Luận Văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Trà

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  TÓM TẮT

  Đề tài: “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Trà Ôn – Vĩnh Long” được thực hiện
  thông qua việc thu thập số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp trong thời gian thực tập
  tốt nghiệp tại chi nhánh với mục tiêu là Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân
  hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Trà Ôn qua 3 năm từ
  2006 – 2008, đánh giá chung tình hình hoạt động tín dụng tại chi nhánh. Phân
  tích xu hướng biến động và dự báo doanh số cho vay cũng như phân tích xu
  hướng biến động nguồn vốn huy động nhằm xác định khả năng đáp ứng nguồn
  vốn của Ngân hàng, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng vay vốn tại chi
  nhánh. Đồng thời đề xuất giải pháp để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động
  hoạt động tín dụng tại chi nhánh. Đề tài gồm có 7 chương cụ thể như sau:
  Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài.
  Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu gồm: Khái
  niệm, bản chất, chức năng của Ngân hàng thương mại; Một số khái niệm về hoạt
  động tín dụng và một số quy định chung về tín dụng tại Ngân hàng. Các phương
  pháp thu thập số liệu, phương pháp phân tích.
  Chương 3: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
  nông thôn chi nhánh huyện Trà Ôn gồm: Quá trình hình thành và phát triển; cơ
  cấu tổ chức; chức năng; nhiệm vụ của Ngân hàng. Khái quát về hoạt động kinh
  doanh của Ngân hàng qua 3 năm từ 2006 – 2008.
  Chương 4: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Trà Ôn gồm: Khái quát tình hình huy động
  vốn của Ngân hàng qua 3 năm từ 2006-2008; Phân tích hoạt động tín dụng tại chi
  nhánh thông qua việc phân tích: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ
  xấu theo thời hạn tín dụng và theo ngành nghề kinh tế. Đánh giá hiệu quả hoạt
  động tín dụng tại chi nhánh qua 3 năm qua các chỉ số tài chính.
  Chương 5: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng vay vốn thông qua
  số liệu đã xử lý sau khi phóng vấn các khách hàng này.
  Chương 6: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi
  nhánh.
  Chương 7: Kết luận và kiến nghị.


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . .1
  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  1.4.1. Không gian . .3
  1.4.2.Thời gian 3
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU .4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
  2.1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng . 4
  2.1.1.1. Khái niệm về tín dụng 4
  2.1.1.2. Phân loại tín dụng . . 4
  2.1.2. Vai trò của tín dụng 5
  2.1.3. Một số quy định của NHN0&PTNT Việt Nam về nghiệp vụ cho
  vay 6
  2.1.3.1. Nguyên tắc cho vay 6
  2.1.3.2. Điều kiện cho vay . 7
  2.1.3.3. Đối tượng cho vay . 8
  2.1.3.4. Thời hạn cho vay 8
  2.1.3.5. Lãi suất cho vay 8
  2.1.3.6. Mức cho vay . 9
  2.1.3.7. Phương thức cho vay . . 9
  2.1.3.8. Phân loại nợ quá hạn, nợ xấu . 10
  2.1.3.9. Quy trình cho vay 12
  2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng 13
  2.1.4.1 Doanh số cho vay 13
  2.1.4.2 Doanh số thu nợ 13
  ii
  2.1.4.3. Hệ số thu nợ . 14
  2.1.4.4. Dư nợ tín dụng 14
  2.1.4.5. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ, Nợ xấu trên tổng dư nợ .14
  2.1.4.6. Vòng quay vốn tín dụng 14
  2.1.4.7. Vốn huy động trên dư nợ 14
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 15
  2.2.1. Phương pháp chọn mẫu 15
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu . 15
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 16
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TRÀ ÔN .17
  3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
  NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TRÀ ÔN 17
  3.1.1 Sự hình thành và phát triển 17
  3.1.2 Các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng 18
  3.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý chi nhánh 18
  3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM CỦA
  NHN0&PTNT HUYỆN TRÀ ÔN . .21
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI
  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI
  NHÁNH HUYỆN TRÀ ÔN . 27
  4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN QUA 3 NĂM TẠI
  NHN0&PTNT HUYỆN TRÀ ÔN 27
  4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG . 31
  4.2.1. Doanh số cho vay . 31
  4.2.1.1. Doanh số cho vay theo thời hạn . 32
  4.2.1.2. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế 34
  4.2.2. Doanh số thu nợ 37
  4.2.2.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn . 38
  4.2.2.2. Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế 41
  4.2.3. Doanh số dư nợ . 4
  4.2.3.1. Doanh số dư nợ theo thời hạn 44
  4.2.3.2. Doanh số dư nợ theo ngành kinh tế . 47
  4.2.4. Doanh số nợ xấu 50
  4.2.4.1. Nợ xấu theo thời hạn .51
  4.2.4.2. Nợ xấu theo ngành kinh tế 53
  4.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 56
  CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI
  VỚI NHN0&PTNT HUYỆN TRÀ ÔN 59
  5.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI
  NHN0&PTNT HUYỆN TRÀ ÔN 59
  5.1.1. Nhu cầu vốn vay tại Ngân hàng 59
  5.1.2. Tỷ lệ vốn vay trong tổng nhu cầu vốn của khách hàng .60
  5.1.3. Nguồn thông tin để tiếp cận với Ngân hàng 60
  5.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA KHÁCH HÀNG 61
  5.2.1. Những tiêu chí mà khách hàng lựa chọn vay tại Ngân hàng 61
  5.2.2. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng .63
  5.2.3. Khó khăn của khách hàng khi giao dich với Ngân hàng .69
  CHƯƠNG 6: MỘT SỐ GIẢI PHÁP .70
  6.1. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 70
  6.2. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHO VAY .72
  6.3. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THU HỒI NỢ .73
  6.4. ĐỐI VỚI THỦ TỤC CHO VAY 76
  6.5. ĐỐI VỚI THỜI GIAN THỰC HIỆN GIAO DỊCH .77
  6.6. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA KHÁCH HÀNG 77
  CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79
  7.1. KẾT LUẬN 79
  7.2. KIẾN NGHỊ .80
  7.2.1. Đối với NHNo&PTNT chi nhánh huyện Trà Ôn 80
  7.2.2. Đối với NHNo&PTNT tỉnh Vĩnh Long 82
  7.2.3. Đối với Chính Quyền địa phương .82
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...