Luận Văn Thực trạng và một số kiến nghị nhắm củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Dệt 10

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Thực trạng và một số kiến nghị nhắm củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Dệt 10 – 10


  MỤC LỤC



  PHẦN I

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP


  1. Một số khái niệm về quản lý

  2. Vai trò chức năng của bộ máy quản lý đối với các hoạt động quản lý của doanh nghiệp

  2.1. Vai trò của bộ máy quản lý đối với các hoạt động của doanh nghiệp

  2.2. Chức năng quản trị kinh doanh

  2.2.1. Chức năng định hướng

  2.2.2. Chức năng tổ chức và phối hợp

  2.2.3. Chức năng điều khiển

  2.2.4. Chức năng kiểm tra

  2.2.5. Chức năng điều chỉnh

  2.2.6. Chức năng quản trị sản xuất

  2.2.7. Chức năng quản trị nhân sự

  2.2.8. Chức năng quản trị tài chính

  3. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý

  4. Những nội dung cơ bản của công tác tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp

  4.1. Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

  4.1.1. Cơ cấu chức năng

  4.1.2. Cơ cấu tổ chức trực tuyến (đường thẳng)

  4.1.3. Cơ cấu trực tuyến chức năng

  4.1.4. Cơ cấu trực tuyến tham mưu

  4.1.5. Cơ cấu chính thức và không chính thức

  4.1.6. Cơ cấu tổ chức chương trình mục tiêu

  4.1.7. Cơ cấu tổ chức ma trận

  4.2. Định biện trong doanh nghiệp

  4.3. Các cấp quản trị doanh nghiệp

  4.3.1. Cán bộ quản lý cao cấp

  4.3.2. Cán bộ quản lý trung gian

  4.3.3. Cán bộ quản lý cơ sở

  4.4.4. Mối quan hệ giữa ba cấp quản lý

  4.5. Tổ chức các phòng ban chức năng tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

  4.5.1. Tổ chức các phòng ban chức năng

  4.5.2. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

  4.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu quản lý

  4.6.1. Nhóm nhân tố thuộc đối tượng quản lý

  4.6.2. Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý

  5. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong các doanh nghiệp

  5.1. Thực trạng và công tác tổ chức bộ máy quản lý trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

  5.2. Phương hướng hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

  PHẦN II

  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10 - 10


  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Dệt 10/10

  1.1. Quá trình hình thành của Công ty

  1.2. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty ảnh hưởng đến công tác tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý

  1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

  1.3.1. Cơ cấu quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt 10/10 như sau

  1.3.1.1. Hội đồng quản trị

  1.3.1.2. Ban giám đốc

  1.3.1.3. Ban kiểm soát

  1.3.2. Cơ cấu tổ chức các phòng ban

  2. Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Dệt 10-10

  2.1. Cơ cấu tổ chức các phòng ban

  2.1.1. Cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức - bảo vệ

  2.1.2. Cơ cấu phòng Kỹ thuật cơ điện

  2.1.3. Cơ cấu tổ chức phòng Kế hoạch sản xuất

  2.1.4. Cơ cấu phòng Đảm bảo chất lượng

  2.1.5. Cơ cấu tổ chức phòng Kinh doanh

  2.1.6. Cơ cấu phòng Hành chính - Y tế

  2.1.7. Cơ cấu tổ chức phòng tài vụ

  2.1.8. Cơ cấu tổ chức các phân xưởng tổ đội sản xuất

  2.2. Mối quan hệ công tác trong cơ cấu tổ chức quản lý

  3. Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

  PHẦN III

  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM CỦNG CỐ VÀ HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10 - 10


  1. Mục tiêu của việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần dệt 10-10

  2. Những giải pháp và kiến nghị

  2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

  2.2. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

  2.2.1. Ban giám đốc

  2.2.2. Công tác Tổ chức nhân sự

  2.2.3. Công tác tài chính và hạch toán kinh doanh

  2.2.4. Công tác kinh doanh – tiêu thụ sản phẩm

  2.2.5. Công tác điều hành kỹ thuật - công nghệ - sản xuất

  2.2.6. Công tác quản lý chất lượng

  2.3. Hoàn thiện cơ chế quản lý

  2.4. Nâng cao hiệu quả đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý của Công ty

  2.5. Khuyến khích vật chất, tinh thần

  2.6. Hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc cho lao động quản lý
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...