Thạc Sĩ Giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyê

Thảo luận trong 'Kinh Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỞ ĐẦU 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  2.1. Mục tiêu chung 3
  2.2. Mục tiêu cụ thể 3
  3. ĐỐI TưỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 3
  5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 4
  CHưƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CỦA NGưỜI LAO
  ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
  1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU VIỆC LÀM CHO LAO
  ĐỘNG NÔNG THÔN 5
  1.1.1. Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu việc làm cho người lao động 5
  1.1.3. Một số bài học rút ra từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn 34
  1.2. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 35
  1.2.1. Câu hỏi đặt ra cho vấn đề nghiên cứu 35
  1.2.2. Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu 35
  1.2.3. Các phương pháp nghiên cứu 36
  CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
  HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN 40
  2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN 40
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 40
  2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 46
  2.2. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN ĐỒNG HỶ 51
  2.2.1. Quy mô lao động 51
  2.2.2. Chất lượng nguồn lao động 54
  2.2.3. Thực trạng công tác đào tạo nghề 57
  2.2.4. Thực trạng sử dụng nguồn lao động 59
  2.3. NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC ĐANG ĐẶT RA 71
  2.3.1. Mâu thuẫn giữa giải quyết việc làm với chuyển dịch cơ cấu kinh tế 71
  2.3.2. Mâu thuẫn giữa giải quyết việc làm với đào tạo nguồn nhân lực 74
  2.3.3. Mâu thuẫn giữa giải quyết việc làm với việc gia tăng dân số 76
  2.4. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA HỘ GIA ĐÌNH 77
  2.4.1. Thực trạng lao động của hộ 78
  2.4.2. Lĩnh vực lao động của hộ 80
  2.4.3. Thu nhập của lao động 83
  2.4.4. Một số kết luận về lao động và việc làm của các nông hộ trên địa bàn huyện Đồng Hỷ 84
  2.4.5. Cơ hội việc làm cho lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ 85
  2.5. MỘT SỐ CHưƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG
  NÔNG THÔN CỦA HUYỆN ĐỒNG HỶ 86
  CHưƠNG 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO
  NGưỜI LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN ĐỒNG HỶ 90
  3.1. PHưƠNG HưỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGưỜI LAO ĐỘNG
  Ở NÔNG THÔN ĐỒNG HỶ 90
  3.1.1. Phát triển các ngành nghề ở nông thôn 90
  3.1.2. Mở rộng các hình thức liên kết đào tạo nghề cho người lao động ở nông thôn 92
  3.1.3. Phát triển các hình thức hợp tác với các địa phương trên cả nước và quốc tế
  về giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn 94
  3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO
  NGưỜI LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN ĐỒNG HỶ 96
  3.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 96
  3.2.2. Phát triển và đa dạng hoá các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh, tạo
  việc làm cho người lao động ở nông thôn 104
  3.2.3. Giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn qua chương trình xúc
  tiến việc làm quốc gia 109
  3.2.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động 115
  3.2.5. Các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế và nâng cao chất
  lượng nguồn lao động ở nông thôn 122
  KẾT LUẬN 126
  KIẾN NGHỊ 129
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 129
  [charge=450]http://up.4share.vn/f/2d1c14191f1f141f/LV_08_KT_NN_DQT.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...