Luận Văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tân H

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.

  Sau khi là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO, nước ta hội
  nhập với nền kinh tế thế giới sâu hơn, rộng hơn, cơ hội mở ra cũng nhiều hơn,
  tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Mặt tích cực là đã thu được
  nhiều thành tựu đáng ghi nhận nhưng mặt trái của nó là nền kinh tế nước ta phải
  đối phó với áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng đông
  đảo và mạnh mẽ, lạm phát cao, suy giảm kinh tế do ảnh hưởng của dịch cúm gia
  cầm trong nước, thiên tai và sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nền tài chính
  thế giới với những diễn biến phức tạp và những thách thức trước mắt cũng nhiều
  hơn. Để đối phó với những khó khăn trước mắt. Tất cả các thành phần kinh tế
  đều bám sát sự chỉ đạo của Nhà nước vượt qua thời kỳ khó khăn. Và Ngân hàng
  là một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà nước trong việc huy động
  vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực hoạt động sản xuất phát triển, tạo điều
  kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng kinh tế trong nước, góp phần hỗ
  trợ cho nhà nước trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả, đẩy lùi
  suy giảm kinh tế bằng cách ấn định lãi suất, cho vay đúng nhu cầu cấp thiết của
  doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
  Đặc biệt là nông nghiệp nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hoá,
  hiện đại hoá đất nước là tiêu chí và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của
  Đảng, Nhà nước, nhân dân ta. Để giúp các doanh nghiệp nhỏ và hộ sản xuất
  cũng như các cá thể, hộ nông dân phát triển được trong giai đoạn khó khăn này
  và phát triển như mong đợi phải nói đến vai trò quan trọng của ngành ngân hàng.
  Và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được nói đến với
  một vai trò chủ lực giúp phát triển kinh tế- xã hội nông thôn Việt Nam.
  Và NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang là một
  trong khoảng 2.200 chi nhánh của NHNo&PTNT Việt Nam hoạt động nhằm
  phát triển kinh tế nông nghiệp- nông thôn Tân Hiệp- Kiên Giang , mặt khác góp phần tạo uy tín và sự lớn mạnh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
  thôn Việt Nam trong sự cạnh tranh của nhiều ngân hàng khác.
  Làm được như vậy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi
  nhánh Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang không ngừng nỗ lực hơn nữa trong hoạt động
  tín dụng của mình nhằm hoàn thiện hơn nữa tồn tại và phát triển vững chắc trong
  quá trình hội nhập này cùng với kinh tế Việt Nam. Vì vậy, em chọn đề tài:

  “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
  thôn chi nhánh huyện Tân Hiệp – Kiên Giang ” làm luận văn tốt nghiệp của
  mình.


  MỤC LỤC Trang
  Chương 1. GIỚI THIỆU 1
  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2
  1.2.1. Mục tiêu chung. .2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể. .2
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. .2
  1.3.1. Về không gian. .2
  1.3.2. Về thời gian 2
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu. .3
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU .4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
  2.1.1. Khái quát ngân hàng thương mại. 4
  2.1.1.1. Định nghĩa ngân hàng thương mại. 4
  2.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại. 4
  2.1.1.3. Vai trò của Ngân hàng thương mại. 4
  2.1.2. Những vấn đề căn bản về tín dụng ngân hàng .5
  2.1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. .5
  2.1.2.2. Phân loại tín dụng ngân hàng: .5
  2.1.2.3. Phân loại các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại. .6
  2.1.3. Rủi ro tín dụng. 8
  2.1.3.1. Khái niệm 8
  2.1.3.2. Nguyên nhân phát sinh. 8
  2.1.4. Bảo đảm tín dụng. 8
  2.1.4.1. Giới thiệu chung. 8
  2.1.4.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng. 9
  2.1.5. Một số chỉ tiêu dùng phân tích chung hoạt động tín dụng .10
  2.1.5.1. Doanh số cho vay 10
  2.1.5.2. Doanh số thu nợ. 10
  2.1.5.3. Dư nợ. 11
  2.1.5.4. Nợ xấu .11
  2.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng .11
  2.1.6.1. Chỉ tiêu vốn huy động trên tổng nguồn vốn. 11
  2.1.6.2. Dư nợ trên tổng vốn huy động. .12
  2.1.6.3. Hệ số thu nợ. .12
  2.1.6.4. Nợ xấu trên tổng dư nợ. 12
  2.1.6.5. Vòng quay vốn tín dụng 12
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .13
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu. 13
  Chương 3. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN
  GIANG 14
  3.1.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN HIỆP. 14
  3.1.1.Về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. .14
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội. 14
  3.2. GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
  NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TÂN HIỆP. 15
  3.2.1. Sơ lược về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
  15
  3.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
  triển Nông thôn chi nhánh huyện Tân Hiệp 15
  3.2.3. Quy trình tín dụng căn bản. .16
  3.2.3. Cơ cấu tổ chức và trình độ nghiệp vụ nhân viên NHNo&PTNT Chi
  nhánh Huyện Tân Hiệp 20
  3.2.4. Chức năng, nhịêm vụ của các phòng ban. .21
  3.2.4.1. Giám đốc .21
  3.2.4.2. Phó giám đốc 21
  3.2.4.3. Giám đốc phòng giao dịch ( Thạnh Đông A, Kinh B) 21
  3.2.4.4. Phòng kế hoạch kinh doanh. .21
  3.2.4.5. Phòng kế toán ngân quỹ. .22
  3.2.4.6. Hai phòng giao dịch (Kinh B và Thạnh Đông A) 22
  3.2.4.7. Tổ kiểm tra kiểm soát và thẩm định. 22
  3.2.5. Những nghiệp vụ chính mà Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển
  Nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp thực hiện .22
  3.3. KHÁI QUÁT KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN
  HÀNG QUA 03 NĂM ( 2006- 2007- 2008). 23
  3.3.1. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh
  huyện Tân Hiệp. .23
  3.3.1.2. Về doanh thu. 24
  3.3.1.3. Về chi phí. .25
  3.3.1.4. Về lợi nhuận 25
  Chương 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI
  NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG 27
  4.1. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 03 NĂM 2006-
  2007- 2008 27
  4.1.1. Phân tích tổng quát cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh 27
  4.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT
  ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
  TRIỂN NÔNG THÔN TÂN HIỆP. 30
  4.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng qua 03 năm. 30
  4.2.1.1. Doanh số cho vay 30
  4.2.1.2. Doanh số thu nợ 36
  4.2.1.3. Tình hình dư nợ .42
  4.2.1.4. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn 49
  4.2.1.5. Dư nợ trên tổng vốn huy động. .50
  4.2.1.6. Hệ số thu nợ. .51
  4.2.1.7. Vòng quay vốn tín dụng 52
  4.3. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG. 52
  4.3.1. Nợ xấu 53
  4.3.1.1. Nợ xấu theo thành phần kinh tế .53
  4.3.1.2. Nợ xấu theo thời hạn .55
  4.3.2. Nợ xấu trên tổng dư nợ 58
  Chương 5. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN
  DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
  THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG .60
  5.1. NHỮNG MẶT TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH VÀ NGUYÊN NHÂN
  60
  5.1.1. Thuận lợi 60
  5.1.2. Khó khăn- hạn chế .61
  5.1.3. Nguyên nhân. .62
  5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 63
  Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
  6.1. KẾT LUẬN. .67
  6.2. KIẾN NGHỊ. 68
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...