Luận Văn Phân tích hiệu quả tín dụng đầu tư phát triển tại Ngân hàng Phát Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

  Trong sự nghiệp đổi mới về quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước, nền
  kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng và ổn định, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch
  ngày càng hợp lý. Vì chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng đầu tư
  xuất khẩu của nhà nước đã và đang đi cuộc sống, phát huy tác dụng, góp phần
  quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Thông qua chính sách đầu
  tư phát triển của nhà nước, Ngân hàng Phát Triển Việt Nam đã hỗ trợ nguồn vốn
  để doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy những lợi thế
  của vùng, phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ hải sản, cơ sở hạ
  tầng, nâng cao chất lượng hàng hoá góp phần duy trì thị trường xuất khẩu truyền
  thống và tiếp cận với thị trường mới.
  Cùng với các chi nhánh ngân hàng phát triển trong hệ thống, Ngân hàng
  Phát Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (trước đây là chi nhánh Quỹ hỗ Phát
  triển Vĩnh Long) đã từng bước trưởng thành và khẳng định vị trí của mình đối
  với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

  Vĩnh Long là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là vựa
  lúa lớn nhất trong cả nước vì vậy công nghiệp và dịch vụ phát triển chưa đáng kể
  nhưng đến nay chi nhánh đã có nhiều cố gắng trong việc sử dụng đồng vốn đúng
  mục đích góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng công
  nghiệp hoá - hiện đại hoá, góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh ngang tầm khu vực.
  Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập với những thách thức
  mới, đòi hỏi các chủ doanh nghiệp luôn phải đối mặt với việc cạnh tranh gay gắt
  để tồn tại và phát triển. Chính vì vậy vấn đề huy động vốn và cho vay của Ngân
  hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long cũng gặp không ít khó khăn; vấn
  đề đặt ra làm sao thu hút được huy động vốn và cho vay hợp lý nhằm khuyến
  khích các thành phần kinh tế phát huy được tìm năng của mình đồng thời Ngân
  hàng cũng hạn chế được rủi ro.

  Việc phân tích hiệu quả tín dụng sẽ giúp cho ngân hàng thấy rõ thực trạng
  tình hình vốn huy động và hiệu quả cho vay từ đó đề ra những giải pháp, biện
  pháp phù hợp thực hiện để hoàn thành kế hoạch được giao. Đó là lý do tôi chọn
  đề tài “Phân tích hiệu quả tín dụng đầu tư phát triển tại Ngân hàng Phát
  Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long” để nghiên cứu.


  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 Lý do chọn đề tài . 1
  1.2 Mục tiêu chọn đề tài 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiệu cụ thể 2
  1.3 Phạm vi nghiên cứu . 2
  1.3.1 Không gian nghiên cứu 2
  1.3.2 Thời gian thực hiện nghiên cứu . 2
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 2
  1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan 3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  . 4
  2.1 Phương pháp luận 4
  2.1.1 Khái niệm, đặc điểm tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước . 4
  2.1.1.1 Khái niệm 4
  2.1.1.2 Đặc điểm . 5
  2.1.2 Mục đích và vai trò của tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
  . 6
  2.2.1.1 Mục đích 6
  2.2.1.2 Vai trò . 6
  2.1.3 Nguyên tắc và hình thức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
  . 7
  2.1.3.1 Các nguyên tắc của hình thức tín dụng đầu tư phát triển của
  Nhà nước 7
  2.1.3.2 Các hình thức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 10
  2.1.4 Sự khác biệt giữa tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước với tín
  dụng của Ngân hàng thương mại 10
  2.1.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động đấu tư phát triển 11
  2.1.5.1 Doanh số cho vay 11
  2.1.5.2 Doanh số thu nợ . 11
  2.1.5.3 Dư nợ tín dụng . 11
  2.1.5.4 Tốc độ tăng dư nợ 11
  2.1.5.5 Tổng dư nợ trên vốn huy động . 12
  2.1.5.6 Nợ quá hạn trên tổng dư nợ . 12
  2.1.5.7 Hệ số thu nợ 12
  2.1.5.8 Vòng quay vốn tín dụng . 12
  2.2 Phương pháp nghiên cứu . 13
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 13
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 13
  Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
  VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG 15
  3.1 Sơ lược về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long . 15
  3.2 Giới thiệu về Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long
  16
  3.2.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh 16
  3.2.2 Vai trò và chức năng của chi nhánh . 17
  3.2.2.1 Nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi
  nhánh Vĩnh Long 17
  3.2.2.2 Vai trò và chức năng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi
  nhánh Vĩnh Long 17
  3.2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của chi nhánh 18
  nhánh Vĩnh Long qua 3 năm 2006 – 2008 21
  3.3.1 Những thuận lợi và khó khăn của chi nhánh 21
  3.3.1.1 Những thuận lợi . 21
  3.3.1.2 Những hạn chế . 22
  3.3.2 Kết quả đạt được 22
  3.3.2.1 Công tác huy động vốn tại chi nhánh . 22
  3.3.2.2 Công tác cho vay, thu nợ, nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn tại
  chi nhánh 22
  Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TẠI
  NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG
  GIAI ĐOẠN 2006 – 2008 . 25
  4.1 Phân tích tình hình huy động vốn 25
  4.2 Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư . 27
  4.2.1 Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư theo lĩnh vực . 27
  4.2.1.1 Doanh số cho vay 27
  4.2.1.2 Tình hình thu nợ 30
  4.2.1.3 Tình hình dư nợ tín dụng . 32
  4.2.1.4 Tình hình nợ quá hạn . 35
  4.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư theo thành phần kinh tế . 37
  4.2.2.1 Doanh số cho vay 37
  4.2.2.2 Tình hình thu nợ . 40
  4.2.2.3 Dư nợ tín dụng . 41
  4.2.2.4 Tình hình nợ quá hạn . 43
  4.3 Đánh giá chung về hoạt động tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển
  Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2008 45
  4.4.1 Chỉ tiêu tốc độ tăng dư nợ 45
  4.4.2 Chỉ tiêu tổng dư nợ/Vốn huy động . 46
  4.4.3 Chỉ tiêu hệ số thu nợ 46
  4.4.4 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 47
  4.4.5 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn 47
  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG
  ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH
  VĨNH LONG 49
  5.1 Đẩy mạnh công tác huy động vốn 49
  5.2 Đẩy mạnh công tác Marketing để thu hút khách hàng 50
  5.3 Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án . 50
  5.4 Một số giải pháp nhằm hạn chế nợ quá hạn . 51
  5.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng Ngân hàng 52
  5.6 Một số giải pháp khác 53
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 55
  6.1 Kết luận . 55
  6.2 Kiến nghị . 56
  6.2.1 Kiến nghị với Chính phủ . 56
  6.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Phát triển Việt Nam . 57
  6.2.3 Kiến nghị với các doanh nghiệp . 57
  Tài liệu tham khảo 58
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...