Chuyên Đề “ Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp H

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nộ

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO​

  1. Giáo trình “Thương mại doanh nghiệp”, chủ biên GS.TS Đặng Đình Đào
  2. Giáo trình Kinh tế thương mại
  3. Giáo trình Kinh doanh kho và bao bì
  4. Tạp chí Thương mại
  5. Tạp trí Kinh tế phát triển
  6. Chuyên đề nghiên cứu và phát triển số 209/08, số 107/07
  7. Cổng thương mại điện tử Bộ kế hoạch và đầu tư
  8. Trang Website: http://www.Vnanet.vn
  http://www.Ven.org.vn
  9. Số liệu tại phòng Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng kế toán, phòng Quản lý sản xuất tại công ty Cổ phần dệt công nghiệp Hà Nội
  10. Logistics khả năng ứng dụng và phát triển trong kinh doanh –Nhà xuất bản giao thông vận tải.
  11. Vận tải đa phương thức quốc tế, nghị định 125 của chính phủ ban hành tháng 10/2003
  12. Logistics những vấn đề cơ bản, Nhà xuất bản thống kê-Thành phố Hồ Chí Minh, quý 4/2003
  13. Luật thương mại Việt Nam

  MỤC LỤC  7936094" LỜI NÓI ĐẦU 1
  7936095" Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ HẬU CẦN VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP. 3
  7936096" I.Khái quát về dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất và vai trò của nó trong sản xuất của các doanh nghiệp.3
  7936097" 1.Khái niệm về dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất.3
  7936098" 2. Vai trò của dịch vụ hậu cần vật tư trong sản xuất cho các doanh nghiệp.7
  7936102" 3. Ý nghĩa nghiên cứu công tác dịch vụ hậu cần vật tư trong sản xuất của các doanh nghiệp.11
  7936103" II.Nội dung dịch vụ hậu cần vật tư và các loại dịch vụ hậu cần vật tư trong sản xuất của các doanh nghiệp.12
  7936104" 1. Nội dung của dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của các doanh nghiệp. 13
  7936105" 1.1Xác định nhu cầu vật tư cho sản xuất của các doanh nghiệp. 13
  7936109" 1.2 Xây dựng kế hoạch yêu cầu vật tư và thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư cho sản xuất của mỗi doanh nghiệp.21
  7936113" 1.3.Lập kế hoạch hậu cần vật tư và tổ chức chuyển giao đưa vật tư về doanh nghiệp.26
  2. Các loại dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất .
  7936118" 2.1 Dịch vụ vận chuyển và giao nhận vật tư. 33
  7936119" 2.2 Dịch vụ chuẩn bị tài chính. 34
  7936120" 2.3 Dịch vụ chuẩn bị kho bãi36
  7936121" 2.4 Dịch vụ tiếp nhận vật tư về mặt chất lượng và số lượng .36
  7936122" 2.5 Dịch vụ cho quản lý vật tư nộ bộ. 37
  7936123" 2.6 Theo dõi quá trình sử dụng vật tư .37
  3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động dịch vụ hậu cần cho sản xuất
  7936125" III.Các nhân tố chính ảnh hưởng đến dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của các doanh nghiệp nói chung và công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội nói riêng. 39
  7936126" 1.Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 39
  7936127" 2. Tình hình hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp. 39
  7936128" 3.Nguồn cung ứng. Error! Bookmark not defined.
  7936129" 4.Nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động. 40
  7936130" 5.Nhu cầu của khách hàng và tình hình tiêu thụ sản phẩm 41
  7936131" 6. Yếu tố kỹ thuật công nghệ. 41
  7936132" Chương II: Phân tích thực trạng dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ Phần dệt Công nghiệp Hà Nội.43
  7936133" I.Tổng quan giai đoạn phát triển dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội.43
  7936134" 1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.43
  7936137" 2.Quá trình phát triển dịch vụ hậu cần vật tư của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội.46
  7936140" 3. Đặc điểm về dịch vụ hậu cần vật tư của Công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội.49
  7936146" II. Thực trạng dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội. Và sự tác động của nó đến tình hình sản xuất của công ty.61
  7936147" 1.Hoạt động xác định nhu cầu vật tư cho sản xuất và xây dựng kế hoạch mua vật tư của công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội.61
  7936153" 2. Các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư tại công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội.69
  7936154" 2.1 Dịch vụ xây dựng các định mức tiêu dùng cho nguyên vật liệu. 69
  7936155" 2.2 Hoạt động dịch vụ vận tải cho giao nhận vật tư và cấp phát vật tư. 72
  7936156" 2.3. Dịch vụ tài chính cho mua sắm vật tư. 74
  7936157" 2.4 Dịch vụ kho bãi trong giao nhận và bảo quản vật tư. 75
  7936158" 2.5.Dịch vụ chuẩn bị vật tư cho sản xuất76
  7936159" 2.6. Đánh giá sự tác đông hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.77
  7936160" 2.7. Cấp phát vật tư đầu vào cho sản xuất , thanh quyết toán vật tư.Error! Bookmark not defined.
  7936161" 2.8 Dự trữ và quản lý tồn kho vật tư cho sản xuất.78
  7936162" III. Đánh giá hiệu quả của hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Dệt công nghiệp Hà Nội.80
  7936163" 1.Đánh giá hiệu quả hoạt động mua vật tư cho sản xuất của công ty Dệt công nghiệp Hà Nội.80
  7936170" 2. Những hạn chế cần khắc phục. 86
  7936171" 2.1 Giá thành nguyên vật liệu ngày càng tăng. 86
  7936172" 2.2 Các nghiệp vụ chưa được tin học hóa. 87
  7936173" 2.3.Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong nghiên cứu thị trường.87
  7936174" 2.4.Kế hoạch tiêu thụ hàng hóa thường xuyên biến động. 88
  7936175" 2.5.Công tác quản lý tồn kho tại doanh nghiệp gặp nhiều bất cập 88
  7936176" 2.6.Ý thức và trình độ làm việc của công nhân, cơ sở hạ tầng king doanh. 89
  7936177" 2.7.Sự gia tăng đồng loạt các loại giá cả, đặc biệt là xăng dầu 89
  7936178" CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẬU CẦN VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI90
  7936179" I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới và yêu cầu đặt ra đối với dịch vụ hậu cần vật tư.90
  7936180" 1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty. 90
  7936181" 1.1 Mục tiêu phát triển của ngành. 90
  7936183" 1.2 Mục tiêu phát triển của công ty. 92
  7936186" 2. Các yêu cầu đặt ra đối với dịch vụ hậu cần vật tư của công ty.93
  7936187" 2.1 Vận tải và giao nhận vật tư. 93
  7936188" 2.2 Dịch vụ chuẩn bị tài chính cho mua sắm vật tư.93
  7936189" 2.3 Dịch vụ kho hàng bảo quản. 94
  7936190" 2.4 Dịch vụ định mức tiêu dùng nguyên vật liệu. 94
  7936191" II. Phương hướng phát triển dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội.95
  7936192" 1.Phương hướng chung cho toàn công ty. 95
  7936193" 2.Phương hướng cụ thể cho từng bộ phận.96
  7936194" 2.1 Phòng nghiên cứu thị trường. 96
  7936195" 2.2 Phòng xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư.97
  7936196" 2.3 Phòng quản lý sản xuất và phòng quản lý kỹ thuật97
  7936197" III. Giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty Cổ phần dệt Công nghiệp Hà Nội.97
  7936198" 1.Các giải pháp công ty xây dựng để thực hiện mục tiêu đề ra. 97
  7936199" 1.1.Công tác nghiên cứu thị trường nguyên vật liệu đầu vào 97
  7936200" 1.2Đẩy mạnh và hoàn thiện hơn nữa công tác dịch vụ vận tải 99
  7936201" 1.3Hoàn thiện công tác dịch vụ chuẩn bị tài chính 99
  7936202" 1.4Quản lý vật tư trong nội bộ và quản lý dự trữ cho tiêu dùng vật tư. 100
  7936203" 1.5.Đàm phán và giao dịch với các nhà cung ứng. 100
  7936206" 1.6. Tin học hóa công tác lập kế hoạch và các công cụ quản lý 101
  7936207" 1.7.Nâng cao năng suất lao động của nhân viên trong công ty 102
  7936210" 1.8.Công ty thực hiện các biện pháp giảm chi phí nguyên vật liệu. 103
  7936212" 2. Giải pháp chuyên ngành. 104
  7936213" 2.1 Đầu tư phát triển dịch vụ vận tải và giao nhận. 104
  7936214" 2.2 Dịch vụ bảo quản và dự trữ vật tư tại kho. 104
  7936215" 2.3 Chuẩn bị tài chính và thanh toán. 104
  7936216" 2.4 Hoạt động xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu. 104
  7936217" 3. Đề xuất một số giải pháp cho phát triển dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty105
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...