Luận Văn Thực trạng và giải pháp nâng cap hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thuơng mại cổ phầ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Chương 1: GIỚI THIỆU 1

  1.1. đặt vấn đề nghiên cứu . 1

  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1

  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 2

  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 4

  1.2.1. Mục tiêu chung 4

  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 4

  1.3. Câu hỏi nghiên cứu 5

  1.4. Phạm vi nghiên cứu . 5

  1.4.1. Không gian . 5

  1.4.2. Thời gian . 5

  1.4.3. đối tượng nghiên cứu 5

  1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 6

  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7

  2.1. Phương pháp luận 7

  2.1.1. Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng 7

  2.1.2. Tín dụng cá nhân . 11

  2.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng .18

  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 20

  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 20

  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 20

  Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ . 22
  3.1. Tổng quan về Sacombank Cần Thơ . 22

  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 22

  3.1.2. Mạng lưới hoạt động . 22

  3.1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu và thị trường mục tiêu . 23

  3.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của Chi nhánh . 25

  3.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng tín dụng cá nhân . 27

  3.1.6. Những định hướng phát triển của Sacombank Cần Thơ

  trong thời gian tới. . 29

  3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 30

  3.2.1. Thu nhập . 32

  3.2.2. Chi phí . 33

  3.2.3. Lợi nhuận 33

  3.3. Tình hình huy động vốn tại Sacombank Cần Thơ . 34

  3.3.1. Cơ cấu nguồn vốn 34

  3.3.2. Tình hình huy động vốn . 35

  Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT đỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI SACOMBANK CẦN THƠ 39
  4.1. đánh giá chung về hoạt ựộng tín dụng cá nhân của Sacombank

  Cần Thơ qua 3 năm 2005-2007 . 39

  4.1.1. Hoạt động tín dụng theo thời hạn . 39

  4.1.2. Hoạt động tín dụng theo đối tượng 42

  4.1.2. Hiệu quả hoạt động tín dụng 45

  4.2. Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Sacombank Cần Thơ 47

  4.2.1. Doanh số cho vay 48

  4.2.2. Doanh số thu nợ 55

  4.2.3. Dư nợ 61

  4.2.4. Nợ quá hạn 66

  4.2.5. đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân 69

  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT đỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN . 74
  5.1. Cơ hội và thách thức đối với hoạt động tín dụng cá nhân 74

  5.1.1. Cơ hội . 74

  5.1.2. Thách thức . 75

  5.2. đánh giá những điểm mạnh và hạn chế trong hoạt động

  tín dụng cá nhân . 76

  5.2.1. điểm mạnh 76

  5.2.2. điểm hạn chế . 78

  5.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng CN . 79

  5.3.1. đẩy mạnh công tác huy động vốn . 79

  5.3.2. Chú trọng công tác thu hồi nợ 80

  5.3.3. đẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân ở những lĩnh vực

  đang phát triển mạnh và những lĩnh vực có nhiều tiềm năng . 80

  5.3.4. Hoàn thiện công tác tái cấu trúc Ngân hàng . 82

  5.3.5. Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng 83

  5.3.6. Chú trọng công tác nhân sự và đào tạo nhân sự 84

  5.3.7. Quản lý rủi ro 85

  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 88

  6.1. Kết luận . 88

  6.2. Kiến nghị . 88

  6.2.1. đối với Ngân hàng 88

  6.2.2. đối với Chính phủ và chính quyền ựịa phương các cấp . 90

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...