Luận Văn Tình hình cho vay vốn đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Tri

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI

  Qua việc thu thập số liệu, báo cáo của Ngân hàng, sử dụng phương pháp so
  sánh tương đối, tuyệt đối em đi vào phân tích đề tài “Tình hình cho vay vốn đối
  với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển
  Nông Thôn chi nhánh Huyện Giồng Riềng”, phân tích thực trạng hoạt động tại
  Ngân hàng trong ba năm (2006-2008) và đi sâu vào phân tích tình hình cho vay,
  thu nợ, dư nợ, nợ xấu đối với hộ sản xuất để thấy được hoạt động cho vay đối với
  hộ sản xuất của Ngân hàng trong những năm vừa qua. Từ đó, tìm ra nguyên
  nhân, những nhân tố nào ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hộ sản xuất vừa phân
  tích bằng phương pháp thay thế liên hoàn rồi đánh giá tình hình cho vay đối với
  hộ sản xuất của Ngân hàng, sau đó đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng tín
  dụng đối với hộ sản xuất trong thời gian sắp tới.  MỤC LỤC
  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
  1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3
  2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 3
  2.1.1 Hộ sản xuất và sự cần thiết phải phát triển kinh tế hộ sản xuất 3
  2.1.2 Một số lý luận cơ bản về tín dụng . 3
  2.1.3 Vai trò của tín dụng trong việc phát triển nông nghiệp nông thôn . 7
  2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. . 9
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 11
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 11
  2.2.3 Phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng . 11
  Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 12
  3.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNo & PTNT HUYỆN GIỒNG RIỀNG . 12
  3.1.1 Vài nét về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ( NHNo &
  PTNT) chi nhánh Huyện Giồng Riềng 12
  3.1.2 Cơ cấu tổ chức 13
  3.1.3 Các hoạt động chính của Ngân hàng . 15
  3.1.4 Một số quy định về chính sách tín dụng của NNNo & PTNT chi nhánh
  Huyện Giồng Riềng 16
  3.2 Thực trạng và hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng 19
  3.2.1 Thực trạng và hiệu quả hoạt động 19
  3.2.2 Thuận lợi và khó khăn . 30
  3.2.3 Phương hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2009
  . 32
  Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ SẢN
  XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG
  RIỀNG 33
  4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY 33
  4.1.1 Doanh số cho vay ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp 33
  4.1.2 Doanh số cho vay trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp . 37
  4.2 TÌNH HÌNH THU NỢ 38
  4.2.1 Doanh số thu nợ ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp . 39
  4.2.2 Doanh số thu nợ trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp 41
  4.3 TÌNH HÌNH DƯ NỢ 42
  4.3.1 Dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp 43
  4.3.2 Dư nợ trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp 46
  4.4 TÌNH HÌNH NỢ XẤU . 46
  4.4.1 Nợ xấu ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp . 47
  4.4.2 Nợ xấu trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp . 52
  4.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHO VAY CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH
  HUYỆN GIỒNG RIỀNG QUA 3 NĂM 2006 – 2008 . 53
  Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI
  CHI NHÁNH NHNo &PTNT CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG . 56
  5.1 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN . 56
  5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY 57
  5.3 BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 58
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 60
  6.1 KẾT LUẬN 60
  6.2 KIẾN NGHỊ 61
  6.2.1. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam 61
  6.2.2. Đối với NHNo & PTNT Giồng Riềng .61
  6.2.3. Đối với chính quyền địa phương 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...