Thạc Sĩ Chế tạo sensor điện hóa để phân tích lượng vết thuốc nổ Trinitrotoluene (TNT) trong môi trường

Thảo luận trong 'Hóa Học' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 13/9/11
  Chỉnh sửa cuối: 21/9/11
  Chế tạo và hoạt hóa các điện cực làm việc bằng kỹ thuật quét thế vòng - Khảo sát hoạt tính điện hóa của TNT bằng phương pháp quét thế vòng (CV). - Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ đo trên từng điện cực đến quá trình đo bằng kỹ thuật xung vi phân (DPP), xác định chế độ đo tối ưu đối với từng điện cực. - Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến quá trình đo bằng kỹ thuật xung vi phân, xác định môi trường tối ưu cho phép phân tích. - Xác định độ lặp lại của điện cực. - Xây dựng đường chuẩn trong phép đo bằng kỹ thuật xung vi phân đối với mỗi điện cực ở chế độ và môi trường đo đã xác định ở trên.

  M ÐÂU
  Hp chât nitro thõm là nhng hp chât ðýc sn xuât ch yêu cho mc
  ðích quân s, là thành phân chính trong mot sô loi thuôc no pho biên. Chúng
  là các chât ðoc, gây ô nhiem ðáng chú ý ðôi vi môi trýng nhng nõi sn
  xuât, nõi cât gi và khu vc xung quanh, nh hýng ln ðên sc khe ca
  ngýi b phõi nhiem. C the vi trinitrotoluene (TNT) là chât ðoc có the gây
  ton thýõng toàn dien cõ the, nó có the xâm nhap vào cõ the bang nhiêu con
  ðýng: da, niêm mc, hô hâp và tiêu hóa. Nhng ngýi làm viec, tiêp xúc
  nhiêu vi TNT, da có the b kích thích và chuyen sang màu vàng, de b
  benh thiêu máu và benh vê phoi. Nhng nh hýng vê phoi và máu và nhng
  nh hýng khác se phát trien dân và tác ðong vào he thông mien dch. Ðông
  thi TNT cung ðýc ghi vào danh sách các chât có kh nang gây ung thý cho
  con ngýi. Mot sô khu ðât th nghiem ca quân ðoi ðã b nhiem TNT. Nýc
  thi t nhng nhà máy sn xuât vu khí, bao gôm nýc mat và nýc ngâm, có
  the chuyen thành màu tím bi s hien dien ca TNT. Nhng s ô nhiem nhý
  vay, g i là "nýc tím", rât khó khan và tôn kém ðe x lý [41].
  Viec phát trien các phýõng pháp ðõn gin có ðo nhy cao và hieu qu
  kinh tê ðe xác ðnh dý lýng thuôc no và các sn pham phân hy ca chúng
  trong môi trýng ngày càng ðýc quan tâm do ðoc tính, ðo bên ca chúng
  trong môi trýng, viec này có ý nghia quan tr ng ðôi vi vân ðê an ninh quôc
  gia và ng dng môi trýng [35]. Nhiêu phýõng pháp ðã ðýc s dng ðe
  phân tích và xác ðnh hp chât no TNT nhý: sac ký khí [23], sac ký lng [24],
  ðo pho khôi, ðo quang và phýõng pháp ðien hóa [37]. Trong ðó phýõng pháp
  ðien hóa thu hút ðýc nhiêu quan tâm hõn c do có ðo nhy, ðo ch n l c cao,
  khong tuyên tính rong, thiêt b ðõn gin, nh g n mà không quá ðat tiên, và
  Luan van thc si hóa hc Ph¹m ThÞ H¶i YÕn
  2
  phýõng pháp có the dùng phân tích ngoài hien trýng. Có rât nhiêu loi ðien
  cc có the ðýc s dng ðe phân tích ðien hóa TNT cung nhý các hp chât no
  khác, bao gôm: ðien cc si cacbon, kim cýõng, glassy cacbon, ðien cc
  vàng, hon hông ca vàng và ðien cc thy ngân [35,37].
  Vi mc ðích nghiên cu hot tính ðien hóa ca TNT trên các loi ðien
  cc khác nhau bang các thiêt b ðo ðc, các ðien cc do chính phòng %ng
  dng Tin h c trong nghiên cu Hóa h c chê to, t ðó to cõ s khoa h c cho
  viec la ch n ðiêu kien tôi ýu và phát trien ng dng phýõng pháp ðien hóa
  trong phân tích dý lýng TNT trong các mau môi trýng, chúng tôi ðã ch n
  ðê tài luan van là: “Chế tạo sensor điện hóa để phân tích lượng vết thuốc nổ Trinitrotoluene (TNT) trong môi trường ”.
  Noi dung ca bn luan van ðê cap ðên các vân ðê:
  - Chê to và hot hóa các ðien cc làm viec bang ky thuat quét thê vòng
  - Kho sát hot tính ðien hóa ca TNT bang phýõng pháp quét thê vòng
  (CV).
  - Nghiên cu nh hýng ca chê ðo ðo trên tng ðien cc ðên quá trình
  ðo bang ky thuat xung vi phân (DPP), xác ðnh chê ðo ðo tôi ýu ðôi vi tng
  ðien cc.
  - Nghiên cu nh hýng ca môi trýng ðên quá trình ðo bang ky thuat
  xung vi phân, xác ðnh môi trýng tôi ýu cho phép phân tích.
  - Xác ðnh ðo lap li ca ðien cc.
  - Xây dng ðýng chuan trong phép ðo bang ky thuat xung vi phân ðôi
  vi moi ðien cc chê ðo và môi trýng ðo ðã xác ðnh trên.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...