là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là tài liệu
  giúp huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên xây dựng quy hoạch phát triển
  nguồn nhân lực, thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội,
  xoá đói giảm nghèo và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
  5. Bố cục của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài
  gồm 3 chương:  Chương 1: Cơ sở khoa học về vấn đề việc làm cho lao động nông thôn
  và phương pháp nghiên cứu
  Chương 2: Thực trạng việc làm của lao động nông thôn huyện Phú
  Lương tỉnh Thái Nguyên
  Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm
  của lao động nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên .

  [charge=450]http://up.4share.vn/f/53626a6761616b64/LV_08_KT_QTKD_KT_LMD.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...