Luận Văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty THHH thương mại dịch vụ giao nhận chuyển Thanh Ư

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Trang
  MỤC LỤC .1
  CHƯƠNG 1: 1
  GIỚI THIỆU 1
  1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2
  1.2.1 Mục tiêu chung: 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  CHƯƠNG 2: 3
  PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ 3
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3
  2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .3
  2.1.1. Khái niệm và vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh 3
  2.1.2. đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh .4
  2.1.3. Tác dụng của phân tích hoạt động kinh doanh 5
  2.1.4. Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh 5
  2.1.5. Các chỉ tiêu dùng trong phân tích và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích .6
  2.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 8
  2.2.1. Tình hình doanh thu 8
  2.2.2. Phân tích chi phí .9
  2.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận .10
  2.2.4. Tình hình tài chính công ty 16
  2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19
  CHƯƠNG 3: 21
  KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN THANH ƯNG 21
  3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY .21
  3.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 22
  3.2.1. Chức năng 22
  3.2.2. Nhiệm vụ .22
  3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ .23
  3.3.1. Cơ cấu tổ chức công ty 23
  3.3.2. Tình hình nhân sự 24
  3.4. MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN .25
  3.4.1. Thuận lợi .25
  3.4.2. Khó khăn: 25
  3.5. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2005-2007 .26
  3.6. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THỜI GIAN TỚI 30
  CHƯƠNG 4: 31
  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN THANH ƯNG 31
  4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY .31
  QUA 3 NĂM (2005-2007) 31
  4.1.1. Phân tích tình hình biến động doanh thu theo cơ cấu dịch vụ .31
  4.1.2. Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu 34
  4.1.3. Phân tích doanh thu hoàn thành kế hoạch năm 2007 37

  4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ CÔNG TY QUA 3 NĂM (2005 – 2007) 38
  4.2.1. Giá vốn hàng bán .38
  4.2.2. Chi phí hoạt động 40
  4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2005–
  2007) 41
  4.3.1. Phân tích chung .41
  4.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bán hàng .42
  4.3.3. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính 45
  4.3.4. Phân tích lợi nhuận khác .46
  4.4. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CÔNG TY QUA 3 NĂM (2005 –
  2007) 46
  4.4.1. Phân tích các hệ số thanh toán .46
  4.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn .47
  4.4.3. Phân tích khả năng sinh lời của công ty 49
  CHƯƠNG 5 : .52
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 52
  5.1. TĂNG KHỐI LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 52
  5.2. ĐIỀU CHỈNH GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÙ HỢP 52
  5.3. QUẢN LÝ TỐT CHI PHÍ 53
  CHƯƠNG 6: 55
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .55
  6.1. KẾT LUẬN 55
  6.2. KIẾN NGHỊ 56
  6.2.1. đối với công ty 56
  6.2.2. đối với Nhà nước 57
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .58
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...