Luận Văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển cho công ty c

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  
  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU . 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . 1
  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 3
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 3
  1.2.1. Mục tiêu chung 3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  1.3.1. Không gian 3
  1.3.2. Thời gian 3
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 3
  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 4
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5
  2.1.1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh . 5
  2.1.2 Hoạch định chiến lược phát triển 10
  2.1.3 Một số phương pháp được sử dụng trong đề tài . 13
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 18
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 18
  Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
  AN GIANG . 19
  3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 19
  3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ 20
  3.2.1 Cơ cấu tổ chức 20
  3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 21
  3.3 SẢN PHẨM . 21
  3.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA AGIMEXPHARM TỪ
  2006 - 2008 22

  3.5 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI AGIMEXPHARM
  TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  3.5.1 Điểm mạnh . 25
  3.5.2 Điểm yếu 27
  3.5.3 Cơ hội . 29
  3.5.4 Thách thức 31
  3.6 MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU, PHƯỚNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA
  AGIMEXPHARM 33
  Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ
  HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẠI AGIMEXPHARM . 34
  4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 34
  4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu . 34
  4.1.2 Phân tích tình hình chi phí 41
  4.13 Phân tích tình hình lợi nhuận . 47
  4.2 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO AGIMEXPHARM 51
  4.2.1 Phân tích môi trường kinh doanh 51
  4.2.2 Phân tích ma trận SWOT 57
  4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH TẠI AGIMEXPHARM . 64
  4.3.1 Hạn chế - Nguyên nhân . 64
  4.3.2 Giải pháp . 65
  Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
  5.1 KẾT LUẬN 67
  5.2 KIẾN NGHỊ . 67
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...