Thạc Sĩ ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã tân lập, huyện chợ đồn, tỉnh

Thảo luận trong 'Kinh Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 11/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Nước là một trong những yếu tố cần thiết hàng đầu đến đời sống của con người nói riêng và đến mọi sự sống trên trái đất nói chung. Nước là một yếu tố không thể thay thế của sự sống. Níc là tài s¶n quý b¸u cña c¸c hé gia ®×nh làm kinh tÕ n«ng nghiÖp và c¶i thiÖn viÖc sö dông nguån níc là mét ph¬ng ph¸p quan träng làm ®a d¹ng ho¸ ph¬ng kÕ và làm gi¶m yÕu tè yÕu thÕ cña c¸c hé n«ng d©n nghÌo. Mét ph¬ng ph¸p sö dông hiÖu qu¶ h¬n nguån níc cho viÖc s¶n xuÊt l¬ng thùc b»ng viÖc tiÕt kiÖm nguån níc quý gi¸ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho c¸c ph¬ng s¸ch kh¸c. T¨ng n¨ng suÊt cña nguån níc ë vïng lu vùc thîng nguån ®îc xem nhlà mét sù can thiÖp cèt yÕu sÏ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai mét c¸ch tæng quan. Nước ngọt là nguồn tài nguyên quý hiếm của thế giới, lượng nước ngọt trên mặt bao gồm các ao, hồ, sông, suối và nước ngầm tầng nông chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng nước; toàn thế giới hiện có khoảng 430 triệu người thiếu nước dùng. Việt Nam cũng không ít vùng thiếu nước ngọt và cũng không ít vùng có nước nhưng bị ô nhiễm, khoảng hai phần ba số dân thiếu nước và chưa được dùng nước sạch.
  Trên các vùng, nguồn nước ngọt có được nhờ vào nước mưa hằng năm, lượng nước đó phục vụ đời sống dân cư và các lĩnh vực sản xuất. Với đặc điểm lượng mưa hằng năm từng vùng khác nhau, nơi cao tới hơn 2.000 (mm) ly, nơi thấp chỉ 600 - 700 ly; nhưng lượng mưa đó không phân đều trong năm mà tập trung vào một số tháng trong năm, trong tháng cũng chỉ tập trung vào một số ngày. Có những trận mưa hàng trăm ly trong ngày gây nên lũ lụt và nạn xói mòn đất nghiêm trọng; đồng thời tình trạng mưa phân bố không đều trong năm cũng gây nên những đợt hạn hán khắc nghiệt kéo dài. Vụ hạn từ cuối năm 2004 đến 2005 kéo dài tới mười tháng ở các tỉnh cực nam Trung Bộ
  và Tây Nguyên không những đã gây nên thiệt hại to lớn cho sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống của cư dân trong vùng. Với những đặc điểm thiên nhiên và thiên tai kể trên, đòi hỏi chúng ta muốn có nền sản xuất, nhất là nông nghiệp, bền vững và ổn định cuộc sống của nhân dân, phải xây dựng một chiến lược sử dụng nước có cơ sở khoa học kết hợp kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm trên thế giới và trong nước để sử dụng nguồn nước tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất. Các nước trên thế giới và nước ta nhiều năm cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực chống xói mòn. Nhưng trong những năm của thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ 20, do khai thác thiên nhiên, phát triển kinh tế thiếu khoa học, lãng phí tài nguyên, làm mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường, nạn lụt lội, hạn hán xảy ra hằng năm ngày càng trầm trọng, nạn thiếu nước ngọt cho cuộc sống và sản xuất đang trở thành nguy cơ số một của thế giới. Các nước cần tính đến chiến lược nhằm từng bước giải quyết một cách cơ bản vấn đề bức xúc này. Sản xuất nông nghiệp là một lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện tự nhiên như: khí hậu, thời tiết, ánh sáng, độ ẩm, đất, nước. Trong đó, nước là yếu tố quan trọng nhất. Tiếp cận nguồn nước, nói cách khác nguồn nước thuận lợi hay không ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả sản xuất nông nghiệp, do đó ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Nguồn nước cũng tác động đến phương án sản xuất kinh doanh, do đó cũng ảnh hưởng đến thu nhập của hộ. Xã Tân Lập là một xã miền núi của huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn, phần lớn diện tích của xã có khó khăn về nguồn nước do hệ thống thuỷ lợi và khả năng dự trữ kém. Do vậy, thu nhập của hộ cũng bị hạn chế.
  Để có được những chính sách, giải pháp phát triển hệ thống thuỷ lợi nhằm phục vụ cho người dân, đề tài phải nghiên cứu rõ những ảnh hưởng của khả năng
  tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ, mà chủ yếu là từ nông nghiệp.Vì vậy, tôi chọn nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn”
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  1) Hệ thống hoá được những lý luận về phát triển sản xuất nông nghiệp và vai trò của nguồn nước đối với sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân miền núi 2) Đánh giá được tác động của nguồn nước tới sản xuất nông nghiệp và thu nhập của hộ 3) Đề ra được những giải pháp nhằm nâng cao khả nằng tiếp cận nguồn nước cho các hộ gia đình nông dân
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là khả năng tiếp cận các nguồn nước và thu nhập của hộ nông dân
  3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  3.2.1. Phạm vi không gian Đề tài được tổ chức nghiên cứu tại xã Tân Lập - Chợ Đồn - Bắc Kạn 3.2.2. Phạm vi thời gian Đề tài nghiên cứu những số liệu thứ cấp trong giai đoạn 2005 - 2007 Số liệu sơ cấp năm 2007 3.2.3. Phạm vi nội dung Nước có vai trò quan trọng đối với mọi mặt của đời sống. Tuy nhiên, nội dung đề tài chỉ giới hạn trong ảnh hưởng của nguồn nước sản xuất nông nghiệp tơi các phương án sản xuất kinh doanh và thu nhập của hộ.
  4. Đóng góp mới của luận văn
  Đây là một đề tài mới, một hướng nghiên cứu mới trong phát triển nông nghiệp nông thôn liên quan đến sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý để phát triển bền vững. Đề tài nghiên cứu sẽ chỉ ra được những ảnh hưởng của khả năng tiếp cận nguồn nước đến khả năng tăng thu nhập cho hộ nông dân. Đề tài sử dụng hàm Cobb - Douglas để nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của nguồn nước đến tăng thu nhập của người dân. Đề tài chỉ ra được những giải pháp cơ bản nhằm tăng khả năng tiếp cận và hiệu quả sử dụng nguồn nước cho hộ nông dân miền núi xã Tân Lập - huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn.
  5. Bố cục của luận văn
  Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, có 3 chương gồm: Chương I: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu Chương II: Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và thực trạng vấn đề nghiên cứu tại xã Tân lập - Chợ Đồn - Bắc Kạn Chương III: Một số giải pháp tăng khả năng tiếp cận nguồn nước và tăng thu nhập cho hộ nông dân tại xã Tân lập, huyện Chợ Đồn
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  2.1. Mục tiêu chung . 3
  2.2. Mục tiêu cụ thể . 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  3.1. Đối tượng nghiên cứu . 3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài . 3
  4. Đóng góp mới của luận văn 4
  5. Bố cục của luận văn 4
  Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
  1.1. Cơ cở khoa học của đề tài 5
  1.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài . 5
  1.1.1.1. Tình hình tài nguyên nước của Việt Nam 5
  1.1.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên nước . 8
  1.1.1.3. Vai trò của nước và khả năng tiếp cận nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp . 14
  1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 15
  1.1.2.1. Đánh giá nguồn nước tại một số tỉnh khó khăn miền núi phía Bắc . 15
  1.1.2.2. Tình hình nguồn nước của tỉnh Bắc Kạn . 18
  1.1.2.3. Tình hình phát triển của hệ thống thuỷ lợi ở tỉnh Bắc Kạn . 22
  1.2. Phương pháp nghiên cứu của đề tài . 25
  1.2.1. Câu hỏi nghiên cứu . 25
  1.2.2. Cơ sở phương pháp luận trong nghiên cứu . 26
  1.2.3.Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 26
  1.2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin . 26
  1.2.3.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu . 26
  1.2.3.3. Phương pháp phân tích số liệu . 27
  1.2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 28
  1.2.4.1. Chỉ tiêu phản ánh khả năng tiếp cận nguồn nước của hộ 28
  1.2.4.2. Chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất và chi phí của hộ 29
  1.2.4.3. Một số chỉ tiêu bình quân . 29
  Chương II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TẠI XÃ TÂN LẬP, CHỢ ĐỒN, BẮC KẠN . 30
  2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu xã Tân Lập, Chợ Đồn, Bắc Kạn . 30
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên xã Tân Lập 30
  2.1.1.1. Vị trí Địa lý 30
  2.1.1.2. Đặc điểm địa hình huyện Chợ Đồn và xã Tân Lập 30
  2.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, thời tiết của xã Tân Lập - huyện Chợ Đồn 31
  2.1.1.4. Đặc điểm thuỷ văn của xã 32
  2.1.1.5. Đặc điểm tài nguyên đất đai của xã . 33
  2.1.1.6. Tài nguyên khoáng sản của xã . 35
  2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của xã . 36
  2.1.2.1. Tình hình dân số và lao động . 37
  2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng của xã 37
  2.1.2.3. Đánh giá những tác động của điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội phát triển nông nghiệp và hạ tầng thuỷ lợi của địa phương . 41
  2.1.2.4. Đặc điểm của nhóm hộ điều tra. 42
  2.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp và tiếp cận nguồn nước của người dân xã Tân Lập 45
  2.2.1. Tình hình cơ bản của nhóm hộ điều tra 45
  2.2.2. Tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp của hộ 50
  2.2.2.1 Kết quả sản xuất nông nghiệp của nhóm hộ điều tra 50
  2.2.3. Phân tích tình hình sản xuất lúa của hộ . 57
  2.3. Phân tích quan hệ giữa tiếp cận nguồn nước và sản xuất của hộ . 61
  2.3.1. Mối quan hệ giữa tiếp cận nguồn nước và sản xuất lương thực của các hộ nông dân xã Tân Lập . 61
  2.3.2. Mối quan hệ giữa tiếp cận nguồn nước với cơ cấu thu nhập của hộ 62
  2.3.3. Phân tích ảnh hưởng của khả năng tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ . 65
  2.3.4. Kết luận về tình hình thu nhập và ảnh hưởng của khả năng tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ 69
  Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN NưỚC VÀ TĂNG THU NHẬP CHO HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN . 71
  3.1. Các giải pháp chung sử dụng nguồn nước . 71
  3.1.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước phục vụ SXNN 71
  3.1.2. Tình hình thuỷ lợi và một số giải pháp thuỷ lợi cho các tỉnh miền núi phía Bắc 72
  3.2. Giải pháp của Nhà nước . 78
  3.3. Giải pháp sử dụng nguồn nước cho xã Tân Lập, Chợ Đồn, Bắc Kạn . 82
  3.3.1. Giải pháp của UBND xã Tân Lập . 82
  3.3.2. Giải pháp cho khu vực có điều kiện trung bình về nguồn nước . 86
  3.3.3. Giải pháp cho khu vực không thuận lợi trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn nước 86
  3.3.4. Giải pháp của các nhóm hộ nông dân xã Tân Lập 87
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88
  PHỤ LỤC . 92
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...